Brandvertragend textiel in 2015: hoe regelgeving, ecologie en economie verzoenen?

Normen voor brandvertraging en ontvlambaarheid worden steeds strenger omwille van het hoge aantal slachtoffers en de schade veroorzaakt door brand. Het toevoegen van vlamvertragers aan textiel is dan ook van essentieel belang. Het gebruik van brandvertragers wordt echter sterk aan banden gelegd om diverse redenen: strengere Europese regelgevingen (REACH, CLP), strengere eisen in het kader van ecolabelling (European Ecolabel, Oeko-Tex® 100…). Het spreekt voor zich dat de sector de alarmklok luidt en met hoogdringendheid vraagt om alternatieve producten en behandelingen te ontwikkelen die aan alle gestelde eisen voldoen.

Algemene doelstelling van het traject

Bedrijven uit de doelgroep in staat stellen een antwoord te bieden op de steeds strengere eisen op het vlak van brandvertraging door
  • bedrijven te sensibiliseren voor product- en procesinnovatie in het kader van gewijzigde regelgeving en labelsystemen (REACH, Oeko-Tex®, European Ecolabel…) m.b.t. FR-producten
  • brede disseminatie en kennistransfer omtrent halogeenvrije vlamvertragers en hun inzetbaarheid, op maat van de verschillende doelgroepbedrijven en hun eindproduct(en) door het organiseren van info en demosessies, workshops en een congres
  • samenwerkingsverbanden te creëren tussen de producenten/compoundeurs/formulateurs van alternatieve brandvertragers en de textielindustrie door kennisdeling, gestructureerde samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen de bedrijven en de kenniscentra
  • bedrijven te adviseren en te begeleiden bij de implementatie en innovatieprojecten die steunen op resultaten van het generisch onderzoek. De subtrajecten zullen via generisch onderzoek zorgen voor valoriseerbare snelle implementeerbare resultaten in nauwe samenwerking met de textielsector enerzijds en de toeleveranciers van FR additieven, finishing & extrusie formuleringen anderzijds

Verwachte resultaten

  • 30 bedrijven nemen actief deel aan de gebruikerscommissie (GC) (ook andere bedrijven verwerven kennis over de bekomen resultaten via brede disseminatie) en
  • verwerven kennis om een geschikte keuze van vlamvertrager te kunnen maken voor hun product en hun applicatie rekening houdend met de norm- en labelvereisten
  • leren de procedures/richtlijnen kennen voor de aanmaak van compounds of formuleringen, voor het aanwenden ervan tijdens extrusie of veredeling
  • verwerven kennis over welke FR beschikbaar zijn en bij wie ze de geschikte vlamvertrager kunnen vinden (via een op te stellen database) waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen producenten & formulateurs van FR en textielbedrijven
  • minimum 10 bedrijven valoriseren de resultaten via bedrijfseigen cases tijdens het traject; een 10-tal technologieverkenningen en een 4-tal projecten worden uitgevoerd ter ontwikkeling van vlamvertragend textiel aansluitend of parallel lopend aan dit traject
Project website
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen
Project partners:
Flamac