Language

Bedrijfsvoorheffing en wetenschappelijk onderzoek

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Wat houdt deze maatregel in?

Het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen kan voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Wie komt in aanmerking

De vrijstelling kan aangevraagd worden door:

 • Universiteiten, hogescholen, door de minister erkende wetenschappelijke instellingen, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWOV)
 • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een diploma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s
 • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of hogescholen in de EER of met erkende wetenschappelijke instellingen
 • Jonge innoverende ondernemingen (Young Innovative Company) die wetenschappelijk personeel (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling) tewerkstellen. Deze vrijstelling is niet mogelijk voor administratief of commercieel personeel
 • Vzw’s komen enkel in aanmerking voor deze maatregel indien zij door de minister erkend worden als wetenschappelijke instelling.

Omvang steun

De steun bestaat er in dat de werkgevers vrijgesteld worden om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de bovenvermelde werknemers door te storten aan de fiscus. Deze steun is van toepassing op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden vanaf 1 juli 2013.
Uitgezonderd voor de assistent-onderzoekers en post-doctorale onderzoekers aan universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen, etc. moet deze vrijstelling pro rata toegepast worden in verhouding tot de tijd die de betreffende personen effectief hebben besteed aan onderzoek of aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma’s.
Onder onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's worden verstaan de projecten of programma's die tot doel hebben:

 • fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd
 • industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes
 • experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt.
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Bijkomende voorwaarden

De projecten of programma's komen enkel in aanmerking wanneer ze zijn aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid met opgave van:

 1. de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing
 2. de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft
 3. de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

De onderneming kan aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid vragen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma's vallen binnen het toepassingsgebied. De Overheidsdienst geeft een bindend advies op deze vraag.
De reeds bestaande projecten of programma's op 1 juli 2013 moeten geen melding doen tot 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 moeten de bestaande projecten of programma's ook voldoen aan alle meldingsvoorwaarden.

Meer informatie via de website Fiscaliteit voor O&O van het Federaal Wetenschapsbeleid