Video-impressies: Slotevent 25/11/2022!

De visie van Tarkett op de circulaire economie

Studies en gidsen

Bibliotheek

Current Challenges in Architecture and Urbanism in Albania. Cham, Springer  (2021)

​Het doel van dit boek is om, in een multidisciplinaire en transculturele context, een cross-sectorale beoordeling te geven van innovaties in stedelijke en architectonische benaderingen in het ontwerpen van de volgende menselijke omgevingen binnen de Albaanse context. De alsmaar groeiende concentratie van de wereldbevolking in stedelijke gebieden en hun resulterende verdichting vereisen zelfs meer ‘kwantiteit van kwaliteit’ ruimten en plaatsen, integrale bronnen en energie, alternatieve modaliteiten van mobiliteit en transport, vraag naar sociale inclusie en behoefte aan een circulaire economie. Dit zijn de grootste uitdagingen voor deze 21e eeuw geworden en enkele van de grootste problemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt in het grootste deel van de huidige visie voor de toekomst.

Lees meer

Designing Sustainability for All, Springer Nature, Springer (2021)

Dit ‘open toegang’ boek introduceert vormgeving van Duurzame Product-Service Systemen (S.PSS) en Sustainable Distributed Economies (S.DE). Deze worden geïntroduceerd als technische- en bedrijfsinstrumenten voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie vormgevers, verantwoordelijk voor en kundig in het vormgeven van duurzame oplossingen in termen van milieu, maatschappij en economie, die voor iedereen toegankelijk zijn. Het boek geeft een volledig kader en ook praktische instrumenten om het systeemontwerp voor het duurzaamheidsproces te ondersteunen. Het geeft een overzicht van methodologieën, instrumenten en strategieën voor vormgeving van Duurzame PSS dat op Distributed Economies (DE) wordt toegepast, en biedt strategieën en richtlijnen voor de vormgeving. Deze worden allemaal benadrukt en uitgebreid behandeld met internationale case studies.

Lees meer

Circular Economy in Agri-food Systems (2021)

In de laatste jaren is de vraag naar voedsel gestegen. Aan de ene kant zijn wereldwijd de bevolking, economieën, en de verstedelijkingsgraad steeds meer gegroeid. Aan de andere kant legt het gestegen voedselafval in alle fasen van agro-levensmiddelensystemen, met inbegrip van productie, opslag, verwerking, groothandel, en consumptie een enorme druk op het zoveel voedsel produceren als mogelijk. De belangrijkste resultaten van de ondoelmatigheid van het voldoen aan de vraag naar  voedsel in landbouw- en voedingsmiddelensectoren zijn een verlies van productiviteit, energie, en natuurlijke hulpbronnen die uiteindelijk duur blijken te zijn. Gebruikmaken van de beginselen van de circulaire economie (CE) biedt een soort oplossing om afval in landbouw- en voedingsmiddelensectoren tot een minimum te beperken, en aan de vraag naar voedsel te voldoen. Met andere woorden, het invoeren van CE in de landbouw- en voedingsmiddelensector leidt tot afvalvermindering, en er is een mogelijkheid om het afval in kwestie als bijproducten of co-producten te gebruiken in de landbouw- en voedingsmiddelensector.

Lees meer

Finance 4.0 - Towards a Socio-Ecological Finance System, Springer Nature, Springer (2021)

Dit ‘open toegang’ boek geeft de contouren aan van ideeën voor een nieuw, schaalbaar en bovenal duurzaam financieel systeem. We weten allemaal dat de wereldmarkten van vandaag niet duurzaam zijn, en dat mondiaal bestuur niet effectief genoeg is. Zou men gezien deze situatie slimme menselijke coördinatie, duurzaamheid en flexibiliteit kunnen verbeteren door de maatschappij in zijn kern te verfijnen: het monetair systeem? Een Computational Social Science team in ETH Zürich heeft inderdaad aan een concept gewerkt en een klein demonstratiemodel voor een nieuw financieel systeem, Finance 4.0 of gewoon FIN4 genaamd, dat blockchain technologie en het Internet of Things (IoT) combineert. Wat als gemeenschappen duurzame acties zouden kunnen belonen door hun eigen geld (‘tokens’) uit te geven? Zouden mensen zich anders gedragen wanneer verschillende externaliteiten  zichtbaar werden en bruikbaar waren door cryptografische tokens? Zou een nieuw, participatief, multidimensionaal financieel systeem gevormd kunnen worden? Zou het door mensen kunnen worden gerund voor mensen en tot meer maatschappelijke veerkracht kunnen leiden dan het huidige financiële systeem (wat effectief eendimensionaal is vanwege zijn bijna probleemloze uitwisseling)? How zou je zo’n systeem ethisch en democratisch kunnen beheren?

Lees meer

Designing local circular value chains: a quick guide for multi-stakeholder collaborations, Interreg North Sea Region (2020).

This quick guide is written to inspire designers, policy makers, company owners, employees, educators, and students to change the linear economy into a circular economy by collaborating in local value chains. This guide explains the basics of circular economy, value chains and it gives practical tips for you to work with and practical examples to learn from. It is developed within the context of the Biocup project, part of the BIOCAS Interreg project supported by the North Sea Programme of the European Regional Development Fund of the European Union.

Lees meer

Foundries of the Future: A Guide for 21st Century Cities of Making, TU Delft Open (2020)

Sinds de jaren zeventig zijn steden wereldwijd getuige van een hoge mate van de-industrialisering. Fabriceren van producten werd onverenigbaar beschouwd met het stadsleven en werd actief uitgebannen. Naarmate economieën gegroeid zijn, hebben ambtenaren en ontwikkelaars instinctief hun prioriteiten verlegd naar grondgebruik voor de korte termijn met hoog rendement zoals kantoren, ruimte voor detailhandel en huisvesting. De groei van binnensteden van New York tot Londen en zelfs Seoul gingen over het algemeen ten koste van grondgebruik zoals fabricage of logistiek. Tegen alle verwachtingen in is het produceren niet in verregaande staat van verval geraakt in westelijke steden. Integendeel, het staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Stedelijke productie kan steden helpen meer innovatief, circulair, inclusief en veerkrachtig te zijn. Met een groeiende belangstelling voor de circulaire economie, met schonere en compactere technologie, met vooruitstrevendere bouwcodes voor gemengd gebruik, met groeiend besef van de invloeden van maatschappelijke ongelijkheid en met een duidelijker inzicht in de waardeketens tussen de handel in materiele en immateriële goederen, beseffen steden over de hele wereld recentelijk dat productie een belangrijke plaats inneemt in de stadseconomie van de 21e eeuw.

Lees meer

Designing local circular value chains: a quick guide for multi-stakeholder collaborations, Interreg North Sea Region (2020)

Deze korte handleiding is geschreven om ontwerpers, beleidsmakers, bedrijfseigenaren, medewerkers, opleiders, en studenten te inspireren om de lineaire economie in een circulaire economie te veranderen door in plaatselijke waardeketens samen te werken. Deze handleiding legt de basiskennis van circulaire economie en waardeketens uit, en geeft je praktische tips om mee te gaan werken en praktische voorbeelden om van te leren. Het is ontwikkeld in het kader van het Biocup project, onderdeel van het Interreg project BIOCAS ondersteund door het Noordzee Programma (North Sea Programme) van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds van de Europese Unie.

Lees meer

European Port Cities in Transition : Moving Towards More Sustainable Sea Transport Hubs. Cham, Springer (2020)

Zeehavens, als onderdeel van stedelijke gebieden, spelen een grote rol in het cultureel, maatschappelijk en economisch leven van de steden waarin ze gesitueerd zijn, en via de verbindingen die ze verschaffen naar de wereld daarbuiten. Europese havensteden zijn veel veranderd, ten eerste door het verlies van zware industrie, opkomende Oost-Europese democratieën, en het uitbreiden van de Europese Gemeenschap (nu Europese Unie) tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw, en meer recent door aanjagers van verandering inclusief de mondiale Duurzame Ontwikkelingsagenda en de Circulaire Economie Agenda van de Europese Unie. Dit boek onderzoekt de rol van hedendaagse Europese zeehavens, en beschouwt hoe havensteden reageren op deze belangrijke aanjagers van verandering. Het bespreekt de brede problemen waarvoor Europese zeehavens zich gesteld zien, inclusief levenscycli van zeehavens, ruimtelijke ordening, en maatschappelijke integratie.

Lees meer

Food supply chains in cities : modern tools for circularity and sustainability. Palgrave Macmillan (2020)

Samenvatting: “Dit boek analyseert de voedingsindustrie die voor alle landen economisch en politiek belang heeft. Wat al een zeer gefragmenteerde en sterk gereguleerde industrie was, is het nu steeds complexer geworden vanwege de globalisering en geografische ontkoppeling van productie- en consumptieactiviteiten. De stedelijke bevolking in de wereld is gegroeid van 746 miljoen in 1950 tot 3,9 miljard in 2014, en er wordt verwacht dat tegen 2050 meer dan 70% van de bevolking in stedelijke gebieden woont. Voedseltoevoerketens spelen een belangrijke rol in het voeden van de drukst bevolkte steden van de wereld, terwijl ze transport, opslag, distributie en activiteiten op het gebied van afvalbeheer ondersteunen voor de duurzaamheid van de stedelijke omgeving.

Lees meer

Circular Economy and Engineering : A New Ecologically Efficient Model. Cham, Springer (2020)

Dit boek biedt ondersteuning aan academici en onderzoekers, evenals aan degenen die op het gebied van management en techniek actief zijn, die met beleid en strategieën moeten omgaan, die het mogelijk maken om richting een duurzamer paradigma, een groenere economie te bewegen, en die economische ontwikkeling en verbetering van leef- en werkomstandigheden garandeert. Op basis van de nieuwste ontwikkelingen, ideeën, onderzoek en ‘best practice’, onderzoekt dit boek de nieuwe vooruitgang in de onderwerpen van circulaire economie.

Lees meer

​Advances in Polymer Processing 2020 : Proceedings of the International Symposium on Plastics Technology. Berlin, Springer Vieweg. (2020)

Dit boek bevat de verslagen van het Internationale Symposium Plastictechnologie, dat op 10 maart 2020 in Aken, Duitsland gehouden is en georganiseerd werd door het Instituut voor Plastic Verwerking (IKV) in Industrie en Ambachten op de RWTH Universiteit van Aken. Collegiaal getoetst door een internationale wetenschappelijke commissie, bevatten de conferentieverslagen de papers die door internationale sprekers werden gepresenteerd. De behandelde onderwerpen waren o.a.  circulaire economie, extrusie, lichtgewicht technologieën, simulatie en digitalisering,  spuitgieten, hybride materialen en additive manufacturing (AM). Op deze gebieden zijn er hoofdthema’s voor plastictechnologie vastgelegd die het aangezicht van onderzoek en industrie voor het volgend decennium zullen vormen. In hun bijdragen presenteren de auteurs de nieuwste wetenschappelijke resultaten, en bespreken ze actuele onderwerpen in de plastictechnologie. Het symposium bood een inspirerend platvorm voor uitwisseling op het gebied van onderzoek en innovatie, voor het bespreken van dringende vragen en voor het geven van een impuls aan de toekomst van plastictechnologie.

Lees meer

A Programme for Sustainable Preservation of the Medieval City of Rhodes in the Circular Economy Based on the Renovation and Reuse of Listed Buildings. Cham, Springer International Publishing: (2019)

De middeleeuwse stad Rhodos werd in 1988 op de Werelderfgoedlijst geplaatst en als zodanig moet het beschermd en ontwikkeld worden in het kader van een integraal grootschalig plan dat aan de ene kant haar unieke karakter behoudt, en aan de andere kant een combinatie vormt van  beschermen van de Middeleeuwse Stad en ontwikkelen van de moderne stad Rhodos. Deze paper presenteert een programma voor de duurzame bescherming van de Middeleeuwse Stad Rhodos in Griekenland. Het programma is gebaseerd op renovatie en hergebruik van op de monumentenlijst geplaatste gebouwen, en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Lees meer

Enhanced Fixation of CO2 in Land and Aquatic Biomass. Cham, Springer International Publishing: (2019)

Biomassa, zowel terrestrische als aquatische, kan op efficiënte wijze CO2 uit een verscheidenheid aan bronnen halen, zoals de atmosfeer, energiecentrales, industriële uitlaatgassen, en oplosbare (waterstof) koolstofzouten dankzij het enzym Ribulose-1.5 bifosfate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). Bovenop de toevoeging van carboxylase van ribulose dat ervoor zorgt dat uit CO2 glucose wordt gevormd (ca. 60%), gebruikt door biomassa als energiebron en voor het bouwen van cellulose, oxideert RubisCO ook de substraat (40%). Er zijn pogingen gedaan om het enzym te bewerken voor een verhoogde toevoeging van carboxyl. En bovendien worden efficiënte lichtgebruikende organismen grondig onderzocht. In het bijzonder is de verhoogde biofixatie die gebruik maakt van microalgen de laatste tijd een aantrekkelijke aanpak geworden om CO2 vast te houden en C-recycling met een voordeel wat voortkomt uit gebruik stroomafwaarts en toepassing van de resulterende biomassa uit microalgen. Dit is een paradigmatisch voorbeeld van het gebruik van water en CO2 om van een lineaire naar een circulaire C-economie te gaan.

Lees meer

Food, Sustainability, and Science Literacy in One Package? Opportunities and Challenges in Using Aquaponics Among Young People at School, a Danish Perspective. Cham, Springer International Publishing (2019)

De roep om duurzame voedselproductie en -consumptie heeft geleid tot een groeiende belangstelling en nieuwe beleidsmaatregelen om de circulaire economie en klimaatvriendelijke  boerenbedrijfspraktijken te ondersteunen. De verdiensten van aquaponics (ecologisch verantwoorde combinatie van visteelt en hydrocultuur) en voedingscyclussystemen met gesloten circuit worden steeds meer onderzocht in termen van duurzame productiviteit in verschillende settings, waaronder stedelijke omgevingen. Aquaponics biedt ook de mogelijkheid om als leerinstrument toegepast te worden voor mensen van alle leeftijden, maar vooral voor jongeren op school. Dit hoofdstuk bestudeert de mogelijkheden van aquaponics om kennis op het gebied van voeding en wetenschap te doceren, en het gebruik van de technologie als onderwijsinstrument op basisscholen.

Lees meer

A Sustainable Supply Chain Perspective in the Transition to Circular Cities. Cham, Springer International Publishing (2019)

Steden bieden een waardevolle kans voor elke vorm van transitieprocessen in de post-mondiale economie vanwege hun uniek vermogen om de interactie van uitgebreide systemen, structuren en culturen te faciliteren binnen dezelfde geografische ruimte. In de recentelijk aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is het thema duurzame steden en gemeenschappen het op zichzelf staande doel 11, ook bekend als de ‘Stedelijke SDG’. Het geeft het potentieel van steden aan om maatschappelijke-, economische- en milieuvooruitgang te realiseren om steden en menselijke woonlocaties inclusief, veilig, flexibel en duurzaam te maken.

Lees meer

Architectuur & Circulair Denken. Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (2019)

Inaugurele rede van Peter van Assche, professor Architectuur & Circulair Denken, uitgesproken op 12 december 2019. De onderzoeksgroep Architectuur & Circulair Denken wil toewerken naar de Arcadische Anthropoceen. Dat wil zeggen dat ze antwoorden op maatschappelijke kwesties willen geven door gebruik te maken van circulair denken in het mooiste beroep van de wereld, namelijk onze ruimte ontwerpen: architectuur.

Lees meer