Language

Taksvermindering aanvraag en depositie merken

Het comité voor taksgerelateerde aangelegenheden, voorgezeten door de Europese Commissie in Brussel heeft een geheel van maatregelen goedgekeurd die moeten leiden tot een vermindering met 40% van de kosten verbonden aan merkbescherming. De voorzitter van het OHMI, de heer Wubbo de Boer verklaarde verheugd te zijn over de stemming van de lidstaten in het voordeel van deze maatregelen die de bedoeling hebben kostenbesparend te zijn voor de gebruikers en die vooral ten goede zullen komen aan KMO’s.

Op dit ogenblik wordt een reglement opgesteld, dat vervolgens wordt voorgelegd ter aanvaarding door de Commissie en daarna in het Publicatieblad zal verschijnen. De taksverminderingen komen in voege de dag na publicatie.

Het geheel van maatregelen voorziet dat de registratietaks tot nul wordt herleid terwijl de neerleggingstaks ter compensatie licht zal stijgen. De volledige aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd met een eenmalige taks van 1050 € voor neerlegging per fax of brief en van 900 € voor een elektronische neerlegging. De nieuwe taks voor neerlegging volgens het protocol van Madrid bedraagt 870€.

Meer details over wanneer deze wijzigingen in voege zullen treden worden verstrekt tijdens de aanvaarding en publicatie van de definitieve versie van het reglement. Er is in elk geval voorzien in overgangsmaatregelen die het factuurbedrag zullen reduceren van al diegenen die inmiddels een aanvraag hebben ingediend.

De talrijke lidstaten die aan de discussies deelnamen verklaarden dat het wegens de huidige economische crisis belangrijk is dat de gebruikers zo snel mogelijk kunnen genieten van de financiële voordelen van dit pakket maatregelen.

bron OHMI