Language

Financierende heffing voor rioollozers

Financierende heffing voor bedrijven die lozen op riool

Het programmadecreet 2013, dat op 31 december 2012 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, voert een grondige wijziging door aan de heffingsregeling voor bedrijven die hun afvalwater lozen op riool. De heffing wordt omgevormd tot een financierende heffing waarbij er rekening gehouden met de verwerkbaarheid van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

De formule voor de berekening van de vuilvracht (N) wordt uitgebreid met een bijkomende component Nv die rekening houdt met de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater. Afvalwater dat slecht verwerkbaar is op de RWZI zal een positieve Nv-waarde (Ev) krijgen, wat zal leiden tot een hogere heffing. Afvalwater dat echter interessant is voor de werking van RWZI (complementair afvalwater) zal leiden tot een negatieve Nv-waarde (Kv), wat neerkomt op een korting van de heffing.

De bijkomende factor Nv = Ev - Kv

Goed of slecht verwerkbaar afvalwater ?

Er wordt bij de beoordeling van de verwerkbaarheid van het aangeboden afvalwater rekening gehouden met de verhoudingen van CZV, BZV, stikstof en fosfor zoals die destijds werden uitgewerkt in de omzendbrief (zie hoger).
Onder goed verwerkbaar afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • CZV/BZV kleiner dan of gelijk aan 4
 • BZV/N groter of gelijk aan 4
 • BZV/P groter of gelijk aan 25
 • BZV concentratie hoger dan of gelijk aan 100 mg/l

De gemiddelde samenstelling is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen gedurende het lozingsjaar.

Afvalwater dat niet beantwoord aan de hierboven vermelde voorwaarden wordt beschouwd als slecht verwerkbaar afvalwater. Slecht verwerkbaar afvalwater leidt (op de RWZI) tot extra verwerkingskosten (Ev).

Extra verwerkingskost sanering slecht verwerkbaar afvalwater (Ev)

De extra verwerkingskosten voor afvalwater dat niet goed verwerkbaar is op de RWZI worden berekend d.m.v. volgende formule:
dw1_0.jpg
Waarbij:

Qdv: het gemiddeld volume afvalwater (l) geloosd in een etmaal. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen.
BZVc: de gecorrigeerde BZV concentratie (mg/l), zodat het afvalwater voldoet aan de voorwaarden voor goed verwerkbaar afvalwater met uitzondering van de voorwaarde BZV/P groter of gelijk aan 25.
BZVc is gelijk aan de maximale waarde uit de volgende reeks: 100, CZV/4, N x 4, BZV
ZSp: de slibproductie (mg/l) ontstaan door de chemische precipitatie van het toe te voegen ijzerchloride wanneer de samenstelling van afvalwater niet voldoet aan de voorwaarde BZV/ P groter of gelijk aan 25.

Bovenstaande formule gaat uit van een tweeledige kostenaanrekening:

 1. een aanrekening voor de kosten die gepaard gaan met de correctie van de BZV (minimaal 100 mg/l), en de CZV/BZV- en BZV/N-verhoudingen en
 2. een aanrekening voor de kosten voor de correctie voor de BZV/P-verhouding

Het eerste deel van de kostenberekening berekent de bijkomende hoeveelheid BZV (cfr. dosering koolstofbron) die nodig is om te voldoen aan een BZV van minimaal 100 mg/l en aan de vereiste verhoudingen (BZV/CZV <4 en BZV/N >4).
BZVc is de grootste waarde uit de volgende reeks:

 • 100
 • CZV/4
 • N x 4
 • BZV

Het tweede deel van de formule heeft betrekking op de correctie van de BZV/P-verhouding indien niet voldaan is aan de voorwaarde BZV/P ≥ 25. Hiervoor wordt uitgegaan van een correctie o.b.v. ijzerchloride, wat aanleiding geeft tot een bijkomende slibproductie. Deze bijkomende slibproductie (mg/l) wordt berekend als:

dw2.jpg

Ev wordt in de volgende gevallen gelijk gesteld wordt aan 0:

 • Het afvalwater is goed verwerkbaar
 • Het afvalwater is complementair
 • Indien geloosd wordt op oppervlakte (m.a.w. indien a = 0)

Complementair afvalwater

Onder complementair afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • CZV/BZV kleiner dan 2
 • BZV/N groter dan 8
 • BZV/P groter dan 40
 • BZV concentratie hoger dan 500 mg/l

Complementair afvalwater wordt beloond met een korting (Kv), die als volgt berekend wordt:
dw3.jpg

Overgangsmaatregel

Om de bedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan deze nieuwe heffingsberekening, wordt voorzien in een ruime overgangsperiode.
Voor de heffingsjaren 2013 en 2014 wordt de component Nv vermenigvuldigd met nul, voor het heffingsjaar 2015 met 0,33 en voor het heffingsjaar 2016 met 0,66.
Concreet betekent dit dat de korting of extra kost aangerekend wordt:

 • voor lozingen vanaf 1 januari 2014 (heffingsjaar 2015) voor een derde
 • voor lozingen vanaf 1 januari 2015 (heffingsjaar 2016) voor twee derden
 • voor lozingen vanaf 1 januari 2016 (heffingsjaar 2017) volledig