Language

Omzettingscoëfficiënten

Nieuwe omzettingscoëfficiënten voor textielsector

Voor een aantal sectoren (waaronder de textielsector) werden de omzettingscoëfficiënten (OC) geactualiseerd vanaf het heffingsjaar 2013. Deze coëfficiënten zijn tot stand gekomen als gevolg van een nieuwe wetenschappelijk onderbouwde methodologie die de VMM heeft uitgewerkt.

Voor de textielsector heeft deze actualisatie tot gevolg dat er niet langer een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende subsectoren zoals spinnerij, weverij, veredeling, enz. Voortaan geldt er nog één set omzettingscoëfficiënten voor de volledige textielsector.

De nieuwe omzettingscoëfficiënten voor de textielsector zijn:

Grondslag C1 C2 C3 Cv Cx
Textielfabrieken (45) 1 m³ gebruikt water 0,042 0,004 0,008 0 0,052

Naast de bijkomende verwerkingskosten en korting voor bedrijven die gebruik maken van een meetcampagne, werden ook de OC’s voor die sectoren die slecht verwerkbaar of complementair afvalwater lozen aangepast. Hiertoe wordt een bijkomende factor voor de verwerking (Cv) opgenomen in de bestaande tabel met de omzetingscoëfficienten. Voor de textielsector wordt deze Cv gelijk gesteld aan 0.

Een bijkomende coëfficiënt Cx wordt ingevoerd die enkel van toepassing is voor de heffingsberekening van onvergunde lozingen en niet conforme noodlozingen (zie verder).

Een nieuwe sector 59 wordt ingevoerd, die van toepassing is op afvalwater afkomstig van sanitaire installaties. Dit afvalwater kan dus niet langer onder sector 55 ingevuld worden op het aangifteformulier. De sector 55 is voortaan voorbehouden voor “niet hoger vermelde bedrijfsactiviteiten”.

De nieuwe omzettingscoëfficiënten zijn van toepassing vanaf heffingsjaar 2013. Er is voorzien in een overgangsmaatregel zodat het effect pas merkbaar wordt vanaf het lozingsjaar 2014 (heffingsjaar 2015).

  • voor heffingsjaar 2015 voor een derde
  • voor heffingsjaar 2016 voor twee derden
  • voor heffingsjaar 2017 volledig