Language

Geldigheidsduur van CE typekeuringen van PBM

Tot nu toe zijn wij er steeds van uitgegaan dat een CE-typekeuring onbeperkt geldig blijft zolang niets gewijzigd wordt aan het PBM zelf of aan de wettelijke basis (de Europese Richtlijn 89/686).

Vooral door de herziening van de Europese normen is het steeds complexer geworden om uitbreidingen of toevoegingen aan bestaande typekeuringen te doen zonder het oorspronkelijke certificaat (dat soms meer dan 10 jaar oud is) in vraag te stellen.

Deze problematiek is uiteraard ook sinds geruime tijd onderwerp van overleg in de vergaderingen van de notified bodies. Na uitgebreide discussie hebben deze besloten dat een certificaat van CE typekeuring na vijf jaar aan een herziening moet onderworpen worden. Dit betekent dat het keuringsdossier kritisch moet herbekeken worden, maar niet noodzakelijk dat alle elementen uit het oude dossier vervallen zijn.

Een en ander is neergeschreven in een "recommendation for use sheet". Deze aanbeveling wordt definitief van kracht na publicatie op de website van de Europese Commissie en slaat enkel op typekeuringen, die uitgeschreven worden na die datum. Centexbel zal – conform de nieuwe regels voor notified bodies – dit aanbevelingsdocument implementeren.

Omdat een aantal uitvoeringsmodaliteiten van de beslissing echter nog zullen besproken worden tijdens een volgende vergadering van de notified bodies in maart, kunnen wij op dit ogenblik nog niet exact zeggen wanneer de nieuwe regeling definitief ingaat en wat zij in detail inhoudt. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte houden.