EU voorstel

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Het gaat om belangrijke informatie die bedrijven, onderzoekers en innovatoren doorgaans geheim houden – binnen hun eigen organisatie of netwerk – om een concurrentievoordeel te krijgen of te behouden. Over het algemeen worden twee soorten bedrijfsgeheimen onderscheiden:
 • technische bedrijfsgeheimen (fabricageprocessen, recepten, chemische samenstellingen, enz.)
 • commerciële bedrijfsgeheimen (lijsten van afnemers, resultaten van marketingstudies, data waarop producten worden geïntroduceerd, enz.)

Wat gaat er precies veranderen?

Het nieuwe EU-voorstel is bedoeld om nationale wetgeving op elkaar af te stemmen om ervoor te zorgen dat, wanneer concurrenten informatie stelen of op onrechtmatige wijze in hun bezit krijgen (of gebruiken), het slachtoffer:
 • in staat is zijn rechten in de rechtbank te verdedigen
 • toegang heeft tot voldoende en vergelijkbare vergoedingen in de EU.
Het voorstel:
 • bepaalt welke rechtsmiddelen voorhanden zijn (bv. de mogelijkheid om concurrenten te beletten gestolen informatie te gebruiken)
 • vergroot de kans van het slachtoffer om schadevergoeding te krijgen
 • stelt regels vast ter bescherming van de vertrouwelijke informatie tijdens een rechtszaak.

Wie zal hier baat bij hebben en hoe?

 • Iedereen, – want beter beveiligde bedrijfsgeheimen stimuleren investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en dat betekent meer banen en nieuwe en betere producten.
 • Alle bedrijven – maar in het bijzonder:
  • kleine, middelgrote en startende ondernemingen die vaak nog meer afhankelijk zijn van geheimhouding dan grote ondernemingen.
  • Innoverende ondernemingen en ondernemingen die zich toeleggen op het gebied van op kennis gebaseerd kapitaal (knowhow, O&O, creatieve producten).

Waarom moet de EU maatregelen nemen?

Momenteel is de bescherming van bedrijfsgeheimen alleen geregeld via nationale wetten, en die kunnen erg van elkaar verschillen. Sommige EU-landen hebben geen specifieke wetgeving op het gebied van bedrijfsgeheimen. Dit belemmert de handel (het verwerven, delen of het autoriseren van knowhow en technologie) en onderzoek in de hele EU en dat maakt innovatie onnodig risicovol en complex. Bovendien is het een sta-in-de-weg in de samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekers en innovatoren in verschillende EU-landen.