Language

Vernieuwing certificaat CE Type-examination

De standaard geldigheidsperiode voor certificaten bedraagt maximum vijf jaar, te rekenen vanaf de originele datum van uitreiking of her-uitreiking. Geen enkel amendement, wijziging, revisie, uitbreiding, enz. heeft invloed op de originele vervaldatum.

De vervaldatum staat vermeld op ieder certificaat.

Wijzigingen aan de normen waarnaar wordt verwezen tijdens de vijfjarige geldigheidsperiode van het certificaat heeft geen invloed op de geldigheid van het certificaat, tenzij het vermoeden van overeenstemming met een norm wordt teruggetrokken wegens veiligheidsredenen.

Certificaten worden niet automatisch vernieuwd.

Indien een bedrijf zijn certificate(n) wenst te vernieuwen dient het een geschreven aanvraag in te dienen met betrekking tot:

  • Bevestiging van de huidige bedrijfsnaam en adres
  • Bevestiging van de huidige productie-adres(sen)
  • Bevestiging dat er geen wijzigingen zijn aangebracht aan het product, met inbegrip van onderdelen/assemblagestukken
  • Kopie van de huidige producttekeningen en foto’s, productmarkering en informatie bezorgd door de fabrikant
  • Data van controle- en testinstanties die werden ingeschakeld om de overeenstemming van het PBM na te gaan met de geharmoniseerde normen en/of andere technische vereisten
  • Voor categorie 3 producten: informatie over de Artikel 11 status

Download hier uw aanvraagformulier:

CE_renewal_button_0.png

Het staat de producent vrij om alle bijkomende documenten in te dienen om zijn aanvraag tot vernieuwing te staven, zoals onafhankelijke productcertificatie, onafhankelijke kwaliteitssysteemcertificaten, enz. De ingediende documenten worden bestudeerd met betrekking tot de vereisten uit de laatste versie van de PBM Richtlijn binnen de twee maanden na ontvangst van alle vereiste informatie en data, en indien het notified body heeft vastgesteld dat het product niet is veranderd en nog steeds in overeenstemming is met alle vereisten, wordt het certificaat opnieuw uitgereikt, met behoud van het certificatienummer, en met een geldigheid voor een bijkomende periode van maximum vijf jaar.

Bij vaststelling van tekorten, wordt het bedrijf gevraagd deze tekorten weg te werken alvorens het certificaat opnieuw wordt uitgereikt.
Indien het notified body eraan twijfelt of het huidige product hetzelfde is als het gecertificeerde product, kan het vragen naar meer informatie, gedetailleerde tekeningen, foto’s, enz. en indien nodig, een monster van het model dat in vraag wordt gesteld.

Indien de referentievereisten/-normen werden herzien en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, zal het notified body de veranderingen bestuderen in het licht van de bestaande data, en worden alle vereisten die niet naar behoren werden opgevolgd onderworpen aan een onafhankelijke productcontrole alvorens het certificaat opnieuw wordt uitgereikt. Wanneer een certificaat niet gebaseerd is op een geharmoniseerde norm, wordt de technische specificatie bestudeerd tegenover de PBM Richtlijn om rekening te houden met de evolutie in geassocieerde of toepasbare normen.

De aanvraag kan ten vroegste worden ingediend 12 maanden voor het verstrijken van het certificaat; om de continuïteit van het certificaat te garanderen vindt de hernieuwing plaats ten laatste 6 maanden voor de vervaldatum.

Indien de referentienorm(en) werden vervangen/geamendeerd en gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie binnen de twaalf maanden voor de vervaldatum van het certificaat, kan de geldigheidsduur van het certificaat met maximum 12 maanden worden verlengd om de producent voldoende tijd te gunnen om te voldoen aan de herziene/geamendeerde norm(en).