Het belang van circulaire economie en duurzaamheid is de laatste jaren in Europa enorm toegenomen. De hele levenscyclus van een product wordt gevolgd, tot en met het hergebruik van het product, de onderdelen of de gebruikte materialen. Het recycleren van polymeren speelt hierbij een belangrijke rol. 

Bedrijven uit verschillende industriële sectoren vormen de "kunststofketen" in Europa. Zij beschikken over complementaire product- of proceskennis die onder bepaalde voorwaarden ook kan worden gedeeld. De meeste bedrijven zijn op een of andere manier met elkaar verbonden, als leverancier van grondstoffen, dienstverlener, producent of afnemer. 

De ontwikkeling van normen op het gebied van de circulaire economie is recent en betreft zowel een algemene aanpak als de ontwikkeling van regionale en productspecifieke normen, die de certificering van circulaire en duurzame productie en producten zullen ondersteunen. 

De normenantenne "Circulaire economie en duurzaamheid" staat ten dienste van alle bedrijven die een direct belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van herwonnen polymeren


Note: The French Triman regulation, that entered into force on 1 January 2015, requires that producers, importers and distributors of recyclable products that are sold in France, inform the consumers about the necessity of differentiated waste collection. This is depicted by the collective Triman pictogram.

English manual application

Normen

ISO/DIS 59004

Circular Economy – Terminology, Principles and Guidance for Implementation

Dit document definieert belangrijke terminologie, stelt de beginselen van de circulaire economie vast, en biedt een leidraad voor de uitvoering ervan aan de hand van een kader en actiegebieden. Het is bedoeld voor gebruik door organisaties die een circulaire economie willen begrijpen en zich daarvoor willen inzetten en tegelijkertijd willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze organisaties kunnen zowel particulier als publiek zijn, individueel of collectief optreden, ongeacht type of omvang, en gevestigd in elk rechtsgebied of positie binnen een specifieke waardeketen of waardenetwerk.


ISO 15270:2008

Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste

ISO 15270:2008 biedt een leidraad voor de ontwikkeling van normen en specificaties voor de terugwinning van kunststofafval, met inbegrip van het recycleren. De norm legt de verschillende opties vast voor de terugwinning van kunststofafval van vóór en na consumptie. Hij stelt ook de kwaliteitseisen vast waarmee in alle stappen van het terugwinningsproces rekening moet worden gehouden, en geeft algemene aanbevelingen voor opname in materiaalnormen, testnormen en productspecificaties. Bijgevolg zijn de processtappen, eisen, aanbevelingen en terminologie in de norm bedoeld voor algemene toepassing.


ISO 14021:2016

Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Deze internationale norm specificeert eisen voor zelfverklaarde milieuclaims, met inbegrip van verklaringen, symbolen en afbeeldingen, betreffende producten. Voorts worden geselecteerde termen beschreven die gewoonlijk in milieuclaims worden gebruikt en worden kwalificaties voor het gebruik ervan gegeven. Deze internationale norm beschrijft ook een algemene evaluatie- en verificatiemethode voor zelfverklaarde milieuclaims en specifieke evaluatie- en verificatiemethoden voor de geselecteerde claims in deze internationale norm.


ISO/CD 59014

Secondary materials — Principles, sustainability and traceability requirements

In ontwikkeling - ISO 59014 heeft betrekking op duurzaamheidscriteria voor het beheer van secundaire hulpbronnen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.