Language

Afvalstoffen

Afvalstoffen: VLAREA wordt VLAREMA

Op 1 juni 2012 is het "Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer" (VLAREA) vervangen door het "Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringklopen en afvalstoffen" (VLAREMA). Op dezelfde datum is ook het Materialendecreet, dat het vroegere Afvalstoffendecreet vervangt, in werking getreden.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • De term "secundaire grondstof" verdwijnt en wordt vervangen door "grondstof". "Grondstoffen" zijn in functie van het VLAREMA bijproducten of zijn materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben. Het omslagpunt van afvalstof naar grondstof ligt steeds nu aan de uitgang van een proces. Om bijproducten niet als een afvalstof te aanzien en dus als “grondstof” gelden specifieke criteria. Om materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben te kunnen aanzien als “grondstoffen” geldt niet langer de afvalstoffendefinitie maar gelden specifieke criteria.
  • De term "gebruikscertificaat" wordt vervangen door "grondstofverklaring". De procedure voor een grondstofverklaring is meer overzichtelijk gemaakt en bovendien ingekort (van 120 naar 65 dagen).
  • De vroegere term "overbrenger van afvalstoffen" wordt vervangen door "inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en -makelaar". De vroegere erkenning als overbrenger van afvalstoffen wordt nu een eenvoudige registratieplicht als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en –makelaar. De behandelingstermijn bedraagt maximaal 20 dagen en de registratie is geldig voor een periode van 10 jaar. Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars die al beschikten over een erkenning als overbrenger dienen niet de registratie te doorlopen zolang de erkenning niet vervallen is.
  • Voor de bedrijven die ook gevaarlijke afvalstoffen behandelen of verhandelen wordt de registratieplicht aangevuld met de plicht om een kwaliteitsborgingsysteem in te voeren en periodiek te laten keuren. De keuring dient te gebeuren door een onafhankelijke keuringsinstelling. Voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars die een eerste maal geregistreerd worden dient te gebeuren binnen de 2 jaar na registratie. Voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars die al beschikten over een erkenning als overbrenger dient er een kwaliteitsborgingsysteem aanwezig te zijn op 1 juli 2013 en dient dit gekeurd te zijn uiterlijk op 1 juli 2014.
  • Voor vervoerders van afvalstoffen blijft de registratieplicht maar deze hoeft niet noodzakelijk vervuld te worden in Vlaanderen. Er wordt een systeem van wederzijds erkenning ingevoerd in de EU- en EVA-landen (de Europese Economische Ruimte). Een Franse of Waalse vervoerder van afvalstoffen die resp. in Frankrijk of in Wallonië is geregistreerd hoeft zich dus in Vlaanderen niet meer te registreren.
  • Naast de al gekende registers als producent, verwerker en inzamelaar moeten bepaalde grondstoffenproducenten en grondstoffengebruikers een "materialenregister" bijhouden.
  • Vanaf 1 juli 2013 zijn nu ook bedrijven verplicht om PMD-afval selectief in te zamelen.
  • Nieuw is ook dat de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt, verplicht is om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten. Hierin dient duidelijk aangegeven te worden welke de selectief in te zamelen stoffen zijn en hun vooropgestelde inzamelwijze. Contracten zullen dus waarschijnlijk dienen heronderhandeld te worden of zullen er aanvullende bepalingen dienen in opgenomen te worden.