Veel producten hebben een CE-markering nodig voordat ze in de EU kunnen worden verkocht. De CE-markering geeft aan dat een product door de fabrikant is beoordeeld en geacht wordt te voldoen aan de eisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is vereist voor producten die overal ter wereld worden vervaardigd en vervolgens in de EU op de markt worden gebracht.

Wanneer is de CE-markering verplicht?

De CE-markering is alleen verplicht voor producten waarvoor EU-specificaties bestaan en waarvoor het aanbrengen van de CE-markering vereist is.

Voor sommige producten gelden tegelijkertijd verschillende EU-vereisten. U moet ervoor zorgen dat uw product aan alle relevante eisen voldoet voordat u de CE-markering erop aanbrengt.

Het is verboden om de CE-markering aan te brengen op producten waarvoor geen EU-specificaties bestaan of waarvoor het aanbrengen van de CE-markering niet vereist is.

Hoe verkrijg je een CE-markering?

Als fabrikant van het product bent u als enige verantwoordelijk voor het verklaren van de conformiteit met alle eisen. U hebt echter geen licentie nodig om de CE-markering op uw product aan te brengen:

  • zorgen voor conformiteit met alle relevante eisen die in de hele EU gelden
  • te bepalen of u uw product zelf kunt beoordelen of dat u een aangemelde instantie moet inschakelen
  • het samenstellen van een technisch dossier waarin de conformiteit wordt gedocumenteerd: zoek de technische documentatie op.
  • een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen

Zodra uw product de CE-markering draagt - als de bevoegde nationale instantie daarom vraagt - moet u hen alle informatie en ondersteunende documentatie met betrekking tot de CE-markering verstrekken.

Heeft u een onafhankelijke beoordeling nodig?

U moet controleren of uw product door een aangemelde instantie moet worden getest. U vindt deze informatie in de relevante wetgeving die van toepassing is op uw product: controleer de regels per productcategorie. Deze stap is niet voor alle producten verplicht.

Als u een aangemelde instantie moet inschakelen, moet de CE-markering vergezeld gaan van het identificatienummer van de aangemelde instantie. De CE-markering en het identificatienummer kunnen afzonderlijk worden aangebracht, mits ze duidelijk met elkaar in verband staan.

Als uw product niet door een onafhankelijke instantie hoeft te worden geverifieerd, is het aan u om te controleren of het voldoet aan de technische eisen. Dit omvat het inschatten en documenteren van de mogelijke risico's bij het gebruik van uw product.

Moet u kosten betalen?

Als u als fabrikant zelf de conformiteitsbeoordeling uitvoert, hoeft u geen kosten te betalen. Als u er echter voor kiest om gebruik te maken van de diensten van een aangemelde instantie, of als de EU-specificaties die op uw product van toepassing zijn de onafhankelijke beoordeling door een aangemelde instantie vereisen, dan moet u de aangemelde instantie betalen voor de dienst die zij levert. De kosten zijn afhankelijk van de certificeringsprocedure die op uw product van toepassing is en van de complexiteit van het product enz.

Hoe brengt u de CE-markering aan?

CE mark
  • De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn.
  • De CE-markering moet bestaan uit de initialen "CE", beide letters moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm (tenzij anders gespecificeerd in de relevante producteisen).
  • Als u de CE-markering op uw product wilt verkleinen of vergroten, moet u de verhoudingen van de twee letters respecteren. Zolang de initialen zichtbaar blijven, kan de CE-markering verschillende vormen aannemen (bijvoorbeeld kleur, massief of hol).
  • Als de CE-markering niet op het product zelf kan worden aangebracht, kunt u deze op de verpakking aanbrengen als die er is, of op eventuele begeleidende documenten. Als uw product onderworpen is aan verschillende EU-richtlijnen/verordeningen die het aanbrengen van een CE-markering vereisen, moet in de begeleidende documenten worden aangegeven dat uw product voldoet aan alle toepasselijke EU-richtlijnen/verordeningen.