Language

Setcomfort met "glans" geslaagd

Tijdens de slotvergadering ‘SETCOMFORT’ op 3 september 2009 werden de resultaten van het vraaggedreven Flanders InShape project “Setcomfort” voorgesteld. Dit onderzoek naar methodes voor het objectiveren van en het communiceren over de sensorische eigenschappen van materialen richtte zich in een eerste fase op het aspect “glans” van de verschillende referentiestalen die de bedrijven ons bezorgden.

Interactieve handige tool

setcomfort.jpgDe resultaten van het onderzoek werden in een uitgebreide interactieve tool verzameld, die aan alle deelnemers werd overhandigd. Deze tool stelt hen in staat gemakkelijk en doelgericht het gewenste onderwerp terug te vinden tussen de grote hoeveelheid informatie.

Naast een korte voorstelling van het project worden de belangrijkste termen en concepten op een overzichtelijke manier gedefinieerd. De resultaten van de deskresearch groeperen onder andere de bevindingen van de online enquêtes van bedrijven en onderzoeksinstellingen rond multizintuigelijk design. Hieruit bleek niet alleen dat 68% van de Vlaamse bedrijven nu al rekening houdt met multizintuigelijk design (focus op visuele en tactiele karakteristieken), maar dat 75% verwacht dat dit steeds belangrijker zal worden. Opmerkelijk is dat dit niet exclusief wordt toegepast in B2C situaties maar ook in B2B-bedrijven.

Aanbevelingen

Omdat de online enquête, naast het gebrek aan informatie, de vele communicatieproblemen bij multizintuigelijk design aan het licht bracht, maakt de interactieve tool negen praktische en bedrijfsgerichte aanbevelingen met betrekking tot de communicatie over “soft values” (met klanten en leveranciers).
Naast belangrijke algemene en concrete informatie en literatuur groepeert de setcomfort tool vooral een reeks praktische aanbevelingen en aandachtspunten waarmee het bedrijf onmiddellijk aan de slag kan. Behalve de hierboven vermelde focus op communicatie, komt een bedrijf meer te weten over de beste praktijken rond metingen, visuele panelbeoordelingen, plan van aanpak bij problemen en dit alles toegepast op glans.
Dit alles biedt een bedrijf gerichte and behulpzame informatie voor het aankopen van een glansmeter, over welke normen gelden voor welke toepassing en sector en hoe volgens deze normen correct (gestandaardiseerd) moet gemeten worden. Er wordt ook advies verstrekt om panelbeoordelingen correct op te zetten die ook binnen een bedrijf kunnen worden georganiseerd. Ten slotte worden de opzet en aanpak van de twee uitgewerkte testmethodes (de rangschiktest en referentievergelijk test) uiteengezet. Bij dit alles hebben we alle praktische tips, bedenkingen en verdere informatie op een rijtje gezet.

Resultaten en conclusies

Uit de resultaten van het praktische onderzoek werd een aantal algemene conclusies getrokken, naast een aantal conclusies op het vlak van grondstoffen (textiel, hout, kunststof) en bedrijfsspecifieke besluiten. Na het statisch verwerken van de data bleek er een duidelijke correlatie te bestaan tussen de metingen (met glansmeter) en de panelbeoordelingen wanneer de glans door één enkele parameter wordt bepaald. Glans wordt echter vaak bepaald door meerdere (onderliggende) parameters waardoor de eenduidige correlatie niet langer (duidelijk) aanwezig is. Bovendien bleek dat de beste correlatie tussen de glansmetingen en de visuele beoordelingen voorkomt bij extremen. Bij de visuele beoordelingen was de rangschiktest steeds het meest discriminerend: verschillen die er tijdens de rangschiktest niet werden uitgehaald, werden nooit in de glansschaal test onderscheiden. Omgekeerd was dit echter wel het geval. Ook bleek dat glansreferentieschaal aan hoogglanzende stalen altijd een hogere visuele glanswaarde toekende. De waarschijnlijk belangrijkste conclusie uit de metingen en tests is dat glans zeer moeilijk eenduidig te vatten is (m.a.w. de perceptie van glans verschilt vaak van persoon tot persoon), met andere woorden glans is een zeer abstract begrip.

Enkele specifieke resultaten per grondstof:

Textielmateriaal: in het geval de glansmeetwaarden (glansmeter) 0 aantoonden, was het toch mogelijk dat via de panelbeoordelingen een duidelijk visuele indeling in groepen met verschillende glans gemaakt werd. De aankoop van een glansmeter is dus niet altijd opportuun, maar een goed opgestelde panelbeoordeling kan wel helpen bij de communicatie.
Hout: de applicatie van eenzelfde afwerkingsysteem (coat) op verschillende substraten (MDF versus gefineerd oppervlak) garandeerde niet noodzakelijk dezelfde glans (noch numeriek als visueel).

Ten slotte bleek uit de online enquêtes dat de meeste Vlaamse bedrijven te kampen hebben met een gebrek aan bruikbare informatie.

Daarom hebben wij in de interactieve tool alle nuttige informatie gebundeld. Opnieuw wordt deze informatie aangeboden in een format waardoor u gericht en vlot terecht komt bij die informatie waarnaar u naar op zoek bent.

De informatie die u op de tool terugvindt zijn:

 • KENNIS EN EXPERTISE:
  Bij wie kan u terecht voor kennis op het vlak van experience design, multizintuiglijk design en de diverse "soft values"?
 • ONDERZOEK:
  Welke onderzoeksresultaten zouden u van nut kunnen zijn? Overzicht van het lopende en uitgevoerd onderzoek op nationaal en internationaal niveau.
 • DIENSTVERLENING:
  Op welke dienstverlening kan u beroep doen? Overzicht van de relevante aangeboden dienstverlening van de Vlaamse onderzoeks- en kenniscentra.
 • METINGEN:
  Waar en bij wie kunt u terecht voor metingen? Overzicht van de beschikbare meetapparatuur in de Vlaamse onderzoeks- en kenniscentra.

Meer informatie : Stijn Devaere