Language

Wijziging Belgische wet op octrooien

Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien

Deze wet beoogt de aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde die in overeenstemming te brengen met twee internationale verdragen, met name het Verdrag inzake octrooirecht (PLT) van 1 juni 2000 en de Akte van 29 november 2000 tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.
Het PLT harmoniseert de formele aspecten van de aanvraagprocedure alsook de verhouding tussen de aanvrager of de octrooihouder en het octrooiverlenende bureau. De Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien beoogt de modernisering en actualisering van het Verdrag om rekening te houden met de nieuwe technologische en juridische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden inzake octrooirecht.

De voornaamste wijzigingen aan de Belgische wet in het licht van deze twee verdragen hebben betrekking op:

  • de vereenvoudiging van de minimumvoorwaarden voor de toekenning van een indieningsdatum aan een octrooiaanvraag;
  • de bekendmaking door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van een onregelmatigheid die gevolgen heeft voor de octrooiaanvraag en de mogelijkheid voor de aanvrager om zijn aanvraag te regulariseren en opmerkingen voor te stellen. De aanvrager kan ook zijn aanvraag op eigen initiatief regulariseren;
  • de invoering van een systeem van herstel van rechten van de aanvrager of de houder van een octrooi, als hij een termijn die werd vastgesteld voor de verrichting van een handeling in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, niet in acht heeft genomen;
  • de invoering van een vrijwillige procedure van totale of gedeeltelijke herroeping van Belgische octrooien met terugwerkende kracht. Deze procedure maakt het mogelijk voor de aanvrager of de houder van een octrooi om de strekking van zijn aanvraag of van zijn octrooi vrijwillig te beperken of deze totaal te herroepen, ofwel in tempore non suspecto, ofwel in het kader van een geschillenregeling teneinde in voorkomend geval te antwoorden op de bezwaren die tegen de geldigheid van de aanvraag of van het octrooi worden aangevoerd;
  • de automatische publicatie van de octrooiaanvragen bij het verstrijken van de termijn van 18 maanden na de indieningsdatum of, in voorkomend geval de voorrangsdatum. Deze maatregel strekt ertoe om de juridische zekerheid te vergroten voor de concurrenten van de octrooihouder.

De wet brengt eveneens wijzigingen aan de wet van 28 maart 1984 aan om het elektronisch deponeren en beheren van octrooiaanvragen en van octrooien mogelijk te maken. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom zou in staat moeten worden gesteld om in de toekomst de verschillende etappes van de procedure van de octrooiverlening te beheren en met aanvragers via elektronische weg te communiceren.
De data voor de invoegetreding van verschillende bepalingen moeten nog vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit.