Language

In memoriam Jean Stryckman

Op zondag 9 september 2012 overleed Jean Styckman, ere-directeur-generaal van Centexbel.

Jean Stryckman werd in 1967 benoemd tot directeur van Centexbel, waar hij sinds 1952 in dienst was. Hij bleef directeur tot december 1993.
Dhr. Stryckman was ere-directeur-generaal van Centexbel en senior member van de GEDRT (waarvan Centexbel het voorzitterschap waarneemt).

Hij wordt op vrijdag 14 september om 11 uur begraven in Grammene in besloten kring.

JEAN STRYCKMAN: 42 JAAR TEN DIENSTE VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN TEXTIEL

Jean Stryckman, gediplomeerd industrieel ingenieur van de Ecole supérieure textile de Tournai, kwam in dienst van het wetenschappelijk en technisch centrum van de textielnijverheid in 1952 en kende er een schitterende loopbaan van veertig jaar. Zijn directeur Alfred Dubuisson stelde hem tewerk in het laboratorium voor toegepaste mechanica en textielstoffen van de Rijksuniversiteit Gent onder leiding van professor De Meulemeester. Hij werkte er enkele jaren aan het opstellen van controletesten voor het meten van de kwaliteit van textielproducten en aan een onderzoeksprogramma in de katoensector.
In 1959 werd het centrum omgedoopt in Centexbel, dat onder de auspiciën van het IWONL een nieuwe functie van verbindingsagent in het leven riep. Deze functie bestond erin de ondernemingen te bezoeken om ze te informeren over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en via dit rechtstreekse contact eveneens de noden en verlangens te kennen van de bedrijfsleiders op het stuk van onderzoek. Deze functie werd toevertrouwd aan Jean Stryckman, die aldus de eerste verbindingsagent van Centexbel werd. In die hoedanigheid had hij talrijke buitenlandse contacten in seminaries en studiedagen en gaf hij leiding aan het steeds maar toenemende aantal verbindingsagenten.
Met het oog op de steeds uitgebreidere dienstverlening van Centexbel behaalde hij achtereenvolgens het diploma van licentiaat in de arbeidswetenschappen en licentiaat in de economische wetenschappen. In 1966 werd hij adjunct-directeur en in 1967 directeur van Centexbel ter vervanging van Alfred Dubuisson, die met pensioen ging. Na moeilijke jaren op organisatorisch en financieel vlak kwam de volledige doorbraak van het wetenschappelijk onderzoek door de omvorming van Centexbel in het centrum de Groote in 1975 met als eerste voorzitter Albert Tuytens.
Ook op internationaal vlak kreeg Jean Stryckman ruime erkenning en werd hij regelmatig uitgenodigd als spreker op talrijke Europese en internationale congressen. Aldus werd hij een bekende persoonlijkheid in het Textile Institute met zetel te Manchester waarvan hij van 1976 tot 979 als eerste Belg ondervoorzitter werd. In 1985 werd hij benoemd tot Fellow of the Textile Institute en in 1989 werd hem de Medal of the Textile Institute toegekend.
De loopbaan van Jean Stryckman kan het best samengevat worden met de woorden van zijn voorzitter Jan Jongbloet, uitgesproken naar aanleiding van het afscheidsfeest dat ter ere van hem werd georganiseerd op 15 december 1993: ”u hebt het toegepaste textielonderzoek zien evolueren van een bijna amateuristische benadering naar een hightech status. Aan steeds maar nieuwe uitdagingen hebt u het hoofd moeten bieden, U hebt u voortdurend moeten aanpassen aan het veranderende karakter van het wetenschapsbeleid en de sudsidiëringspolitiek van nationaal naar regionaal en europees vlak. Voor deze enorme inspanningen en verdiensten zegt de Belgische textielindustrie hartelijk dank.”

Bron: Textiel, 50 jaar ondernemen voor een toekomst, Victor-Hugo De Grijse, Davidsfonds/Leuven, 2007