Language

Biociden Gesloten Circuit

Biociden die worden ingedeeld in het gesloten circuit mogen op de Europese markt niet worden verkocht aan het grote publiek. Deze biociden houden allemaal een hoog gezondheidsrisico in: ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen of corrosief zijn, en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is voor deze producten vaak vereist. Men moet ook op de hoogte zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties, …. Daarom zijn deze biociden vooral voorbehouden voor professionelen. De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte vermeldt of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

Waarom moet men zich registreren?

Verkopers en gebruikers van biociden kunnen zich in België registreren op de website van de overheid!

Het gesloten circuit biedt aan de overheid de mogelijkheid te garanderen en er zich van te vergewissen dat de biociden van het gesloten circuit niet vrij te koop zijn op de Belgische markt. Door de verkregen informatie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het gebruik van producten uit het gesloten circuit in de verschillende economische sectoren in kaart te brengen, of om de verkopers en de gebruikers te bereiken in het kader van sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen, specifieke opleidingen, enz. Tot slot zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een totaalbeeld krijgen van de verkoop, de aankoop en het gebruik van deze biociden met een hoog gezondheidsrisico in België.

Bron: © 2015 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu