Jaarlijks trefpunt van de Vlaamse textielbedrijven, de wetenschap en de overheid rond het waterbeleid in Vlaanderen, met getuigenissen uit de industrie en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. 


De studienamiddag sluit dit jaar aan op de Masterclass Water die u op dezelfde locatie (of online naar keuze) kunt volgen. U kan zich voor beide sessies tegelijk inschrijven.


Coronamaatregelen

Wij ontvangen u dit jaar om 13u00 en geven u een lunchbox mee voor consumptie in de zaal op uw coronaproof plaats.
De voorzitter opent de studienamiddag om 13u15.
Omwille van ieders veiligheid organiseren we dit jaar geen afsluitende drink.
Het is dit jaar eveneens mogelijk de studienamiddag online mee te volgen (aan te duiden op het registratieformulier)

Afhankelijk van de evolutie van het virus en de federale en lokale overheidsmaatregelen houden wij de mogelijkheid open dat het event enkel online wordt aangeboden.

Programma

Ontvangst met coronaproof broodjeslunch


Verwelkoming door de voorzitter Fa Quix, Fedustria


Reductie en indikking van slibs met hoogwaardige recuperatie van proceswater - economische en ecologische beschouwingen

Duurzaam watergebruik gaat niet enkel gepaard met het verminderen van het waterverbruik. Recuperatie van gezuiverd afvalwater in het proces zorgt niet enkel voor een reductie van ingenomen water, maar tevens voor een reductie van de hoeveelheid te lozen afvalwater. Efficiënte ontwatering van productieslibs zorgt bovendien voor een verminderde afvalhoeveelheid, en het aanwenden van specifieke chemicaliën houdt alle valorisatieopties van het slib open. 

TerraCorrect is er zich al jaren van bewust dat duurzaam gebruik van water de toekomst is, dat “afvalwater” niet zonder meer als afval moet worden beschouwd en dat het mogelijk is om met beperkte inspanningen dit afvalwater opnieuw te gebruiken binnen het proces. 

Hilde Henderickx, TerraCorrect


Stand van zaken herziening BREF Textiel met focus op water

Sinds 2017 is de Europese BBT-studie voor de textielindustrie (BREF TXT), die handelt over de voorbehandeling (bewerkingen zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (zoals vermeld in de RIE-bijlage I, 6.2), in herziening. Ondertussen heeft het Europees IPPC Bureau (EIPPCB) de eerste draftversie van deze BREF gepubliceerd, inclusief een eerste voorstel van BBT-conclusies (D1, 12/2019). In nauw overleg tussen VITO, GOP & VMM enerzijds en Fedustria & Centexbel anderzijds werden namens België 7 vragenlijsten aangeleverd, naast concrete input over o.a. ecotox en alternatieve vlamvertragers, en werd de eerste draftversie van de BREF TXT in detail gescreend en becommentarieerd. 

Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de BBT-voorstellen inzake watergebruik en emissies naar water, en worden de belangrijkste discussiepunten hierbij onder de aandacht gebracht.

An Derden, VITO


Het Wezer Arrest: gevolgen voor afvalwaterlozingen 

Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure worden daarom vanaf 1 januari 2021 zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen afgetoetst.

De impactbeoordeling is een antwoord op het Wezer-arrest van het Europese Hof van Justitie.  Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand in gevaar brengt.

Jeroen Vanhooren enJoke Vandamme, VMM


Droogtebeheer in Vlaanderen

We worden steeds vaker geconfronteerd met droogte en waterschaarste. De toelichting biedt een overzicht van de aanpak van waterschaarste en droogte in Vlaanderen en gaat in op zowel de structurele aanpak om de kans op waterschaarste te verminderen als op de reactieve aanpak in tijden van waterschaarste en droogte.

Sofie Herman, VMM


Slotspreker - Victor Dries, Kabinet Demir


Aflsuitend woord door de voorzitter Fa Quix, Fedustria

Registratieformulier

Ik schrijf me in voor
Ik opteer ervoor
Ik bestel graag
Enkel wanneer u de sessie(s) fysiek bijwoont (inbegrepen in de prijs)

Tarieven Studiedag

Leden van Centexbel / Fedustria: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Promoot uw producten en/of diensten

catalogi event mini-exhibition

Mini-tentoonstelling

Zoals elk jaar, organiseert Centexbel i.s.m. Fedustria een mini-tentoonstelling, waarop u uw diensten en producten aan een professioneel publiek kunt voorstellen. 

Wij bieden u ook de mogelijkheid een publicitaire pagina in te lassen in de documentatiemap die aan alle deelnemers wordt uitgereikt.

En dankzij de Masterclass Water in de voormiddag bereikt u dit jaar een groter publiek, voor dezelfde prijs!

Nieuw & uniek:

Wanneer u intekent op één van beide mogelijkheden worden uw logo en promotekst verwerkt in een promofilmpje dat tijdens de pauzes en tussen de beide sessies in wordt uitgezonden!

STAND + PUBLICITAIRE INLASSING IN DE DOCUMENTATIEMAPPEN (1 pagina ft. A4)

Voor de prijs van € 150 (exclusief BTW) stelt u uw producten en diensten volop in de kijkder tijdens de Masterclass Water en de Studienamiddag water én via een publicitaire inlassing in de documentatiemap.

 • De stand bestaat uit een tafel waarop u folders, displays en kleine toestellen kunt uitstallen.Dankzij de masterclass water in de voormiddag bereikt u dit jaar een nog grotere doelgroep voor dezelfde prijs.
 • Publicitaire inlassing (in de prijs van de stand inbegrepen):
  • Indien u een pagina in kleur wil inlassen, bezorgt u Centexbel tijdig 50 exemplaren.
  • Een zwart/wit inlassing bezorgt u ons als pdf document.

PUBLICITAIRE INLASSING IN DOCUMENTATIEMAP (1 pagina ft. A4)

 • Opties
  • inlassen van een vooraf gedrukte publicitaire pagina (50 ex.) die u aan Centexbel bezorgt:  € 50
  • inlassen van een publicitaire pagina die Centexbel voor u in zwart/wit print:  € 75
  • inlassen van een publicitaire pagina die Centexbel voor u in kleur print: € 100

Alle prijzen exclusief 21% BTW - Deelname aan de masterclass en/of studienamiddag is niet in de prijs begrepen.

Bestel uw stand en/of publicitaire inlassing

Select the event
Your coordinates
I would like to order a stand (including publicity page)
Price: 150 euro - VAT and participation in event not included. 
I would like to order a publicity page and will send
VAT and particpation in event are not included in the above mentioned prices

De weg naar Poortakker