1. Inleiding

De Europese bouwproductenverordening (CPR) geeft aan dat CE-markering verplicht is voor een aantal textielproducten die in de bouw worden gebruikt. Met deze CE-markering attesteert de fabrikant dat het product conform is aan de geldende technische geharmoniseerde specificaties. De voorwaarden waaraan deze producten moeten voldoen zijn beschreven in de desbetreffende geharmoniseerde normen. Er zijn verschillende systemen voor attestatie:

  • 1 : Certificatie van het product met typekeuring, initiële en opvolgings-FPC audits
  • 3 : Typekeuring
  • 4 : Verklaring van de fabrikant

Voor systeem 1 is een interventie van een erkende aangemelde instantie nodig die een certificaat voor prestatiebestendigheid aflevert. Centexbel is aangemeld organisme met nummer 0493.

3. Certificatieprocedure

3.1    Initiële typekeuring

Er dienen testen te worden uitgevoerd op stalen die deel uitmaken van de gedefinieerde productfamilies en als uitersten van de productfamilie kunnen aangeduid worden, de staalnames dient te gebeuren door CENTEXBEL / CENTEXBEL Services. Wanneer de testresultaten voldoen aan de technische vereisten beschreven in de norm dan beslist de productcertificator om over te gaan tot een initiële FPC audit.

3.2    Initiële FPC audit

Na overleg met de aanvrager wordt de initiële FPC-audit uitgevoerd. Als leidraad voor deze audit wordt een FPC-checklist gevolgd, gebaseerd op richtlijnen opgesteld door de Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation 305/2011 ‘Check list for inspection and surveillance of FPC’. 
De FPC-auditor maakt een initieel audit rapport op en bezorgt dit aan de aanvrager en aan de productcertificator.

Indien geen onmiddellijke correctieve acties vereist, zal de productcertificator voor de beoogde productfamilies een voorstel van beslissing overmaken aan de manager Certificatie van CENTEXBEL. 

Indien er stukken ontbreken, zal de productcertificator deze opvragen bij de aanvrager. CENTEXBEL hanteert hiervoor een maximale periode van 6 maanden. Indien CENTEXBEL de ontbrekende stukken niet binnen de 6 maanden ontvangt zal het dossiers automatisch on-hold worden gezet en heropenen van het dossier na 6 maanden zal resulteren in een nieuwe certificatiekost. (ISO 17065 §7.4). Pas wanneer aan alle opmerkingen positief gevolg is gegeven, maakt de productcertificator een voorstel tot toekenning van een certificaat van typekeuring op en legt dit voor aan de manager certificatie. 

3.3    Opvolging FPC-audit

Jaarlijks, na de initiële audit, neemt CENTEXBEL / CENTEXBEL Services contact op met de certificaathouder, om een opvolging FPC-audit uit te voeren ter bewaking van het productieproces m.b.t. de kwaliteiten in deze productfamilies. Als leidraad voor deze audit wordt een FPC-checklist gevolgd, gebaseerd op richtlijnen opgesteld door de Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation 305/2011 ‘Check list for inspection and surveillance of FPC’. 
De FPC-auditor maakt een opvolgingsaudit rapport op en bezorgt dit aan de aanvrager en aan de productcertificator.

Tijdens de audit wordt bekeken of er rapporten zijn die niet meer geldig zijn of er een uitbreiding is van de productfamilie of dat er wijzigingen zijn aan de producten. In deze gevallen worden stalen opgevraagd door de auditor om testen uit te voeren. Voor deze stalen wordt een aanvraagformulier ter hercontrole ingevuld. Deze stalen worden ingeschreven ter uitvoering van de proeven in het brandlab van CENTEXBEL of een ander ISO 17025 labo.

Indien de hercontrole aantoont dat de beoogde brandklasse voor de productfamilie behaald wordt dan zal de productcertificator een voorstel doen om het certificaat voor prestatiebestendigheid opnieuw uit te schrijven met eventuele wijzigingen aan de beschrijving van de productfamilie zoals tijdens opvolgings- FPC-audit aangegeven. De certificaten worden opgesteld met de geldigheid van drie jaar. De certificatiemanager neemt de certificatiebeslissing en ondertekent.

Indien bij hercontrole de opgevraagde kwaliteit niet beantwoordt aan de vooropgestelde criteria van het certificaat voor prestatiebestendigheid wordt de aanvrager daarvan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt de aanvrager gevraagd een aantal maatregelen te nemen. Afhankelijk van de aard van de non-conformiteit zal een tijdspanne worden meegegeven waarin de non-conformiteit dient opgelost te worden. 

Bij wijziging van een productfamilie wordt nagegaan of testresultaten van een volledige test op de uitersten van de productfamilies beschikbaar zijn. In dit geval kan de wijziging van productfamilie uitgevoerd worden zonder extra testen uit te voeren. Bij de jaarlijkse controles zal bij voorkeur ook één van de nieuwe producten getest worden. Bij uitbreiding van de productfamilie moeten de nieuwe uitersten volledig getest worden vooraleer een certificaat van de uitgebreide productfamilie kan uitgeschreven worden.

3.4    Certificatierapport

Op vraag van de klant kan een certificatierapport uitgeschreven worden. Dit is een document dat voor een bepaalde productfamilie het volgende weergeeft:

  • Omschrijving productfamilie
  • Behaalde klasse
  • Commerciële namen binnen de productfamilie
  • Beproevingsverslagen waarop de klassering gebaseerd is

Dit is geen officieel typekeuringsrapport.