Le tri

French

Le tri

Le tri est le premier passage dans le processus de recyclage des déchets polymères (textiles et matières plastiques) après la collection des déchets. Lors de cette étape, les matériaux destinés au recyclage sont séparés, nettoyés et préparés. Selon leur nature, les déchets polymères triés sont transformés directement sur place ou renvoyés vers une société de recyclage spécialisée. Il y a de nombreuses catégories de matériaux et de processus, qui varient selon le type de produit.
Anglais

Sorting

Sorting is the first step in recycling polymer waste (from textiles and plastics) after collection. During this step, materials intended for recycling are separated, cleaned and prepared. Depending on its nature, sorted polymer waste will be processed directly on the site of the recycling company responsible for receiving it or be taken to a specialist recycling centre. There are many categories of materials and many processes, varying according to the type of product.
Dutch

Sorteren

Het sorteren is de eerste stap in het recyclageproces van polymeerafvalstromen (afkomstig van textiel en kunststoffen) na de afvalinzameling. Tijdens deze stap worden de materialen die bestemd zijn voor recyclage gescheiden, gewassen en voorbereid. Afhankelijk van de aard van het polymeer wordt het gesorteerde afval onmiddellijk ter plaatse verwerkt of verzonden naar een gespecialiseerd recyclagebedrijf. Er bestaan veel soorten materiaal en verschillende sorteerprocessen die variëren volgens het soort product.