Het jaarlijks trefpunt van de Vlaamse textielbedrijven, de wetenschap en de overheid rond het waterbeleid in Vlaanderen, met getuigenissen uit de industrie en wetenschappelijke onderzoeksresultaten, wordt dit jaar opnieuw voorafgegaan door een boeiende masterclass.

In de voormiddag vindt voor de tweede keer de Masterclass WATER plaats, met aandacht voor de droogteproblematiek, de waterbarometer tool van het project Smartwater Use, reststromen, Zero Discharge Hazardous substances (ZDHC) and Zero Discharge Liquid (ZLD) en voor een innoverende waterbehandelingstechniek.

De studienamiddag WATER staat dit jaar in het teken van de herziening van de BREF Textiel. Een aantal nieuwe uitdagingen worden toegelicht zoals de deelstroombehandeling van afvalwater, verstrengde verplichtingen met betrekking tot luchtemissies en een verplicht chemisch management systeem. 

Nadat we de BAT-conclusies toelichten, illustreren we mogelijke oplossingen via inspirerende cases.

Programma

09u-17u: Masterclass Water
12u-13u: Broodjeslunch
13u-17u: Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse Textielindustrie

Masterclass WATER

De droogte voorbij

Katelijne Haspeslagh, VOKA 

Circulair watergebruik en het langer vasthouden van water zijn sleutelbegrippen om tot een duurzaam waterbeheer te komen. In de VOKA-paper “De droogte voorbij” worden het waterbeleid van de Vlaamse regering geëvalueerd en de knelpunten op het pad naar duurzaam watergebruik toegelicht. 

Toelichting Waterbarometer

Sofie Van Ermen, VITO 

In het kader van het Smart WaterUse project ontwikkelde VITO de WaterBarometer. Deze tool biedt bedrijven een beter inzicht in hun watermanagement en stelt gerichte optimaliseringsacties voor. Een uitgebreide waterbalans met alle waterstromen en gerelateerde kosten wordt visueel gepresenteerd en hun risico’s worden bepaald. Tegelijk krijgen de bedrijven een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen wordt ook telkens een geschikte behandeling gepresenteerd. 

Zero Discharge of Hazardous compounds (ZDHC) & Zero liquid discharge

Waterleau 

Het Zero Discharge of Hazardous Chemicals Program (ZDHC), een wereldwijde zelfregulerende organisatie, heeft gestandaardiseerde lozingslimieten voor industrieel afvalwater in de gehele textielindustrie vastgesteld. Deze effluentlimieten gaan verder dan de naleving van de regelgeving om ervoor te zorgen dat afvalwaterlozing geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu en de omliggende gemeenschappen, en dat een uniform monitoring- en testprogramma wordt vastgelegd om leveranciers te helpen bij het systematisch en efficiënt delen van lozingsgegevens met consumenten, merken en andere geïnteresseerde partijen. 

Zero Liquid Discharge gaat nog een stap verder: alle afvalwater wordt behandeld en gerecycleerd. ZLD is een geavanceerde afvalwaterzuiveringsmethode die ultrafiltratie, omgekeerde osmose, verdamping/kristallisatie en fractionele elektrode-ionisatie omvat. Waterleau geeft toelichting bij verschillende ZDHC/ZLD cases. 

Duurzaam watergebruik in samenwerking met de Watergroep

Tom Vandeputte & Frank De Poortere, De Watergroep

Er is de jongste tijd heel wat belangstelling uitgegaan naar de waterhergebruikinstallatie bij Alpro (Wevelgem). Deze installatie heeft de capaciteit om ieder uur 200m³ “gezuiverd afvalwater” te behandelen. Dit resulteert in een netto productie van 140m³ water van drinkwaterkwaliteit dat wordt ingezet in de productie-installaties. De Watergroep stond mee aan de tekentafel van dit project en staat ook mee in voor de verdere uitbating van deze installatie. Deze dienstverlening wordt geregeld vanuit de business unit “Industrie en Services”. 
In deze presentatie wordt er een toelichting gegeven van de duurzaamheidsprojecten die worden opgestart in samenwerking met de bedrijven en welk verdienmodel hieraan gekoppeld is. 

Deelstroombehandeling van afvalwater (1)

Steven De Laet, Inopsys 

Inopsys focust vooral op de recuperatie van waardevolle verbindingen zoals metalen (palladium, platina, zink, vanadium), oplosmiddelen en natuurlijk schoon water. De wereldwijde kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook beïnvloed door geneesmiddelen in het milieu, hormoon-ontregelende chemicaliën, zoals PFAS. Via onze R&D-activiteiten investeren we actief in onderzoek dat oplossingen biedt voor deze uitdaging van de toekomst. 
Inopsys heeft een uitgebreid “proven-track-record” met betrekking verwijdering van steroïden en recuperatie van materialen (Zn, Pa) uit waterstromen. Tijdens de presentatie komen ook verschillende cases aan bod die textielrelevant zijn met betrekking tot kleurstoffen, detergenten en PFAS. 

In de voormiddag geeft Inopsys een korte inleiding over haar activiteiten m.b.t. deelstroombehandeling. In de namiddag wordt er dieper ingezoomd, n.a.v. de ontwikkelingen in de BREF textiel.

Studienamiddag WATER

Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie 

De herziening van de BREF-textiel is momenteel in een laatste fase. De implementatie ervan zal een uitdaging zijn voor de bedrijven die eraan onderworpen zijn. Daarom is de BREF-textiel het centrale thema van deze studienamiddag en zoomen we in op 3 belangrijke thema’s: 

  1. Chemical management 
  2. Behandeling van afvalwater door middel van deelstroombehandeling 
  3. Luchtzuivering 

Bruno Eggermont (Fedustria) en Dirk Weydts (Centexbel) lichten deze drie thema’s door  vanuit de BREF-textiel visie. Na ieder thema gaat een specialist verder in op de praktische aspecten. 

Chemical management

Tine Cattoor, essenscia 

De invoering van een “chemical management systeem” dient het gebruik van milieuvriendelijkere chemicaliën te bevorderen, alsook het gebruik en de geassocieerde risico’s te reduceren. De spreker geeft een toelichting over de praktische aanpak bij dergelijk systeem en de aspecten die daarbij in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld bioelimineerbaarheid/biodegradeerbaarheid, ecotoxiciteit, blootstelling op de werkvloer en mogelijke emissies naar het milieu. 

Behandeling van afvalwater door middel van deelstroombehandeling

Kwinten Van Eyck, Inopsys 

Bij deelstroombehandeling worden waterstromen separaat ingezameld en behandeld, op basis van het type contaminatie en de vereiste behandeling. Welke technische mogelijkheden zijn er voor deelstroombehandeling van afvalwater binnen de textielsector? 

Luchtbehandelingstechnieken

Erik Smet, Trevi 

Bij luchtbehandelingstechnieken wordt vaak water ingezet als captatiemiddel om verontreinigende componenten te verwijderen uit de gasstroom. Welke technische mogelijkheden zijn er voor behandeling van TVOC, ammoniak, stof en formaldehyde? Eric Smet verduidelijkt dit aan de hand van enkele cases.

Slottoespraak

Simon De Paepe, VLAKWA

Tarieven

U kan zich voor de volledige dag of enkel voor de studienamiddag inschrijven.

1) Masterclass (voormiddag) en studienamiddag

Inschrijvingsprijs voor de volledige dag: 240 euro*

* Subsidie VLAIO is in deze prijs verrekend


2) Studienamiddag

  • Leden van Centexbel / Fedustria: 100 euro
  • Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549


Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Online inschrijven

Ik schrijf me in voor
Ik zal het event

Promoot uw producten en/of diensten

Zoals elk jaar kan u op de mini-tentoonstelling tijdens de studienamiddag Water uw diensten en producten voorstellen aan een professioneel publiek.
We bieden u ook de mogelijkheid een publicitaire flyer in te lassen in de documentatiemap die alle deelnemers ontvangen.
Dankzij de Masterclass Water in de voormiddag bereikt u een groter publiek, voor dezelfde prijs!

Mini-tentoonstelling = Stand + Flyer

  • De stand bestaat uit een tafel waarop u folders, displays en kleine toestellen kunt tentoonstellen
  • Prijs: 150 euro voor de hele dag

Publicitaire flyer (A4)

  • inlassing reeds geprinte pagina: 50 euro
  • inlassing nog te printen publicitaire pagina zwart/wit: 75 euro
  • inlassing nog te printen publicitaire pagina in kleur: 100 euro

Alle prijzen zijn excl. BTW - Deelname aan de masterclass en/of studienamiddag is niet in deze prijs begrepen.

Order your promotion stand / publicity insert

Select the event and publicity option.

Select the event
Your coordinates
I would like to order a stand (including publicity page)
Price: 150 euro - VAT and participation in event not included. 
I would like to order a publicity page and will send
VAT and particpation in event are not included in the above mentioned prices