Language

REACH voor de textielindustrie

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen.

Deze verordening (nr 1907/2006) wil het veilig gebruik van chemische stoffen en preparaten doorheen de volledige industriële keten waarborgen en legt dan ook niet enkel verplichtingen aan fabrikanten en importeurs van chemische stoffen op over het verzamelen en verspreiden van informatie over de karakteristieken van de stof, maar ook aan downstream users, zoals vele textielbedrijven. Elke downstream user moet immers instaan voor het eigen veilig gebruik van de chemische producten en zorgen dat de nodige informatie doorstroomt in de keten, ook over stoffen in voorwerpen.

Verplichtingen voor producenten en importeurs van chemische stoffen

Samengevat:

De verkoper garandeert dat zijn leveringen die geproduceerd of geïmporteerd zijn in de Europese Economische Ruimte conform zijn met:

    • De Verordening inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van chemicaliën (EG 1907/2006 –REACH)
    • De communicatieverplichting indien het voorwerp zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat in een hoeveelheid groter dan 0,1% in gewicht, lijst zie http://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table
    • De bijlage XVII van REACH met betrekking tot stoffen die slechts in beperkte mate mogen gebruikt worden en waarvan de beperkingen gespecifieerd zijn in de REACH-verordening.

De meeste REACH verplichtingen zijn van toepassing op de producenten en importeurs van chemische stoffen, als dusdanig of in preparaten. Zij moeten in eerste instantie instaan voor de registratie van de stof en de eventuele autorisatie-aanvraag. De registratieverplichting ging in op 1 juni 2008, maar omdat niet alle dossiers gelijktijdig opgemaakt en behandeld kunnen worden is uitstel voorzien voor gepreregistreerde stoffen tot 1 december 2010, 1 juni 2013 of 1 juni 2018 in functie van de hoeveelheid en gevaarseigenschappen van de chemische stof.

Over chemische stoffen en preparaten

Het REACH communicatiemiddel van chemische stoffen en preparaten is het veiligheidsinformatieblad. Daaraan wordt een luik toegevoegd, nl. het blootstellingsscenario dat de risicobeheermaatregelen moet weergeven voor de geïdentificeerde gebruiken. Dit blootstellingsscenario zal afgeleid worden uit het chemisch veiligheidsrapport dat hogerop in de keten opgemaakt wordt voor het registratiedossier en zal pas geleidelijk aan ter beschikking komen na registratie van de stof.

Verplichtingen van producenten van voorwerpen

REACH is een verordening van de Europese Gemeenschap van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.
Als textielbedrijf gevestigd in de EU bent u verantwoordelijk voor de evaluatie die de overeenstemming met REACH verzekert van alle textielproducten, inclusief de chemicaliën die worden gebruikt in hun productie, ongeacht of die binnen of buiten de Europese Unie werden geproduceerd.
Als textielbedrijf, gevestigd buiten de Europese Unie bent u verplicht al uw kopers die in de EU gevestigd zijn in te lichten over de SVHC status van de producten/chemicaliën die u hen levert.

Registratie van stoffen die bedoeld uit een voorwerp vrijkomen

Elke producent of importeur van een voorwerp waaruit een chemische stof bedoeld kan vrijkomen (bv geurmoleculen uit T-shirts of gordijnen) moet deze chemische stof registreren indien dit meer dan 1 ton per jaar bedraagt (art 7.1). Indien deze chemische stof al voor dit gebruik door de producent hogerop in de (Europese) toeleveringsketen geregistreerd is, hoeft u dit niet meer te doen.

Communicatie over chemische stoffen in voorwerpen

Elke downstreamgebruiker moet overeenkomstig artikel 33 van REACH zijn afnemers informeren indien in het voorwerp een zeer zorgwekkende stof opgenomen in de kandidaatlijst voor opname in Bijlage XIV van REACH , aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1 % (g/g). De informatie dient de naam van de stof te vermelden alsook de gevaren, veilige gebruiksvoorwaarden en passende risicobeheersmaatregelen voor de hele levenscyclus, inclusief afvalfase, van het voorwerp. De kandidaatlijst zal een tweetal keer per jaar aangevuld worden met zeer zorgwekkende stoffen die door de lidstaten zijn bepaald. De meest recente kandidaatlijst wordt gepubliceerd op de ECHA website. Met de publicatie van een zorgwekkende stof op deze lijst start ook onmiddellijk de communicatieverplichting Consumenten moeten geïnformeerd worden wanneer zij daarom verzoeken en dit binnen de 45 dagen na hun verzoek.
Voorbeeld: PVC coatings met ftalaten in meer dan 0,1% of Brandvertrager HBCD in meer dan 0,1% in brandvertragende gordijnstof.
REACH vraagt dus niet dat de volledige chemische samenstelling van uw textielproduct doorgegeven wordt, noch dat u alle veiligheidsfiches van de gebruikte chemische producten moet doorgeven aan uw klant!

Textielproducten leveren die voldoen aan opgelegde beperkingen

Op 1 juni 2009 werden de bestaande richtlijnen betreffende de beperkingen van het op de markt brengen van chemische stoffen als dusdanig, in preparaten of in voorwerpen overgenomen door bijlage XVII in REACH. Dit wil zeggen dat de geleverde textielproducten moeten voldoen aan de geldende beperkingen, zoals het niet meetbaar bevatten van azokleurstoffen die kunnen splitsen in kankerverwekkende aromatische amines.

Gecontroleerd gebruik van de chemische producten

In de textielindustrie worden heel wat chemische producten gebruikt. Als downstream user bent u verplicht om de risicobeperkende maatregelen te beoordelen en toe te passen vooraleer u de chemische producten gebruikt. U zult deze informatie ontvangen via het veiligheidsinformatieblad van uw leverancier. Indien u niet akkoord gaat met de risicobeheersmaatregelen of uw gebruiksomstandigheden niet overeenkomen met de voorgestelde gebruiksomstandigheden dan moet u dit binnen de 6 maanden na ontvangst van het product met een veiligheidsinformatieblad melden aan het Europees CHemicaliën Agentschap (ECHA) en u binnen de 12 maanden in orde stellen. Dit kan door uw gebruik alsnog te melden aan de leverancier of zelf een chemische veiligheidsanalyse uit te voeren. Er zijn een aantal redenen wanneer u geen eigen chemisch veiligheidsrapport moet opstellen (art 37.4). Ook wanneer u autorisatieplichtige stoffen gebruikt (stoffen die op bijlage XIV staan), moet u het ECHA hiervan op de hoogte brengen.

Uw gebruik van het chemisch product melden aan de leverancier om er een geïdentificeerd gebruik van te maken

Elke industriële gebruiker van chemische producten heeft het recht (geen verplichting!) om zijn directe leverancier te informeren van het gebruik van het product met als doel om hiervan een geïdentificeerd gebruik te maken. Dit heeft als voordeel dat het mee opgenomen wordt in het registratiedossier van de producent van de stof aan top van de keten en u de hieruitvoorvloeiende risicobeheersmaatregelen zal ontvangen via het veiligheidsinformatieblad.

Downloads