Inleiding

De Europese Richtlijnen en Verordeningen stellen de CE-markering (of stuurwiel markering) verplicht voor bepaalde producten. Met deze markering attesteert de fabrikant dat het product conform is aan de toepasselijke fundamentele wettelijke voorschriften inzake veiligheid en gezondheid en dat het conform de wetgeving op de markt werd gebracht. De technische vereisten waaraan deze producten moeten voldoen zijn beschreven in de desbetreffende geharmoniseerde Europese normen. 
Centexbel is aangemeld organisme met nummer 0493 en is erkend voor welbepaalde typekeuringen en voor specifieke, periodieke nacontroles.

Onderwerp

Dit reglement specificeert de algemene procedures, de werkwijze, de verantwoordelijkheden en de regels die door CENTEXBEL, als aangemeld organisme, worden toegepast bij de behandeling van een aanvraag voor certificatie van producten die vallen binnen de certificatie scope van Centexbel (056-PROD) volgens ISO 17065, zie Belac website

De productgroepen, waarvoor Centexbel erkend is, zijn beschreven op de NANDO website
 
Voor de bijzondere certificatiereglementen per wetgeving wordt verwezen naar § 6.4.

Referentie documenten

ISO 17065: Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor Certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

ISO 17020: Conformiteitsbeoordeling – Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.

ISO 17021: Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren.

ISO 17025: Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Definities

Aanvrager:

Juridische entiteit die de certificatie van de conformiteit van een product aanvraagt en die zich engageert deze conformiteit te handhaven. Deze juridische entiteit is de fabrikant of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie. Ook indien een derde (bv. consulent) de aanvraag indient, blijft de fabrikant verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn product

Aangemelde instantie: 

Geaccrediteerde onafhankelijke instelling die gemachtigd is een aantal taken (testen, typekeuring, periodieke nacontrole) uit te voeren in het kader van een Richtlijn/Verordening.

CE-markering: 

Markering onder een voorgeschreven vorm, die symboliseert dat het product aan de essentiële eisen voldoet inzake veiligheid en gezondheid  en hierdoor de vrije handel binnen de Europese Unie bevordert.

Certificaat voor prestatiebestendigheid: 

Verklaring van Aangemelde Instantie dat het product of productgroep voldoet aan de essentiële eigenschappen. Is alleen van toepassing voor systeem 1.

Conformiteitsverklaring: 

Verklaring opgesteld door fabrikant, die bevestigt dat het artikel voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De inhoud van de conformiteitsverklaring varieert in functie van het artikel en het systeem van conformiteitsbeoordeling, dat erop van toepassing is.

CPR: 

Construction Products Regulation 305/2011 (Bouwproductenverordening).

CWFT: 

“Classified without further testing”; producten binnen de gestelde criteria, welke automatisch geclassificeerd zijn zonder hiervoor testen uitgevoerd te hebben.

EG Type-goedkeuring = Module B:

Controle, die de aangemelde instantie uitvoert vooraleer een artikel op de markt wordt gebracht en tot doel heeft de overeenstemming met de toepasselijke fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen vast te stellen. Deze controle gebeurt op basis van het technisch dossier van de fabrikant en de door hem ter beschikking gestelde modellen.

EU Certificaat van typegoedkeuring: 

Verklaring van de aangemelde instantie dat het PBM voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Van toepassing voor de PBM categorieën 2 en 3.

EU-garantiesysteem voor de kwaliteit van het eindproduct (Module C2):

Periodieke controle, die door de aangemelde instantie uitgevoerd wordt en tot doel heeft vast te stellen of het PBM blijvend voldoet aan de toepasselijke veiligheids- en gezondheidseisen, door nazicht van de homogeniteit van de productie en van de overeenstemming met het tijdens de typekeuring voorgelegde technisch dossier. 

Expertiserapport:

Verslag van de aangemelde instantie, dat de conclusies weergeeft van de periodieke nacontroles, uitgevoerd volgens de systemen beschreven in Module C2 of Module D van de PPER.

FPC-auditor:

Medewerker van CENTEXBEL / CENTEXBEL SERVICES die de FPC-audits uitvoert.

Geharmoniseerde norm:

Europese norm opgesteld onder mandaat van de Europese Commissie en waarvan de referentie gepubliceerd werd in het Europees Publicatieblad. Geharmoniseerde normen geven een vermoeden van overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, vermeld in de bijlage ZA van deze norm.

Initiële FPC-audit:

Initiële controle uitgevoerd door aangemelde instantie in het bedrijf. Het laat de identificatie en het documenteren toe van het productieproces en dient als basis voor latere bewakingsaudits van het productieproces.

Intrekking van het certificaat: sancties bij inbreuk

Intrekken van een bestaand Typekeuringscertificaat wanneer na een eerste waarschuwing aan een klant (bij de jaarlijkse nacontrole en er blijkt dat de geclaimde normeringen niet meer worden gehaald) 

MED: 

Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen

Opvolgings FPC-audit:

Is een controle uitgevoerd door de aangemelde instantie in het bedrijf om de conformiteit met de technische bepalingen te garanderen en wijzigingen te identificeren tov de initiële FPC-audit.

PBM:

Persoonlijk beschermingsmiddel

PPER: 

Personal Protective Equipment Regulation (PPER) (Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EU) 2016/425).

Prestatieverklaring: 

Verklaring opgesteld door fabrikant, dat het product of productgroep voldoen aan de essentiële eigenschappen en van toepassing is voor de attestatie van alle systemen.

Productcertificator:

Medewerker van CENTEXBEL/Centexbel Services die de conformiteit van een artikel evalueert op basis van een technisch dossier.

Productfamilie(s): 

Is een groep van producten gedefinieerd op basis van productiewijze en constructiekenmerken.

Productiekwaliteitsborging (Module D):

Overeenstemming met het type op basis van kwaliteitsborging van het productieproces. Periodieke controle, die door de aangemelde instantie uitgevoerd wordt en tot doel heeft vast te stellen of product voldoet aan de toepasselijke veiligheids- en gezondheidseisen, door nazicht van de homogeniteit van de productie en van de overeenstemming met het tijdens de typekeuring voorgelegde technisch dossier. 

Productkeuring (Module F):

Overeenstemming met het type op basis van productkeuring

Productkwaliteitsborging (Module E):

Overeenstemming met het type op basis van productkwaliteitsborging

Stuurwielmarkering: 

Markering onder een voorgeschreven vorm, die symboliseert dat het product aan de essentiële eisen voldoet inzake veiligheid en gezondheid en daardoor de vrije handel in de Europese Unie bevordert.

Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

 • Systeem 1: Product of productgroep verwerkt met een brandvertrager en een brandklassering A1fl, A2fl, Bfl of Cfl.
 • Systeem 2: Niet van toepassing
 • Systeem 3: Product of productgroep welke niet onder attesteringssysteem 1 of 4 valt.
 • Systeem 4: Product of productgroep met een brandklassering Efl (binnen de CWFT-criteria) of Ffl (no performance determined), waarvoor geen brandrapport noodzakelijk is.

Waarschuwing: sancties bij inbreuk

Eerste waarschuwing (schriftelijk) aan een klant wanneer:

 • bij de jaarlijkse nacontrole blijkt dat de geclaimde normeringen niet meer worden gehaald
 • 1 maand voor het verstrijken van een zware tekortkoming
 • Inbreuken die gemeld worden door derden

Algemene eisen gesteld aan de Certificatie-instelling

Legale en contractuele aangelegenheden

Voor elke certificatieopdracht wordt een overeenkomst opgesteld tussen de aanvrager en Centexbel. De overeenkomst verwijst naar dit algemeen certificatie reglement en de bijzondere certificatie reglementen.

Beheer van onpartijdigheid

CENTEXBEL heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om onpartijdigheid in de beslissing tot certificatie te garanderen. Deze onpartijdigheid wordt bewaakt door de “Adviesraad Certificatie” die op geregelde tijdstippen bijeenkomt. Zowel producenten, gebruikers, overheden en experts zijn via de leden van deze “Adviesraad Certificatie” vertegenwoordigd.

Niet discriminerend

CENTEXBEL stelt haar diensten toegankelijk voor diegenen die aanvragen indienen. Toegang tot het certificatieproces wordt niet beïnvloed door de grootte van de aanvrager of zijn lidmaatschap van een vereniging/groep en de certificatie wordt ook niet beïnvloed door het aantal reeds afgegeven certificaten. Er worden geen onrechtmatige eisen gesteld aan de aanvrager. 
CENTEXBEL beperkt de eisen, de evaluatie, de beoordeling, de beslissing en het toezicht tot die elementen die specifiek verband houden met de reikwijdte van de certificatie.
CENTEXBEL kan echter steeds de certificatie van een klant weigeren indien er fundamentele en aantoonbare redenen bestaan (bv. illegale activiteit).

Confidentialiteit

CENTEXBEL zal alle informatie omtrent de aanvraag als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekend maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager. Dit geldt niet voor die informatie die, in overeenstemming met de wetgeving, aan de toezichthoudende overheid of aan de andere erkende keuringsinstanties moet verstrekt worden.

Publiek beschikbare informatie

Het Algemeen certificatiereglement en de bijzondere certificatiereglementen zijn publiek beschikbaar.

Anti-corruptie richtlijnen

CENTEXBEL en CENTEXBEL Services die opdrachten uitvoeren voor CENTEXBEL voeren hun prestaties uit op een ethisch correcte manier. Tevens worden alle wettelijke bepalingen gerespecteerd. Elke vorm van omkoping, fraude of corruptie dient gemeld te worden aan de kwaliteitsverantwoordelijke, het departementshoofd en de directie.

Certificatieproces

De productcertificatie heeft tot doel de conformiteit van een artikel met de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn/Verordening in de ontwerpfase of in de productiefase te controleren en deze conformiteit te attesteren. 

Algemene FLOW certificatieprocedure 

Het certificatieproces wordt hieronder beschreven en wordt waar nodig aangevuld in het bijzonder certificatie reglement.

certification flow nederlands

Certificatieaanvraag

Wanneer een bedrijf een artikel wenst te certificeren neemt het contact op met CENTEXBEL. Deze startfase bestaat hoofdzakelijk uit het verschaffen van algemene informatie over het verloop van de procedure, meer bepaald:

 • Het definiëren van het product (of productgroep) op basis van productiewijze en de productkarakteristieken. 
 • De vereiste documenten die ter beschikking van CENTEXBEL moeten worden gesteld.
 • Het ondertekenen van een onderlinge overeenkomst die de rechten en de plichten van beide partijen vastlegt met verwijzing naar dit algemeen certificatiereglement en de bijzondere certificatiereglementen.
 • Een offerte opgesteld door CENTEXBEL voor het uit te voeren werk en het bespreken van een levertermijn.

Review van de certificatie aanvraag

CENTEXBEL/Centexbel Services evalueert de volledigheid van de informatie die het bedrijf ter beschikking stelt in het technisch dossier en vraagt, indien nodig, bijkomend testmateriaal of bijkomende informatie om het dossier te vervolledigen. De aanvrager stelt de nodige documenten beschikbaar met identificatie en omschrijving van de gedefinieerde producten of productfamilies en eventueel materialen. Dit eerste nazicht is enkel bedoeld om de volledigheid van het dossier na te gaan en betekent geenszins dat het technisch dossier of het artikel conform zou zijn aan de wettelijke bepalingen. Indien de aanvraag niet ontvankelijk verklaard wordt omwille van het niet voldoen aan één van de bovenstaande eisen, dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. 

Verder verloop van het certificatie proces: evaluatie en review

Indien de aanvraag ontvankelijk werd verklaard wordt het dossier geëvalueerd door een gekwalificeerd productcertificator van CENTEXBEL/Centexbel Services die contact neemt met de aanvrager tot het bekomen van documenten, een planning, etc. Voor het verdere verloop van het certificatie proces wordt verwezen naar de bijzondere certificatiereglementen volgens de wetgevingen van toepassing, meer bepaald: 

PPE: 

 • EU-Typegoedkeuring of Module B
 • Periodieke nacontrole: Module C2 of Module D

CPR:

 • Initiële type keuring
 • Initiële FPC audit
 • Opvolgings FPC-audit

MED: 

 • EG-Typegoedkeuring of Module B
 • Productiekwaliteitsborging (module D)
 • Productkwaliteitsborging (module E)
 • Productkeuring (module F)

Bijzondere certificatiereglementen

Centexbel hanteert de volgende "bijzondere certificatiereglementen" met betrekking tot:

Certificatiebeslissing

De beslissingen omtrent certificatie worden genomen door de manager certificatie van CENTEXBEL. Die baseert zich daartoe op de objectieve bevindingen en verslagen van de gekwalificeerde productcertificator of de evaluerende auditor die ze afweegt tegenover de criteria in het certificatiereglement, alsook op de eventuele reacties van de aanvrager. De certificatiebeslissing wordt dus gestaafd met de resultaten van de typekeuring of van de nacontrole of FPC audit:

 • Bij een positieve beslissing omtrent de typekeuring ondertekent de manager certificatie het certificaat en wordt het certificaat afgeleverd. 
 • Bij een negatieve beslissing omtrent de typekeuring brengt de manager certificatie de directeur-generaal en de aanvrager hiervan op de hoogte. De weigering tot het uitschrijven van een certificaat van typekeuring wordt ook bekend gemaakt aan de toezichthoudende (aanmeldende) overheid.

Verplichtingen van de certificaathouder

Elke aanvrager wordt geacht het algemeen reglement en de bepaling in het contract tussen CENTEXBEL en de aanvrager, afgesloten bij de start van de certificatieprocedure, na te leven. 

Verder wordt de certificaathouder geacht de toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn/Verordening die het onderwerp uitmaakt van de certificatie na te leven. Indien de certificaathouder beroep doet op één of meerdere geharmoniseerde normen of technische specificaties, die een vermoeden van overeenstemming geven met de essentiële eisen van de artikelen, dient hij ook de bepalingen van deze normen te respecteren.

Sancties bij inbreuk

Bij vaststelling van inbreuk of tekortkomingen behoudt CENTEXBEL zich het recht voor maatregelen te treffen om de certificaathouder te sanctioneren en de inbreuk ongedaan te maken, die in verhouding staan met de ernst van de inbreuk.

In het kader van het toezicht op de certificaten kunnen 2 types non-conformiteiten geformuleerd worden: 

 • Een lichte non-conformiteit waarbij de kwaliteit van het product niet in het gedrang komt. De correctieve actie op een dergelijke tekortkoming zal tijdens de volgende inspectie gecontroleerd worden. Indien de correctieve actie en haar implementatie onvoldoende blijkt binnen de gestelde termijn wordt de lichte non-conformiteit een zware tekortkoming. 
 • Een zware tekortkoming is een non-conformiteit waarbij de kwaliteit van het product in het gedrang komt. Daartoe dient de certificaathouder binnen de gestelde termijn de correctieve acties uit te voeren. Indien de correctieve actie en haar implementatie onvoldoende blijkt binnen de gestelde termijn wordt het desbetreffende certificaat geschorst of ingetrokken.

Zolang er niet gecorrigeerde non-conformiteiten open staan, kan er geen certificatie of verlening van een certificaat plaatsvinden. 
Indien de klant geen passende maatregelen heeft kunnen nemen om de non-conformiteiten aan te pakken, dan zal CENTEXBEL een of meer van de volgende maatregelen overwegen, afhankelijk van de urgentie en/of het belang van de non-conformiteit:

 • Observatie: Indien het waarschijnlijk gaat om een misverstand of een nalatigheid dan wordt in eerste instantie de desbetreffende fabrikant schriftelijk op de hoogte gebracht met het verzoek de mistoestand te regulariseren of hieraan een einde te stellen. Deze dient hierop eveneens schriftelijk te reageren, zodat het mogelijk is de genomen maatregelen te evalueren. 
 • Een schriftelijke waarschuwing: wordt standaard verstuurd 1 maand voor het verstrijken van een zware tekortkoming
 • Een onmiddellijke intrekking van het certificaat of beperking van het toepassingsgebied: wordt per aangetekend schrijven verstuurd
 • Een onmiddellijke schorsing van een certificaat gedurende een specifieke periode: wordt per aangetekend schrijven verstuurd

Indien het vermoeden bestaat van kwaad opzet, zal Centexbel de certificaathouder (indien deze tot het klantenbestand van Centexbel behoort) via een aangetekend schrijven op de hoogte brengen van haar bevindingen via een waarschuwing en hem verzoeken zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de mistoestand. Indien hieraan niet tijdig een passend gevolg gegeven wordt, zal contact genomen worden met de toezichthoudende autoriteit voor advies betreffende verdere stappen, eventueel langs juridische weg (Eveneens kan overgegaan worden tot schorsing of intrekking van het certificaat.)

Indien deze certificaathouder geen klant is bij Centexbel dan zal de bevoegde instantie (FOD Economie of FOD Mobiliteit) op de hoogte gebracht worden. 

Beroepsprocedure

De producent of elke andere belanghebbende kan beroep aantekenen tegen een certificatiebeslissing van CENTEXBEL. Dit moet schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan de directeur-generaal. 

De Directeur-generaal van Centexbel gaat de ontvankelijkheid van het beroep na. Om ontvankelijk te zijn, moet het beroep met redenen omkleed zijn en betrekking hebben op een beslissing die door Centexbel is genomen. De ontvankelijkheid heeft in geen geval betrekking op de gegrondheid van de redenen.

Indien het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, brengt de directeur-generaal de betrokken partijen schriftelijk op de hoogte over de reden van deze niet-ontvankelijkheidsverklaring.

Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, roept de directeur-generaal van Centexbel een beroepscomité samen. Dit comité bestaat uit 2 personen, aangeduid door de directeur-generaal, die niet betrokken waren bij het certificatiedossier waartegen beroep werd aangetekend. Degene die beroep aantekent, krijgt de gelegenheid zijn dossier toe te lichten en te verdedigen op de vergadering van het comité dat het beroep behandelt. 

Het comité onderzoekt het dossier en besluit om de beslissing in verband met certificatie te behouden of te wijzigen. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan alle betrokken partijen. Tegen de beslissing van het beroepscomité is geen verder beroep mogelijk.

De afhandeling van een beroep tegen een beslissing in verband met certificatie vindt steeds plaats binnen een termijn van vier weken.
Wat ook de beslissing is van de beroepsprocedure, de producent kan geen schadevergoeding eisen van CENTEXBEL voor eventuele opgelopen schade.

Bijzondere certificatiereglementen

Als Notified body #0493 is Centexbel erkend voor het uitvoeren van volgende certificatie-activiteiten, waarvoor we bijzondere certificatiereglementen hebben opgesteld en die we onderaan deze rubriek publiceren.

 • CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III volgens de Europese Verordening 2016/425/EU met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Productcertificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011/EU
 • Conformiteitsbeoordeling in het kader van de Marinerichtlijn (MED) 2014/90/EU