Language

Wijzigingen in de KMO-portefeuille

De Vlaamse regering heeft beslist de KMO-portefeuille op een aantal punten bij te sturen. Zoals u weet is de KMO-portefeuille een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig instrument om steun te bekomen voor opleidingen, adviezen, technologieverkenningen… Binnenkort zal uw bedrijf via de KMO-portefeuille ook steun kunnen verkrijgen voor advies bij energie- en milieuvraagstukken en voor strategisch advies in het kader van de overdracht van de onderneming.

Concreet betekent dit dat de adviesdomeinen Milieu en Energie zullen gecreëerd worden waardoor KMO’s met een financiële steun van 50% professioneel advies zullen kunnen inkopen bij erkende dienstverleners, zoals Centexbel en Fedustria.

Enkele voorbeelden in het domein van energie- en milieuvraagstukken:

 • Advies over regelgeving in ontwerpfase of verschenen in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad, maar die nog niet van toepassing is.
 • Advies over hoe aan een norm kan voldaan worden, op voorwaarde dat het gaat over een nog effectief op te starten activiteit:
  Voorbeeld: een (bestaand) bedrijf wil een nieuwe activiteit opstarten. Wat is de best beschikbare technologie om deze activiteit te ontplooien zodanig dat aan de normen voldaan wordt? Technische en economische aspecten worden in overweging genomen. Advies m.b.t. best beschikbare technologie voorafgaand aan de opstart van nieuwe activiteiten komt in aanmerkingen, advies m.b.t. regularisaties niet.
 • Vrijwillige thematische adviezen al dan niet als vervolgtraject op een eerstelijnsscan. Thematische adviezen kaderen steeds meer in een milieuvriendelijk en energie- en eco-efficiënt produceren. In de offerte moeten metingen en analyses apart vermeld worden omdat deze laatste behoren tot het niet subsidieerbare gedeelte. Het thematisch advies dat opgelegd wordt als bijzondere voorwaarde in de individuele vergunning komt evenmin in aanmerking.

Een aantal voorbeelden van subsidieerbare thematische adviezen:

 • Advies i.v.m. waterverbruik voor zover dit niet wettelijk opgelegd is.
 • Advies i.v.m. transport/mobiliteit in zoverre dat het geen deel uitmaakt van een vergunningsaanvraag.
 • Advies i.v.m. afval: kan ik mijn productieafval terug inzetten als grondstof in het productieproces? Kan ik met het geproduceerde afval een nevenproduct maken of bij een ander bedrijf inzetten als grondstof?
 • Advies i.v.m. herdesignen (eco-design) zonder dat aan kwaliteit of functionaliteit wordt ingeboet, maar zodat de productie toch een milieuwinst inhoudt. Hier kan het gaan om bv. materiaalbesparing, optimalisatie levensduur… Let wel: zodra er gestart wordt met de conceptuele vertaling naar het nieuwe product is geen betoelaging mogelijk binnen de KMO-portefeuille. Dit is immers reeds de implementatie en dit kan niet gesubsidieerd worden (eventueel wel nog in andere steunkanalen).
 • C2C (Cradle to Cradle): het bekijken van het product, het productieproces, organisatorische aspecten, komen in aanmerking voor betoelaging. Er dient een actieplan voor verbetering opgesteld te worden op basis waarvan het bedrijf een gefundeerde beslissing kan nemen of het verder gaat. Het uitvoeren van het plan zelf (implementatie) komt niet in aanmerking.
 • LCA (Life Cycle Analysis): het eenmalig berekenen van LCA van een product én het actieplan op welke manier de impact van het product kan verlaagd worden. Dus: het berekenen zelf komt niet in aanmerking, het actieplan om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen is essentieel.
 • Carbon Footprint: naar analogie van C2C en LCA is de berekening alléén niet voldoende, er moet een actieplan (advies) voorhanden zijn dat toelaat een beslissing te nemen over hoe de footprint kan verlaagd worden. De uitvoering zelf (implementatie) komt eveneens niet in aanmerking.

Verplichte adviezen komen echter niet in aanmerking:

 • adviezen betreffende wetgevingen die al van kracht zijn
 • studies in het kader van wetgevingen
 • adviezen om aan te geven op welke manier een bedrijf kan voldoen aan een bepaalde wetgeving

Contacteer:

Dirk Weydts - milieuadviseur: dw [at] centexbel [dot] be

Bronnen:

Dit bericht wordt ook aangekondigd in FedustriaNews - september 2011
Zie aankondiging op de website van de kmo-portefeuille
Lees ook "Afspraken Milieu en Energie"