Language

Beschermende kleding

Belangrijk bericht!

De Europese Commissie heeft een ‘guidance document’ gepubliceerd dat de transitie van de PBM Richtlijn 89/686/EEC naar de PBM Verordening 2016/425 verduidelijkt.

Meer informatie over de wetgeving
Guidance document (pdf)

CE-markering van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

CE_0.gifBeschermende kleding en handschoenen behoren tot de Persoonlijke Beschermingsmiddelen, of PBM's. In Europa moeten deze PBM's op de markt worden gebracht in overeenstemming met de regels bepaald door de EU Verordening 2016/425.
Deze verordening legt de fundamentele veiligheidsvereisten vast waaraan de producten moeten voldoen en de te volgen procedures alvorens een PBM op de markt te brengen.

Checklist bij aankoop van een PBM: waaraan herken je een namaak PBM, en wat doe je in zo'n geval?

Volledig overzicht van de testen die Centexbel uitvoert op Beschermende kleding en handschoenen

Op deze manier bevordert de verordening het vrije verkeer van PBM's in de eengemaakte markt terwijl de minimale regels voor veiligheid en gezondheid van de gebruiker worden nageleefd (de zogenaamde fundamentele vereisten). De technische uitwerking van deze fundamentele vereisten zijn gebaseerd op de geharmoniseerde Europese normen, waardoor een onweerlegbaar vermoeden wordt aangetoond dat de producten in overeenstemming zijn met de wetgeving.

Om deze overeenstemming met de fundamentele vereisten aan te tonen, is de producent verplicht de CE-markering op de uitrusting aan te brengen.

Voor verschillende taken doet de EU Verordening 2016/425 een beroep op aangemelde instanties (notified bodies). Zij treden vooral op tijdens de CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III. Voor PBM uit categorie I is geen formele interventie door een notified body vereist, maar deze laatste kan steeds optreden als adviseur of laboratorium.

CENTEXBEL is sinds 1994 erkend als notified body door de Federale Overheidsdienst voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg (Europees notificatienummer 0493) voor beschermende kleding en handschoenen. Bovendien is CENTEXBEL als eerste Belgische Notified Body # 0493 erkend voor de toepassing van de nieuwe EU verordening 2016/425/EEG die de wetgeving van de EU-lidstaten met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen harmoniseert.

Procedures

Als u als fabrikant of invoerder een PBM op de markt wilt brengen, moet u bewijzen dat het product in overeenstemming is met de fundamentele voorschriften. Dit bewijs levert u door een technisch dossier aan te leggen en dit dossier bij te houden en op verzoek voor te leggen aan de toezichthoudende overheid tot 10 jaar na het beëindigen van de productie van het PBM. PBM's worden ingedeeld in 3 categorieën volgens de ernst van het risico waartegen ze beschermen. De categorie bepaalt welke procedure u moet volgen om het PBM op de markt te brengen.

Categorie

  • Categorie I - PBM’s die beschermen tegen laag risico: het volstaat een technisch dossier op te maken. U mag dan als fabrikant de CE-markering aanbrengen als teken van conformiteit, zonder enige tussenkomst van derden.
  • Categorie II - PBM’s die beschermen tegen matig risico: u stelt een technisch dossier op en u laat bovendien een CE-typekeuring uitvoeren door een notified body. In de documentatie vermeldt u het nummer van het notified body. Pas nadat het notified body een typekeuringscertificaat heeft uitgeschreven mag u de CE-markering aanbrengen.
  • Categorie III - PBM’s die beschermen tegen dodelijk risico of blijvend letsel: u stelt een technisch dossier op u laat een CE-typekeuring uitvoeren door een notified body. Bovendien laat u jaarlijks een opvolginscontrole uitvoeren door een notified body. Daarbij kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: u laat het notified body stalen nemen uit de productie, die dan getest worden, of u laat het notified body een audit van uw kwaliteitssysteem uitvoeren. Pas nadat u over een typekeuringscertificaat en een positief verslag van de opvolgingscontrole beschikt mag u de CE-markering aanbrengen waarop het nummer van het notified body staat vermeld, dat de opvolgingscontrole uitvoert.

Verklaring van overeenstemming

De houder van een CE typekeuring certificaat stelt ook een Verklaring van Overeenstemming op. Dit document bevat de details van de onderneming, informatie over het product, een lijst van de Europese Richtlijnen en normen waaraan het product voldoet en een wettelijk bindende handtekening in naam van de organisatie. De certificaathouder heeft de verantwoordelijkheid te garanderen dat alle geleverde producten in overeenstemming zijn met het typegekeurd model en conform blijven met de essentiële vereisten van de PBM EU Verordening 2016/425.