DIMETEX kadert in een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma rond textiel, Interreg IV en verzamelt spelers uit Wallonië in België en uit de regio’s Nord Pas de Calais en Picardië in Frankrijk. Medisch textiel is een van de belangrijkste segmenten met sterke troeven die een grote aantrekkingskracht uitoefent op producenten van technisch textiel. Er werden drie thema’s afgebakend die grote ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bieden voor KMO’s uit de regio. Het doel van het DIMETEX project is het verenigen van grensoverschrijdende competentiepolen en het exploreren van drie afzetmarkten met groot potentieel. Het programma heeft de ambitie een transversale Europese biotextielcluster op te richten door netwerken te creëren van actoren uit de sector “textiel en gezondheid” met een goede regionale spreiding. Het programma wil ook de aantrekking van deze grensstreek verhogen. De doelstelling is het opzetten van minstens zeven onderzoeksprojecten rond de geïnventariseerde problemen.
Project funding:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO
Project partners:
UP-tex
Eurasanté