De samenstelling en werking van de Algemene Raad en Bestendig Comité werden vastgelegd in de statuten van Centexbel.

De Algemene Raad is samengesteld uit:

  • Leden benoemd door de Algemene Vergadering van de Federatie van de Belgische Textielnijverheid, Fedustria, die er zorg voor draagt dat het evenwicht tussen de verschillende bedrijfstakken geëerbiedigd wordt
  • 1 lid aangeduid door het Verbond van Belgische Ondernemingen, die van rechtswege ondervoorzitter is
  • 6 leden aangeduid door de meest representatieve arbeidsorganisaties van de bedrijfstak
  • Personaliteiten van hoge wetenschappelijke of technische waarde inzake productie, economie of recht

 

Het mandaat van de leden wordt verleend voor een termijn van drie jaar. Uittredende leden zijn herkiesbaar. De Algemene Raad kiest in of buiten zijn schoot een voorzitter, genoemd: voorzitter van het Centrum.

Centexbel wordt bestuurd door het Bestendig Comité dat is samengesteld uit

  • de voorzitter en de ondervoorzitter van de Algemene Raad, die in de schoot van het Bestendig Comité dezelfde functies bekleden
  • leden verkozen door de Algemene Raad

 

Het mandaat van de leden wordt toegekend voor hoogstens drie jaar. De vervaldag van hun mandaat valt samen met de vervaldag van hun mandaat als lid van de Algemene Raad.

Samenstelling 2023