Al het speelgoed dat in de Europese Unie wordt verkocht, moet voorzien zijn van de CE-markering, waarmee wordt aangegeven dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

De EU-speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG bevat de regels voor de veiligheid van speelgoed en voor het vrije verkeer ervan in de Gemeenschap.

Wij gidsen u aan de hand van 4 vragen en antwoorden doorheen het CE-markeringsproces van speelgoed!

toy safety 0439
 • bepaling van chemische bestanddelen (EN 71-3)
 • detectie en analyse organische chemische componenten 
  (EN 71-9,10 & 11)
 • brandgedragtests (EN 71-2) 
 • mechanische proeven (EN 71-1) op speelgoed
 • wasproeven op kinder- en babyartikelen

1. Is mijn product speelgoed?

De richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed is van toepassing op producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt (hierna "speelgoed" genoemd). Dit betekent dat een product niet uitsluitend voor spelen bestemd hoeft te zijn om als speelgoed te worden beschouwd. Zo wordt bijvoorbeeld een sleutelhanger met een knuffeldier als speelgoed beschouwd en valt het onder de richtlijn.

De richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed is NIET van toepassing op:

 • speeltoestellen bedoeld voor openbaar gebruik
 • voor openbaar gebruik bestemde automaten, al dan niet met munten
 • speelgoedvoertuigen met verbrandingsmotor
 • speelgoedstoommachines
 • stroppen en katapulten

De volgende artikelen zijn eveneens van het toepassingsgebied uitgesloten

 • producten bestemd voor verzamelaars van 14 jaar en ouder
 • sportuitrusting 
 • scooters en andere vervoermiddelen
 • puzzels van meer dan 500 stukjes
 • educatieve producten voor onderwijsdoeleinden
 • modeaccessoires voor kinderen 

Als u niet zeker weet of uw product speelgoed is, raadpleeg dan de speelgoedrichtlijn 2009/48/EG (u vindt een volledige lijst van producten die niet als speelgoed worden beschouwd in bijlage I) of vraag het aan onze productcertificeerders!

2. Hoe breng ik een CE-markering aan op speelgoed?

Als u eenmaal hebt vastgesteld dat uw product speelgoed is, moet het aan de eisen van de Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed voldoen om op de EU-markt te mogen worden gebracht. De CE-markeringsprocedure voor speelgoed omvat het definiëren van het beoogde gebruik, het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen, veiligheidstests, het samenstellen van een technisch dossier, het opstellen van een conformiteitsverklaring en het aanbrengen van de CE-markering. 

Volgende tests zijn belangrijk: 

 • Bepalen van mechanische en fysische eigenschappen - EN 71-1
 • Testen op ontvlambaarheid - EN 71-2
 • Testen op chemicaliën - EN 71-3 

De specifieke testprocedures en documentatie die nodig zijn om speelgoed van een CE-markering te voorzien, hangen af van de kenmerken van uw product.

Als u niet zeker weet welke testen of documentatie u nodig heeft voor de CE-markering van uw speelgoed, neem dan contact met ons op. Onze experts zullen u begeleiden bij de procedures voor CE-markering. 

3. Wanneer doe ik beroep op een aangemelde instantie (notified body)?

In de volgende gevallen wordt het speelgoed aan een aangemelde instantie voorgelegd voor het verrichten van een EG-typeonderzoek (module B), samen met de procedure voor conformiteit met het type, beschreven in module C van bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG 

 • wanneer er geen geharmoniseerde normen zijn, waarin alle relevante veiligheidseisen voor het speelgoed zijn opgenomen
 • wanneer dergelijke geharmoniseerde normen wel bestaan, maar de fabrikant ze niet of slechts gedeeltelijk heeft toegepast
 • wanneer een of meer van deze geharmoniseerde normen met een beperking zijn gepubliceerd
 • wanneer de fabrikant van mening is dat de aard, het ontwerp, de constructie of het doel van het speelgoed verificatie door derden noodzakelijk maakt

Na overleg met de aanvrager wordt het EG-typeonderzoek uitgevoerd. Bij deze keuring wordt uitgegaan van het technisch dossier, gebaseerd op de eisen van Richtlijn 2009/48/EG, met name bijlage II, en de gebruikte geharmoniseerde normen of andere technische specificaties.

De fabrikant overhandigt de volgende documenten aan de aangemelde instantie :

 • technische documentatie (de aanvraag voor EG-typeonderzoek omvat een beschrijving van het speelgoed en een aanduiding van de plaats van vervaardiging, met inbegrip van het adres)
 • bewijsstukken voor de geschiktheid van het technisch ontwerp
 • vereiste monsters die representatief zijn voor de productie in kwestie

Tijdens dit onderzoek worden de prototypen ook onderworpen aan de tests die in de desbetreffende geharmoniseerde norm of technische specificatie zijn voorgeschreven. Deze tests worden uitgevoerd in de laboratoria van CENTEXBEL of door een erkende onderaannemer volgens de vereisten van ISO 17025.

Wat doet een aangemelde instantie?

 • de overeenstemming van het speelgoed met de essentiële eisen controleren
 • onderzoek van de technische documentatie en het ondersteunend bewijsmateriaal om te beoordelen of het technisch ontwerp geschikt is
 • indien nodig, het uitvoeren van tests op een of meer representatieve monsters van een of meer kritische onderdelen van het product (combinatie van productietype en ontwerptype)
 • afgifte van het certificaat van EG-typeonderzoek

4. Wanneer kan ik mijn speelgoed in de Europese Unie verkopen?

Door een conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering aan te brengen, verklaart u dat uw speelgoed voldoet aan de EU-voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en dat het daarom in Europa mag worden verkocht.

Is uw bedrijf gevestigd in de EU? 

Dan kunt u uw product gaan verhandelen zodra de CE-certificering is afgerond. 

Bent u een niet-EU fabrikant of e-commerce verkoper? 

Dan moet u uw CE-markering laten verifiëren door een geautoriseerde vertegenwoordiger voordat u uw product in Europa kunt verkopen. 

Lees meer over de Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake markttoezicht en naleving van de voorschriften voor producten.