Language

Nieuwe OEKO-TEX® testcriteria zijn van kracht

OEKO-TEX® Certificatie is opstap naar REACH conformiteit

Na een overgangsperiode van drie maanden, werden de criteria en grenswaarden voor schadelijke stoffen in textiel, die begin januari werden gepubliceerd door de OEKO-TEX® Association, van kracht op 1 april 2012 voor alle certificatieprocedures. De nieuwe testvereisten hebben, zoals gebruikelijk, ook betrekking op de zogeheten Substances of Very High Concern (SVHC) uit de ECHA Kandidaatlijst voor textielproductie, met inbegrip van de 20 chemicaliën die eraan werden toegevoegd op 19 december 2011.

18636_oetstestex_0.jpgElk OEKO-TEX® Certificaat dat wordt uitgereikt zal ook bevestigen dat de gecertificeerde productgroep voldoet aan de vereisten van Bijlage XVII van het REACH Reglement met betrekking tot de beperkte stoffen zoals azokleurstoffen of nikkel.
Voor die chemische stoffen die door ECHA tot de kandidaatstoffen zijn verklaard maar nog niet zijn opgenomen als testparameters in de OEKO-TEX® Criteria Catalogus en toch worden gebruikt in (een van de schakels van) de textielwaardeketen, voorziet de OEKO-TEX® Association uitzonderlijk in een test. Daarom volgt het OEKO-TEX® de identificatie en publicatie van SVHC substanties, die onder REACH vallen op de voet met het oog op de verdere ontwikkeling van de OEKO-TEX® testcriteria.

De belangrijkste nieuwe regels van de OEKO-TEX® Criteria Catalogus 2012:

  • synthetische vezels waarop tijdens het spinnen solventen (elastane, polyacryl) worden gebruikt of waarop coatings en polyuretaanschuimen worden aangebracht worden nu, met onmiddellijke ingang, ook getest N-methyl-pyrrolidone en Dimethylacetamide. Beide chemicaliën zijn opgenomen in de nieuwe categorie “Restsolventen” en mogen de grenswaarde van 0.1 gewichtspercentage niet overschrijden. Dit wordt op het certificaat genoteerd conform de verplichting tot publicatie vereist door REACH.
  • relevante testmonsters, zoal gecoate artikelen, plastic olieprints, flexibele schuimmaterialen en accessoires uit plastic worden getest op vier nieuwe weekmakers: Di-C6-8-dialkylftalaat, Di-C7-11-dialkylftalaat, Di n hexylftalaat (DHP) en Bis(2-methoxyethyl)ftalaat. Deze worden toegevoegd aan de ftalaten die reeds zijn opgenomen in de OEKO-TEX® standaard 100. De totale grenswaarde van 0.1 gewichtsprocent blijft behouden en de test voor de bijkomende ftalaten wordt aan dezelfde prijs uitgevoerd.
  • de grenswaarde voor extraheerbaar chroom wordt vastgelegd op 10 mg/kg voor lederproducten uit klasse IV. Deze uitzondering op de gebruikelijke grenswaarden voor textielproducten stemt overeen met de best beschikbare technologie op de markt en houdt geen toxicologische risico’s in bij het voorziene gebruik van zulke producten.
  • ongeacht de nieuw gecreëerde testparameters wordt de scope van de controletest die wereldwijd worden uitgevoerd op OEKO-TEX® gecertificeerde producten uitgebreid van 15% naar 20% van alle jaarlijks uitgereikte certificaten. In de praktijk werden tijdens de afgelopen 5 jaar gemiddeld 18% van de certificaten onderzocht op basis van productmonsters uit de kleinhandel op kosten van de OEKO-TEX® Association.
  • Bovendien is er een nieuwe aanvulling beschikbaar op de OEKO-TEX® standaard 100 voor het certificeren van speciale artikelen zoals tenten, kinderwagens, kantoorstoelen en rugzakken volgens OEKO-TEX® standaard 100.

Testen van alkylfenol ethoxylaten

Op dezelfde wijze als alkylfenol ethoxylaten (APEO) wordt in het kader van de certificatie van milieuvriendelijke productiebedrijven volgens OEKO-TEX® Standaard 1000, het slagen voor de testen op nonylfenol, nonylfenol-(1-9)-ethoxylaat, octylfenol en octylfenol-(1-2)-ethoxylaat eveneens een vereiste voor toekomstige productcertificatie volgens OEKO-TEX® Standaard 100.

De volgende limietwaarden zijn van toepassing voor de vier productklassen:

  • nonylfenol: 100 ppm
  • octylfenol: 100 ppm
  • totaal nonylfenol-(1-9)-ethoxylaat: 1000 ppm
  • totaal octylfenol-(1-2)-ethoxylaat: 1000 ppm

De testen worden uitgevoerd sinds de publicatie van de nieuwe OEKO-TEX® criteria. Om de bedrijven voldoende tijd te gunnen om de nodige aanpassingen aan hun productieprocessen aan te brengen, worden de vereisten betreffende alkylfenol ethoxylaten slechts van kracht op 1 april 2013 na een overgangsperiode van één jaar. Deze vereiste om APEO’s te vermijden in productcertificatie volgens OEKO-TEX® Standaard 1000, werd consistent geïmplementeerd sinds 2005 door de substitutie van problematische agentia.

Meer informatie: oekotex [at] centexbel [dot] be