Language

Deelaanvragen Europese octrooien

De Raad van Bestuur van de Europese Organisatie voor Octrooien, samengesteld uit de contracterende landen, heeft een voorstel van het European Patent Office (EPO) aanvaard om het neerleggen van deelaanvragen in de tijd te beperken.

Het voorstel van EPO werd zowel doeltreffend als geschikt bevonden om rekening te houden met de doelstellingen die EPO op dit ogenblik vooropstelt in het kader van zijn project "Raising the bar", namelijk het verbeteren van de algemene kwaliteit en het verhogen van de juridische zekerheid met de garantie dat de rechten en wettelijke verwachtingen volledig worden nageleefd.

Het indienen van deelaanvragen voor Europese octrooien wordt beperkt in tijd

Vanaf 1 april 2010 zullen de deelaanvragen op ingediend initiatief van de eiser (de zogeheten vrijwillige deelaanvragen) neergelegd moeten worden binnen een termijn van twee jaar vanaf de eerste communicatie vanwege de beoordelingsafdeling van EPO betreffende de moederaanvraag (m.a.w. de voorafgaande) of zelfs een eerdere aanvraag (in het geval van 'ketting' aanvragen).

Deelaanvragen die ingediend worden als reactie op een bezwaar vanwege de afwezigheid van een uitvindingeenheid (de zogeheten verplichte deelaanvragen) moeten ingediend worden binnen de 24 maanden vanaf de eerste communicatie waarin het relevante bezwaar wordt geuit door de beoordelingsafdeling.

Het huidige juridische kader vereist enkel dat de moederaanvraag hangende is op het moment dat de deelaanvraag wordt neergelegd. Deze regel maakte het mogelijk om kunstmatig de publicatie van octrooiaanvragen te verschuiven voorbij de gebruikelijke periode van 18 maanden (wat met deze nieuwe regels onmogelijk zal zijn).