Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, is een inrichting erkend bij de toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947 (ook "Wet De Groote" genaamd) waardoor de Belgische textielbedrijven volgens art. 2 van het K.B. van 09-09-1975 solidair lid van het centrum zijn.

Solidair lidmaatschap

Het doel van Centexbel is om - in nauwe samenwerking met Fedustria - het onderzoek en de technologische ontwikkeling in de textielbedrijven te promoten om het rendement, de kwaliteit en de productie van de Belgische textielnijverheid te optimaliseren. Concreet betekent dit dat Centexbel werd opgericht om alle Belgische textielproducenten, ongeacht de grootte van uw bedrijf of het textielproduct dat u vervaardigt, met raad en daad bij te staan. U kunt bij ons steeds terecht met al uw vragen en problemen rond materialen, technieken, normen, nieuwe procedés, klantenvereisten...

De toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947 betekent ook dat alle textielbedrijven in België solidair lid zijn van Centexbel en jaarlijks een bijdrage verschuldigd zijn (gelijk aan 0.225 °/°° op de toegevoegde waarde verwezenlijkt voor de werkzaamheden welke tot de bevoegdheid van het Centrum behoren, zonder dat deze bijdrage lager mag liggen dan de hieronder omschreven minimumbijdrage). 
Bedrijven die minder dan 11 personeelsleden tewerkstellen, betalen een minimumbijdrage (gelijk aan zestien maal de gemiddelde bruto-uurlonen van de mannen en de vrouwen in de textielnijverheid tijdens de maand oktober van het jaar dat het boekjaar voorafgaat waarvoor de bijdrage wordt gevraagd).

Tegenover uw bijdrage stelt Centexbel een brede waaier aan voordelen, de toegang tot actuele wetenschappelijke en technologische informatie, onderzoeksprojecten, assistentie bij het verkrijgen van financiële ondersteuning van uw innovatieprojecten ... om ook uw bedrijf technologisch te vernieuwen en aan te passen aan de hedendaagse marktvereisten. 

Voordelen

 • korting op testing en consultingopdrachten
 • u ontvangt gratis onze elektronische nieuwsbrief "Centexbel INFO"
 • u wordt betrokken bij de normalisatieactiviteiten van Centexbel
 • deelname aan onderzoeksprojecten aan gunstige voorwaarden
 • voordelige ledenprijs bij deelname aan studiedagen en evenementen

Welke bedrijven zijn solidair lid van Centexbel?

 • natuurlijke of rechtspersonen waarvan de hoofd- en nevenactiviteit bestaat uit het industrieel verwerken van natuurlijke of andere textielwaren in de verschillende stadia van hun omvormingsproces, of uit de productie van vezels en garens, andere dan de natuurlijke, voor textielgebruik
 • zelfstandigen of ondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met loonwerk of thuiswerk. Dubbel gebruik is uitgesloten omdat de ondernemingen waarvoor zij dit werk verrichten er in hun aangifte rekening mee houden
 • personen of ondernemingen die textielgoederen aankopen en deze door derden in loonwerk laten bewerken om ze vervolgens verder te verkopen zonder dat deze goederen in de eigen onderneming enige bewerking ondergaan hebben

Voorwaarden

 • lidmaatschap en jaarlijkse bijdrage zijn verplicht voor alle bedrijven die tot één van de bovenvermelde categorieën behoren
 • de jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van de toegevoegde waarde of vastgelegd op een minimumbijdrage voor bedrijven met minder dan elf personeelsleden
 • de bijdrage is vrijgesteld van elke vorm van belasting en mag dus van de belastbare winst afgetrokken worden
 • ieder jaar sturen wij u een bijdrageformulier op basis waarvan de verschuldigde bijdrage wordt berekend
 • personen of bedrijven die hun textielactiviteiten hebben stopgezet, worden verzocht hiervan het bewijs in te leveren, zoals de publicatie in het "Belgisch Staatsblad", schrapping van de inschrijving in het handelsregister, enz...

Geassocieerd lidmaatschap

Bedrijven of bedrijvengroepen met maatschappelijke hoofdzetel binnen de EER (Europese Economische Ruimte) kunnen geassocieerd lid van Centexbel worden en betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage.

Voordelen

 • korting op testing en consultingopdrachten (zie kader onderaan)
 • u ontvangt gratis onze elektronische nieuwsbrief "Centexbel INFO"
  • met regelmatige updates over brandend actuele ecologische kwesties (zoals REACH wetgeving)
 • u wordt betrokken bij de normalisatieactiviteiten van Centexbel
 • deelname aan onderzoeksprojecten aan gunstige voorwaarden
 • voordelige ledenprijs bij deelname aan studiedagen en evenementen

De directie van Centexbel behoudt zich steeds het recht voor om kandidaten te weigeren, of bestaande lidmaatschappen te verbreken.

Algemene voorwaarden voor het geassocieerde lidmaatschap:

 • de bijdrage bedraagt € 500,00 voor bedrijven tot 50 werknemers en € 1250,00 voor bedrijven met meer dan 50 werknemers, per juridische entiteit
 • het geassocieerde lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd
 • het lidmaatschap wordt schriftelijk opgezegd ten minste 3 maanden vóór het aflopen van het lopende werkingsjaar. Bij verbreking van het lidmaatschap wordt het lidgeld voor het lopende werkingsjaar als definitief verworven beschouwd door Centexbel
 • Het geassocieerde lidmaatschap van een bedrijf is niet overdraagbaar
 • Het lidmaatschap aangegaan tijdens de loop van het jaar brengt geen retroactiviteit met zich mee i.v.m. ledenkortingen op testing- en consultingopdrachten die voor de begindatum van het lidmaatschap werden uitgevoerd
 • Centexbel heeft het recht uw lidmaatschap publiek te maken

Online formulier "geassocieerd lidmaatschap"

Wanneer u zich meldt als kandidaat geassocieerd lid, aanvaardt u automatisch de hierboven vermelde voorwaarden verbonden met het geassocieerd lidmaatschap.

Send Centexbel INFO to the following persons
more items

Off-line subscription form

If you prefer to subscribe off-line, open, fill in, sign, save and send back the

pdf-subscription form


 

Vragenlijst enkel voor leden

This form helps you to contact us directly concerning the benefits of your membership.

The statute of "Centre De Groote" implies that Centexbel has been founded to assist and advise your company, regardless of its size or the nature of its textile products. It also implies that all textile companies located in Belgium are joint members and therefore obliged by law to pay an annual contribution.

Please note that we would like you to enjoy your membership to the fullest!

How can our company enjoy its membership to the fullest?
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, tif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Ledenvoordelen

Centexbel maakt een duidelijk onderscheid tussen de verkoopprijs geldig voor leden en deze geldig voor niet-leden. Dit onderscheid bedraagt minstens 10%.

Dit onderscheid geldt echter niet voor prestaties waarvoor de prijs in overleg met en/of door derden is vastgelegd (cfr Öko-Tex, GuT, Overheid, opleidingen...).

Alle trouwe Centexbel-klanten (leden en niet-leden) genieten van een omzetkorting van 5% of 10% (bovenop de ledenkorting) die wordt toegekend en berekend op volgende basis:

 • de omzetkorting wordt berekend op de omzet in prestaties waarop het ledentarief van toepassing is
 • de omzet werd gerealiseerd tussen 1 januari en 31 december van het vorige kalenderjaar
 • de bonus bedraagt 5% voor bedrijven die een dergelijke jaaromzet van meer dan 5.000 EUR (excl. BTW) realiseerden of 10% voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 10.000 EUR (excl. BTW)
 • de omzetkorting wordt automatisch in mindering gebracht en dit in het volledige kalenderjaar.

Voor zeer grote series kunnen netto contracten afgesloten worden. Dergelijke netto contracten komen echter niet in aanmerking voor de berekening van de omzetbonus.

Leden krijgen bovendien speciale tarieven voor opleidingsactiviteiten. Gemiddeld bedraagt de korting ongeveer 20%, rekening houdend met de kmo-portefeuille.