In de loop van 2014 verschijnt een nieuw Koninklijk Besluit (KB) om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen. Het KB heeft betrekking op elastische, textiele en houten vloerbekledingen, evenals op hun bijhorende hechtingsmiddelen. In Bijlage 1 van dit KB is een gedetailleerde lijst opgenomen van alle bouwproducten die tot het toepassingsdomein ervan behoren. De opgelegde emissie-eisen zijn een eerste stap om de gezondheid van de bewoners te garanderen. Voor de bescherming van arbeiders was reeds een aparte wetgeving beschikbaar. Deze emissie-eisen zullen in de toekomst zeker nog verstrengd en uitgebreid worden tot andere productcategorieën. Andere bouwproducten, zoals vloerbedekkingen die volledig uit natuursteen, keramisch materiaal, glas of staal bestaan, hoeven niet aan de eisen uit het KB te beantwoorden. Deze eisen zijn evenmin van toepassing op producten die uitsluitend bestemd zijn voor binnenruimten voor indus­trieel gebruik of gemotoriseerd verkeer (bv. garages). Voor dergelijke producten moet het beoogde gebruik expliciet en duidelijk leesbaar op de verpakking vermeld staan. België is de derde Europese lidstaat die beperkingen oplegt aan de schadelijk emissies van bouwmaterialen. Ook in Duitsland en Frankrijk zijn al verplichtingen van kracht voor de emissiedeclaratie van bouwmate­rialen. Het nieuwe KB legt emissiegrenswaarden op voor een 200-tal chemische stoffen in vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen. Van zodra deze waarden overschreden worden, mag het product in principe niet meer verkocht worden in België. Er is ook een overgangsfase voorzien voor bouwproducten die vóór 1 januari 2015 in de handel gebracht worden en die niet voldoen aan de emissiegrenswaarden uit artikel 3 van het KB. Deze producten mogen nog tot 31 december 2015 gecommercialiseerd worden. In de nabije toekomst wordt er in België een uitbreiding van deze emissie-eisen naar luchtverfrissers en wand- en plafondbekledingen verwacht. Voor meer informatie en testmogelijkheden, contacteer Jo Wynendaele