Language

Subsidies voor IPR

Intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald patenten, zijn dure aangelegenheden. Vaak denken KMO’s dat het de investering niet waard is. Wat deze bedrijven echter ook vaak niet weten, is dat er vele subsidies en overheidsmechanismes zijn waardoor patenten zeer veel kunnen opbrengen. Er bestaan zowel federale als Vlaamse maatregelen die KMO’s en grotere bedrijven financieel bijstaan voor het nemen en behouden van intellectuele eigendomsrechten.

Subsidies voor intellectuele eigendomsrechten in Vlaanderen

1. Het Agentschap Ondernemen: de KMO-portefeuille

Het Agentschap Ondernemen stelt dienstverleners ter beschikking aan de bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria. De criteria zijn terug te vinden op www.kmo-portefeuille.be.
Een advies over intellectuele eigendom kan meestal gesubsidieerd worden binnen de pijler Advies. Het is mogelijk om 50% van de kosten te recupereren, met een maximum van 5000 euro per kalenderjaar.
Ook onder andere pijlers van de kmo-portefeuille kunnen patentanalyses bevatten, zoals de pijler technologieverkenning. Dit kan enkel als het het doel van het project dient.
Centexbel is een erkende dienstverlener die bedrijven informeert en bijstaat inzake intellectuele eigendom.

2. Het Agentschap Ondernemen: de IE-scan

Het Agentschap Ondernemen ontwikkelde de IE-scan om na te gaan waar bedrijven staan op het gebied van het beheer van hun intellectuele eigendom en hoe ze dit kunnen optimaliseren. Meer info is te vinden op: www.kmo-portefeuille.be. Deze IE-scan wordt gratis aangeboden door het Agentschap Ondernemen.
De IE-scan kan nog uitgebreid worden waarbij het Agentschap Ondernemen een diepgaandere analyse doet. Dit wordt georganiseerd door het Agentschap Ondernemen en kan maximaal 1200 € kosten. Hierbij wordt dan beroep gedaan op experts, zoals Centexbel.

3. Het IWT: steun voor het nemen van patenten

Ook het IWT kan subsidies geven voor het nemen van patenten. Dit kan als er patenteerbare resultaten voortvloeien uit een IWT-project. Het IWT heeft de mogelijkheid om de kosten voor het patent te nemen te subsidiëren. Ook deze maatregel geldt enkel voor KMO’s. Een subsidie kan aangevraagd worden tot 6 maand na het projecteinde en bedraagt maximaal 20000 euro. Meer uitleg is te vinden op: www.iwt.be.
Het aanvragen van de subsidie omvat 2 elementen:

  • Een argumentatie dat de keuze voor het nemen van een patent het meest logische is, rekening houdende met oa de markt, het bedrijfsprofiel en de technologie
  • Een analyse van de reeds bestaande patenten ten opzichte van te patenteren idee

Zowel de argumentatie als de analyse kunnen volledig of gedeeltelijk door Centexbel uitgevoerd worden. Dit indien de valoriseerbare resultaten zich in het competentiedomein van Centexbel bevinden.

Federale ‘subsidies’ voor intellectuele eigendomsrechten

De federale overheid heeft enkele mechanismes ter beschikking gesteld van de bedrijven, groot en klein die als een financiële aansporing gelden voor het nemen van intellectuele eigendomsrechten.

1. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel. Ondernemingen kunnen ervan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken. De algemene regel is dat indien een onderneming opgericht of uitbreid wordt, dat die een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van investeringen kan aftrekken. Dit kan voor elke investering maar één keer gedaan worden.
Meer informatie op de website FOD financiën

2. Vermindering van vennootschapsbelasting door octrooi-aftrek

Nieuw gunstregime - onder voorbehoud van finale goedkeuring van wetsontwerp

De aanpassing van het regime is een direct gevolg van de aanbevelingen die de OESO heeft gedaan. De nieuwe gunstregeling opent bijkomende mogelijkheden voor kmo's om nog sterker in te zetten op innovatie.
Lees hier het wetsontwerp van 23 juni 2016

De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 juli 2016, maar er wordt wel voorzien in een overgangsregime van vijf jaar. Op basis hiervan hebben ondernemingen het recht om uiterlijk tot 30 juni 2021 de “oude” octrooi-aftrek te blijven toepassen op inkomen uit octrooien (i) die reeds voor 1 juli 2016 werden bekomen en waarvoor de aftrek reeds werd toegepast, (ii) die voor 1 juli 2016 werden aangevraagd, maar pas nadien effectief werden toegekend, of (iii) die voor 1 juli 2016 van een andere partij werden verworven en waarvan de geoctrooieerde producten of procedés verder worden verbeterd.

Hoewel er op heden nog geen wetsontwerp werd ingediend in deze zin, heeft de regering wel de intentie om – met retroactief effect vanaf 1 juli 2016 – te voorzien in een nieuw regime van “vrijgestelde innovatie-inkomsten”. Gedurende de overgangsperiode zal dit nieuw fiscaal gunstregime naast de “oude” aftrek voor octrooi-inkomsten bestaan.

Op basis van de thans beschikbare informatie lijkt het erop dat het nieuwe regime er in hoofdlijnen als volgt zal uitzien:

  • Ondernemingen zullen slechts van de nieuwe incentive voor innovatie-inkomsten kunnen genieten in de mate dat zij zelf de nodige activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling hebben uitgevoerd. De doelstelling van deze zogenaamde nexus approach bestaat er met name in dat het nieuwe gunstregime slechts van toepassing zou zijn voor zover de betrokken ondernemingen over de nodige substance inzake O&O-activiteiten beschikken met het oog op de creatie van intellectuele eigendomsrechten.
    De nieuwe incentive zal enkel op het nettobedrag (en dus niet op het brutobedrag) van de betrokken innovatie-inkomsten van toepassing zijn.
  • Het toepassingsgebied van de nieuwe maatregel zou gevoelig worden uitgebreid. Naast octrooien zou het regime evenzeer van toepassing moeten zijn op o.m. auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrechten en de aanwijzing van weesgeneesmiddelen.
    Het tarief van de aftrek zou verhoogd worden tot 90 of 100%.
    De aftrek zou ook overdraagbaar zijn naar latere belastbare tijdperken.

Met de invoering van dit nieuwe regime zullen dus ook vennootschappen die vroeger niet in aanmerking kwamen voor de octrooiaftrek, van een interessant fiscaal voordeel kunnen genieten, met name ondernemingen die innoverende software ontwikkelen. Met het oog op de invoering van deze nieuwe maatregel zou het voor bepaalde ondernemingen tevens aangewezen kunnen zijn om hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te (her)structureren met het oog op het maximaliseren van het fiscaal voordeel dat zij uit het nieuw regime zouden kunnen halen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de octrooicel van Centexbel en bij de FOD Financiën