Language

SUSPRO werkgroepen

wg1706-2.jpg

De SUSPRO³ werkgroepen zijn van start gegaan op 17 juni 2010 om 14 uur in de lokalen van Fedustria - Poortakker - Gent. Een hondertal deelnemers uit de textiel-, hout- en meubelsector waren hierop aanwezig.

wg1706-1.jpg
Ondertussen maakt een groot aantal bedrijven deel uit van de verschillende werkgroepen.

wg1706-3.jpg
Foto's Copyright Fedustria

SUSPRO³ folder.

Werkgroep Milieu

wgmilieu_0.jpgWe willen de productiebedrijven inzicht geven in het verband tussen milieuproblemen en bestaande productiesystemen. Het uiteindelijke doel is de milieu-impact van de diverse deelprocessen te reduceren. In een eerste fase wordt de milieu-impact van de verschillende (deel)processen in kaart gebracht die vervolgens gekwantificeerd worden, want meten is weten. Milieuprestatie-indicatoren stellen een organisatie in staat haar milieuprestaties te evalueren en mogelijke verbetervoorstellen te identificeren voor zowel de utilities als de productieprocessen.
Contacteer: Dirk Weydts, Centexbel: dw [at] centexbel [dot] be

Werkgroep Energie

WGenergie.pngDoor het energieverbruik van de (deel)processen in kaart te brengen, willen we aan de hand van een energiebalans de bedrijven inzicht geven in het energieverbruik van de verschillende processen en utilities (stoom, perslucht). Dankzij de evaluatie van het specifieke energieverbruik kunnen verbeteringen voorgesteld worden. Het uiteindelijke doel is het energieverbruik van de diverse deelprocessen en nutsvoorzieningen te verminderen, waarbij concrete verbetervoorstellen met een grote toepasbaarheid in de processen en utilities zullen worden aangereikt.
Contacteer: Frank Van Overmeire, Centexbel: fvo [at] centexbel [dot] be

Werkgroep Eco-innovatie

wgeco-innovatie-systemen_0.jpgBedrijven worden in verschillende eco-innovatie-systemen ingeleid en op maat begeleid bij het implementeren ervan. Dit zal hen helpen duurzame producten en diensten te ontwikkelen, te produceren en te vermarkten, wat zeer concrete, rechtstreekse voordelen voor het bedrijf zal opleveren, zoals lagere productiekosten, verbeterde productfunctionaliteit en -kwaliteit. De werkgroepsessies behandelen o.a. materiaal-selectie, productie, productgebruik, distributie, productafdanking en productlevensduur, Nieuwe concepten, zoals cradle-to-cradle en diensteninnovatie als duurzame oplossing, krijgen bijzondere aandacht. Bovendien wordt het vermarkten van duurzame producten en diensten onder de loep genomen. Op basis van een introductie in de relevante labels en milieumanagemenstsystemen kunnen bedrijven een bewuste keuze maken in hun eco-innovatiestrategie.
Contacteer: Dorothy Mingneau, Fedustria: dorothy [dot] mingneau [at] fedustria [dot] be

Werkgroep Afval

wgafval_0.jpgDoor de verschillende productieprocessen en bijhorende afvalproductie in kaart te brengen, kan men doelgericht de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen verminderen. Afval dat niet geproduceerd wordt hoeft immers niet verwerkt of verwijderd te worden. Voor afval dat niet kan vermeden worden zoeken we naar mogelijke (nieuwe) nuttige toepassingen of naar het omzetten ervan als grondstof in een ander proces (bv. recyclage). Er wordt onderzocht welke inspanningen kunnen leiden tot een betere afvalkwaliteit (minder gevaarlijke stoffen) zodat eventueel nieuwe afzetmogelijkheden voor het afval in aanmerking kunnen komen. De aandacht gaat eveneens uit naar de werkelijke waarde (kost grondstoffen, energie, arbeidskost…) van de afvalstromen. De werkgroep afval houdt ook rekening met afvalstromen die ontstaan door andere activiteiten (zoals zuiveringsslib).
Contacteer: Piet Vanthournout, Fedustria: piet [dot] vanthournout [at] fedustria [dot] be

Werkgroep Ketenbeheer

WGketenbeheer.pngDe productieketen is ruim en divers: grond- en hulpstoffen, onderhoud van machinepark en infrastructuur, opslaan en afleveren van afgewerkte producten, verwerking van afvalstromen, gebruik, onderhoud en afbraak van producten, mogelijke recyclage en finale afvalverwerking. Omdat duurzaam ondernemen dus een proces is dat zich ook buiten de bedrijfsterreinen afspeelt, wordt een maximale samenwerking en netwerking binnen de keten nagestreefd. Het effect op de duurzaamheid van elk thema wordt in kaart gebracht met behulp van concrete meetmiddelen. De werkgroep behandelt thema’s zoals transport, verpakkingen, optimalisatie van productieruns, profit/people/planet, energieverbruik bij gebruik/ onderhoud van producten, herbruikbaarheid en flexibiliteit, traceability en “Radio Frequency Identification Devices” (RFID)... Op basis van metingen worden verbeteringen voorgesteld.
Contacteer: Kurt De Proft, CTIB-TCHN: kurt [dot] deproft [at] ctib-tchn [dot] be