Algemene Voorwaarden

Art. 1    Definities

Achtergrondkennis: De informatie, knowhow, methodes, technieken, technologieën, vaardigheden, algoritmen, methodieken materialen en intellectuele eigendomsrechten in hetzelfde of verwante domeinen van de opdracht, in eigendom en/of bezit van of gecontroleerd door Centexbel voor de aanvangsdatum van de opdracht, evenals alle ontwikkelingen, verbeteringen en/of aanvullingen die door Centexbel worden gedaan en/of hier worden aangebracht buiten het kader van de uitvoering van de opdracht.

Voorgrondkennis: De kennis, informatie, knowhow, methoden, technieken, vaardigheden, algoritmen, materialen en intellectuele eigendom die door Centexbel wordt ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Resultaten: de gegevens en materialen die volgens de bepalingen van de overeenkomst aan de klant worden geleverd op het eind van de overeenkomst met uitsluiting van de achtergrondkennis.

Materialen: alle goederen die als basisgrondstof, additief, prototype, gereedschap of uitrusting die in het kader van de opdracht worden overgedragen aan de klant als resultaat. Hieronder worden eveneens certificaten, rapporten, handleidingen, tekeningen, rekenbladen, … verstaan met betrekking tot deze goederen.


Art. 2    Vooraf

Alle prestaties van Centexbel geschieden onder de hierna volgende algemene voorwaarden die, behoudens schriftelijke afwijking uitdrukkelijk aanvaard door Centexbel, voorrang hebben op elke andere contractuele bepaling, hierin begrepen de algemene aankoopvoorwaarden van de klant. 

Voor opdrachten in het kader van Certificatie gelden eveneens de certificatiereglementen. Deze reglementen zijn terug te vinden op de website van Centexbel

Voor opdrachten in het kader van OEKO-TEX gelden tevens de Terms of Use (ToU) van OEKO-TEX. Deze ToU zijn terug te vinden op de website van OEKO-TEX.

Voor opdrachten in het kader van testingactiviteiten gelden eveneens specifieke voorwaarden. Deze reglementen zijn terug te vinden op de website van Centexbel.

Centexbel voert de opdracht van de klant uit naar beste kennis en vermogen en met de zorgvuldigheid die van een professionele dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, normen, standaarden, voorschriften en reglementen van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst. Centexbel gaat met betrekking tot de beoogde resultaten een middelenverbintenis aan met de klant.


Art. 3    Offertes en prijzen 

De overeenkomst met de klant wordt slechts van kracht na schriftelijke bevestiging door Centexbel van de door de klant gedane bestelling, of vanaf het ogenblik dat met de uitvoering van het contract wordt gestart. Deze bestelling kan hetzij op schriftelijke hetzij op mondelinge wijze geschieden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de prijzen ten indicatieve titel meegedeeld. Centexbel behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen, in functie van de evolutie van zijn kostprijs. 

De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.


Art. 4    Uitvoering

De klant verbindt er zich toe alle nodige informatie en alle nodige stalen, prototypes, … tijdig ter beschikking te stellen van Centexbel zodat Centexbel in staat is de opdracht uit te voeren. Centexbel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie vanwege de klant noch voor de vertraging in de uitvoering te wijten aan het laattijdig ter beschikking stellen van deze informatie en/of materialen.

Tenzij anders overeengekomen tussen Centexbel en de klant, zijn de opgegeven levertermijnen indicatief. Centexbel zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen zodra Centexbel vermoeden of kennis heeft dat de opdracht een belangrijke vertraging oploopt en bijgevolg slechts met een belangrijke afwijking op het opgegeven schema kan worden uitgevoerd. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot het beëindigen van de opdracht en/of tot enige schadevergoeding. Centexbel en de klant zullen bij een belangrijke overschrijding van het tijdschema gezamenlijk in overleg de te nemen acties bepalen.


Art. 5    Geheimhouding

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Centexbel en de klant, gelden de volgende voorwaarden betreffende de behandeling van informatie en materialen, die uitgewisseld worden in het kader van de opdracht.

Alle informatie, van welke aard en vorm ook, met uitzondering van de resultaten van de opdracht, en die door Centexbel aan de klant wordt bekendgemaakt, is vertrouwelijke informatie.

Alle informatie, van welke aard en vorm ook, die de klant aan Centexbel bekendmaakt is vertrouwelijk, en wordt niet bekend gemaakt aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager. Dit geldt niet voor die informatie die, in overeenstemming met de wetgeving, aan de toezichthoudende overheid of aan de andere erkende keuringsinstanties moet verstrekt worden.

De partij, Centexbel of de klant, die de vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt er zich toe deze geheim te houden en niet zonder de voorafgaandelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken en deze met dezelfde zorg te behandelen en te beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie en op zijn minst met een redelijke maat van zorg en dit voor de gehele duur van de opdracht en voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van eindfacturatie van de opdracht.


Art. 6    Resultaten

De uitvoering van de opdracht door Centexbel impliceert op geen enkel vlak of op enig moment de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Centexbel aan de klant of derden.

Tenzij anders overeengekomen verleent Centexbel hierbij aan de klant een kosteloze, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie op haar voorgrondkennis voor zover deze voorgrondkennis nodig is om de resultaten te kunnen gebruiken voor de toepassing zoals bepaald in de overeenkomst.

Afhankelijk van een tijdige en volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht, verwerft de klant het recht de resultaten te gebruiken voor de toepassing zoals bepaald in de overeenkomst.


Art. 7    Publicaties

Centexbel heeft het recht de resultaten bekend te maken en te publiceren behalve in de mate dat de resultaten vertrouwelijke informatie bevatten van de klant.

Behoudens voorafgaandelijke toestemming van Centexbel, is het de klant niet toegestaan om de naam van Centexbel, van haar personeelsleden, aangestelden en/of de merken of het logo te gebruiken voor externe communicatie, ongeacht of dit voor commerciële of dan wel voor andere doeleinden gebeurt.


Art. 8    Betaling van de facturen 

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten of goederen en het transport ervan, zijn integraal ten laste van de klant.

De betaling van de facturen moet geschieden ten laatste 30 dagen einde maand, in de deviezen vermeld op de factuur. Een factuur die niet integraal werd betaald binnen deze termijn, zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met 15 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100 euro. Het aldus opgetrokken bedrag zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, als basis dienen voor de aanrekening van interesten aan een interestvoet van 1 % op maandbasis. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand. 


Art. 9    Klachten

De klant verbindt er zich toe om bij de levering van de testen, onderzoeken of andere diensten of goederen onmiddellijk te onderzoeken of de geleverde testen, onderzoeken of andere diensten of goederen overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen schriftelijk aan Centexbel te worden vermeld uiterlijk binnen een termijn van acht (8) werkdagen, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Na deze termijn wordt de klant vermoed de diensten of goederen aanvaard te hebben en conform te hebben bevonden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betalen. 

Indien een klacht door Centexbel gegrond wordt bevonden, zal de test of onderzoek opnieuw worden uitgevoerd zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.


Art. 10    Ontbinding van het contract door Centexbel 

In het geval van niet-betaling door de klant of indien deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt, zal Centexbel onmiddellijk kunnen overgaan tot de ontbinding van het contract, mits een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, acht (8) dagen na een ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van Centexbel om de terugbetaling te eisen van gedane kosten en geleden schade. 


Art. 11    Ontbinding van het contract door de klant 

De ontbinding van een contract door de klant dient steeds schriftelijk te gebeuren. Een dergelijke contractverbreking zal slechts geldig zijn mits deze ook schriftelijk door Centexbel werd aanvaard. In het geval een klant het contract verbreekt, dient hij een vergoeding te betalen die overeenkomt met 25 % van het totaal te factureren bedrag.


Art. 12    Aansprakelijkheid en veiligheid

Centexbel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade veroorzaakt aan de klant of een derde. Aangeboden stalen worden enkel terugbezorgd na voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag van de klant. Mogelijke risico's van aangeboden stalen moeten door de klant schriftelijk gemeld worden. 

Grondstoffen of materialen die een bewerking moeten ondergaan tijdens het uitvoeren van de opdracht dienen vergezeld te worden door de MSDS-fiche. 


Art. 13    Uitvoeringsmodaliteiten

Centexbel zal elke opdracht met de meeste zorg en volgens de van toepassing zijnde regels uitvoeren, met respect van vertrouwelijkheid en rekening houdend met de stand van de wetenschap en kennis. Dit houdt evenwel geen resultaatverbintenis in. Centexbel zal alle inspanningen doen om de afgesproken termijn van uitvoering te respecteren. Een eventuele vertraging vanwege Centexbel kan geen aanleiding geven tot het betalen van een vergoeding en kan evenmin leiden tot de ontbinding van het contract. 


Art. 14    Overmacht

Centexbel is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Centexbel geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Centexbel, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Zonder volledigheid na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: defecte apparatuur, staking, niet of te late levering van benodigdheden, enz. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Centexbel opgeschort. Centexbel zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Centexbel tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.


Art. 15    Rechtsbevoegdheid – Toepasselijk recht 

Elke betwisting met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een contract dat Centexbel bindt aan een klant, zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Centexbel zijn hiervoor bevoegd.