SME Fund 2023

sme fund en ip scan

Het SME-Fonds “Ideas Powered for business” is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU te helpen met hun rechten op intellectuele-eigendom (IE). Het SME-Fonds is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt van 23 januari 2023 tot 8 december 2023.

De subsidiemiddelen zijn beperkt en beschikbaar volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Lees meer

De kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten en meer bepaald patenten, kunnen hoog oplopen. Gelukkig hebben de federale, Vlaamse en Waalse overheden enkele maatregelen uitgevaardigd die uw bedrijf kunnen helpen in het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Fiscale voordelen van IE-rechten in België

Aftrek voor innovatiegerelateerde inkomsten

Sinds 1 juli 2016 kunnen Belgische bedrijven of buitenlandse bedrijven met een vestiging in België profiteren van belastingaftrek voor innovatiewinsten, de zogenaamde innovatie-inkomensaftrek. Tot 85% van de nettowinst van een onderneming uit innovatie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Welke bedrijven?

In België gevestigde en buitenlandse vennootschappen met een vaste Belgische zetel.

Wat?

  • octrooi
  • aanvullend beschermingscertificaat
  • kwekersrecht
  • auteursrechtelijk beschermde software
  • weesgeneesmiddelen
  • gegevens- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Voorwaarden

De aftrek bedraagt 85% van de op het intellectuele-eigendomsrecht gebaseerde netto-inkomsten en is van toepassing vanaf de toepassingsdatum van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht. De niet-gebruikte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastingtijdvakken.

In het geval van auteursrechtelijk beschermde software moet deze het resultaat zijn van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject/programma.

meer informatie

Innovatie-inkomensaftrek: berekening

De innovatie-inkomensaftrek wordt berekend op de netto-inkomsten die worden gegenereerd door de in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten (IP-rechten) ("netto in aanmerking komende inkomsten"). Netto in aanmerking komende inkomsten zijn gelijk aan de bruto inkomsten uit intellectuele eigendom minus de uitgaven van het lopende jaar voor de ontwikkeling van het intellectuele-eigendomsrecht.

Dergelijke in aanmerking komende uitgaven omvatten O&O-uitgaven in verband met in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten, uitgaven voor de verwerving van intellectuele-eigendomsrechten, uitgaven voor de uitbesteding van O&O aan verbonden of niet-verbonden partijen, en uitgaven van voorgaande jaren die zijn gedaan in boekjaren die eindigen na 30 juni 2016.

De inning van laatstgenoemde uitgaven kan worden gespreid over maximaal 7 jaar.

Formule innovatieaftrek nl

De uitkomst van de breuk is begrensd op 1, aangezien de maximale vrijstelling 85% van het netto-inkomen bedraagt.

Er zijn speciale documentatievereisten voor ondernemingen die de inkomstenaftrek voor innovatie willen toepassen. Alle elementen die worden gebruikt voor de berekening van de innovatie-inkomstenaftrek, zoals de bruto inkomsten uit intellectuele eigendom en de O&O-uitgaven in verband met in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten, moeten worden gedocumenteerd.

VLAIO

kmo-portefeuille

De pijler "advies" van de kmo-portefeuille maakt de financiering mogelijk van advies over intellectuele eigendom door erkende dienstverleners voor 40% voor kleine bedrijven (max. 10.000 euro) en voor 30% voor middelgrote bedrijven (max. 50.000 euro).

Innovatiesubsidies

In het kader van een door VLAIO gesubsidieerd innovatiedossier worden de kosten om de resultaten van een innovatie door IER te beschermen, gefinancierd tot een maximum van € 20.000 ter dekking van de voorbereidende kosten, zoals een vrijgaveonderzoek, en kosten in verband met de registratie en het opstellen van het dossier (met uitzondering van onderhoudskosten en kosten in geval van een juridisch geschil. Het bedrag van de steun ligt tussen 35 en 80%, afhankelijk van het soort dossier.

meer info

Ondersteuning van de IPR-inspanningen in het Waalse Gewest

De steun voor het deponeren van octrooien is beperkt tot financieel gezonde KMO's met een exploitatiezetel in Wallonië en omvat drie categorieën:

  • Patent Deposition (filing) (PATDE)
  • Patent Expansion (PATEX)
  • Patent Opposition (PATOP)

Meer informatie

BEGUNSTIGDE: Bedrijf


BIJSTANDSPERCENTAGE: 75 %


MAXIMUM BEDRAG OVER 3 JAAR: €45,000


Als u de auteur van een uitvinding bent, wilt u waarschijnlijk weten of uw uitvinding octrooieerbaar is, of dat iemand zich ertegen zou kunnen verzetten.

Met de Intellectuele Eigendomscheque kunt u zich hierin laten bijstaan door onze specialist, Madeleine Wéry, die u ook kan helpen om een overzicht te krijgen van alle bestaande octrooien en documenten op het gebied van uw uitvinding. Deze eerste "state of the art" kan vervolgens leiden tot een "patent mapping" om alle referenties met betrekking tot uw uitvinding grondig te analyseren, om u te helpen bij uw strategische besluitvorming.

Deze controle is alleen beschikbaar voor KMO's die als commerciële onderneming bij de ECB zijn geregistreerd.

MW-cheques