Language

REACH Testen

Toon aan dat u voorwerpen geen zeer zorgwekkende stoffen bevatten (SVHC, Substances of Very High Concern) en dat uw bedrijf volop gaat voor REACH conformiteit.

Centexbel heeft een testpakket samengesteld om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van de zeer zorgwekkende stoffen, zoals die in REACH wetgeving worden gedefinieerd. Op basis van deze analyse kunnen producenten, loonveredelaars, importeurs, retailers en brands (merken) voldoen aan de REACH SVHC verplichtingen.

Uitdaging:

Het Europees Chemieagentschap (ECHA) heeft inmiddels een zeer groot aantal zorgwekkende (chemische) stoffen op de kandidaatlijst voor autorisatie geplaatst. Deze lijst wordt voortdurend uitgebreid. Elk bedrijf moet de aanwezigheid van één van deze stoffen, in een concentratie hoger dan 0,1 gewichtsprocent, in zijn producten (bijvoorbeeld meubelstoffen, tapijten, zetels, …) melden aan zijn professionele klanten. Deze informatieplicht geldt eveneens ten opzichte van de eindconsument, maar enkel op vraag van deze consument. In dit specifieke geval moet hij de informatie binnen de 45 dagen na het verzoek kunnen doorgeven. Ook bedrijven die goederen van buiten Europa importeren om deze vervolgens op de Europese markt te brengen kennen deze verplichtingen.
Omdat de kandidaatlijst regelmatig zal worden geactualiseerd (2x per jaar), wordt verwacht dat het aantal opgenomen stoffen zeer snel zal toenemen. Dit zal de controle op voorwerpen (bv. bij import) steeds moeilijker en onoverzichtelijker maken.

Oplossing:

Voor bedrijven die hun producten willen checken op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in overeenstemming met de REACH-eisen en dus streven naar REACH-conformiteit, heeft Centexbel een testprogramma ontwikkeld voor de evaluatie van zowel preparaten als voorwerpen.

  • deze test is ontworpen en beperkt tot het detecteren van zeer zorgwekkende stoffen (zoals gepubliceerd in bijlage XIV / kandidaatlijst van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen)
  • deze test is beschikbaar voor voorwerpen en preparaten

Waaruit bestaan de testen?

  • Thermische extractie aan 120°C om de aanwezigheid van organische verbindingen te detecteren
  • X-stralen Fluorescence measurement (XRF) om het gehalte zware metalen (Co, As...) en/of halogenen (Cl, Br…) te bepalen
  • ICP-MS om het boorgehalte te bepalen
  • LC-MS : aanvullende test om de overige zeer zorgwekkende stoffen te detecteren

Op basis van deze resultaten kan besloten worden of er componenten van de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SHVC) aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0.1 gewichtsprocent.