Language

SVHC in complex samengestelde producten

Eindelijk duidelijkheid over SVHC’s in complexe artikelen

Belangrijk vonnis Europees Hof van Justitie bepaalt met onmiddellijke ingang dat de REACH wetgeving op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) van toepassing is op elk artikel (onderdeel) waaruit een complex artikel (eindproduct) is samengesteld in plaats van op het volledige artikel (eindproduct).
Hiermee deelt het Europese Hof van Justitie de positie van de lidstaten België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden.

Wat was er aan de hand?

In april 2011 publiceerde ECHA een richtlijn waarin de limietwaarde voor de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen van toepassing is op het volledige product (het eindproduct zoals het aan de eindgebruiker wordt verkocht), hoe eenvoudig of complex de samenstelling ervan ook is.
Zeven lidstaten (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden) hielden er een afwijkende mening op na en bepaalden dat de limietwaarde van toepassing is op “elk artikel dat onderdeel uitmaakt van het volledige product”.

Maar wat is een “artikel”?

Volgens de definitie van Reach is een artikel een “object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlakte of design werd gegeven die de functie van dit object in een grotere mate bepaalt dan de chemische samenstelling ervan.”

Van zodra een object wordt beschouwd als een “artikel” moet elke leverancier (producent, invoerder, distributeur of iedere andere speler in de waardeketen die een artikel op de markt brengt) de ontvanger van dit artikel voldoende informeren om een veilig gebruik van het artikel mogelijk te maken, en moet op vraag van de gebruiker informatie geven over alle SVHC’s met > 0,1 gewichtsprocent in het artikel. De informatie moet minimaal de naam van de stof bevatten.

Volgens de Europese Commissie, ECHA en de meeste lidstaten waren die verplichtingen enkel van toepassing op het volledige artikel. Volgens de zeven bovenvermelde lidstaten geldt het principe “eens een artikel, altijd een artikel” en houdt een artikel niet op als dusdanig te bestaan van zodra het in een ander artikel wordt geïncorporeerd.

In de eerste interpretatie geldt de concentratiedrempel voor een SVHC 0,1 gewichtsprocent van het totale eindproduct in plaats van elk afzonderlijk onderdeel waaruit het eindproduct is samengesteld.

Op 10 september 2015 kondigde het Europese Hof van Justitie in een persbericht het vonnis aan dat de REACH reglementering betrekking heeft op “ieder artikel in een volledig artikel” in plaats van op het “volledige artikel” wanneer de concentratie van een SVHC hoger is dan 0,1 gewichtsprocent.

Ter verduidelijking:

reach_0.png

Door dit vonnis zullen producenten, invoerders en verdelers het risico van hun producten met > 0,1 gewichtsprocent SVHC vanaf nu eveneens moeten analyseren op het niveau van de samenstellende artikels en hun informatieverplichtingen eventueel aanpassen aan deze nieuwe interpretatie.

Centexbel heeft een REACH pakket voor u klaar met advies en testen

Centexbel geeft u hierbij de nodige ondersteuning via onze adviesdiensten en gespecialiseerde testing met betrekking tot SVHC’s en andere gelimiteerde stoffen in consumptiegoederen en speelgoedartikelen voor de Europese en internationale markt.
Zo hebben we onze snelle REACH identificatietest ontwikkeld om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen.

  • het testpakket detecteert alle zeer zorgwekkende stoffen (kandidaatlijst van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen). Omdat de kandidaatlijst regelmatig wordt aangevuld, wordt de controle op voorwerpen (bv. bij import) steeds moeilijker en onoverzichtelijker. Hierin helpt Centexbel u door het testpakket steeds aan te passen aan de nieuw opgenomen SVHC’s.
  • het testpakket is beschikbaar voor artikels en preparaten.

Op basis van vier gecombineerde testen voeren we een kwalitatieve screening uit van de stoffen die vermeld staan in de SVHC lijst. Indien de testen zouden uitwijzen dat een bepaalde SVHC in het product aanwezig is > 0.1% (g/g), dan gaan we over tot kwantitatieve testen om de exacte concentratie te bepalen.

  • Thermische extractie aan 120°C detecteert de aanwezigheid van organische verbindingen
  • X-stralen Fluorescence measurement (XRF) bepaalt het gehalte zware metalen (Co, As...) en/of halogenen (Cl, Br…)
  • ICP-MS bepaalt het boorgehalte
  • LC-MS: aanvullende test detecteert de overige zeer zorgwekkende stoffen

De Centexbel snelle REACH identificatietest gaat dus eerst na of er zeer zorgwekkende stoffen uw product of preparaat aanwezig zijn, alvorens over te gaan tot een diepgaande analyse van de exacte hoeveelheden. Deze aanpak spaart tijd én geld!

Voor al uw vragen, contacteer Stijn Steuperaert: sst [at] centexbel [dot] be

Brochure REACH testen van Centexbel