RETEX is gericht op de recyclage van afval uit de textielproductie, maar ook van afgedankt (post-consumer) textielproducten. De uitdaging bestaat erin het aanbod aan primaire verwerkingsproducten uit textielrecyclage te laten aansluiten biji de vraag ,maar ookvan afgedankte (post<ansumer) texuelproduc· ten. De u1tdagmg bestaat enn het aanbod aan primaire vetwerbngsproducten uit text1elrecyclagete la1enaanslu1tenbc1de vraag, in kwaliteit en kwantiteit.