Bepaalde CMR-stoffen die aanwezig zijn in kleding, accessoires en andere textielproducten die in nauw contact komen met de menselijke huid, zullen vanaf 1 november 2020 verder worden beperkt op de Europese markt.  Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Hoe kan Centexbel u helpen?


Maar wat zijn CMR eigenlijk?

CMR-stoffen zijn stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn. Zij zijn vooral zorgwekkend vanwege de langdurige en ernstige gevolgen die zij kunnen hebben voor de gezondheid van de mens. Volgens het GHS kunnen CMR-stoffen in drie categorieën worden ingedeeld, afhankelijk van de ernst van de gevaren.

 • Categorie 1A: bekend menselijk carcinogeen (H340), mutageen (H350) of giftig voor de voortplanting (H360) op basis van menselijk bewijsmateriaal; 
 • Categorie 1B: vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens (H340), mutageen (H350) of giftig voor de voortplanting (H360) op basis van dierproeven;
 • Categorie 2: vermoedelijk kankerverwekkend (H341), mutageen (H351) of giftig voor de voortplanting (H361) op basis van beperkt bewijsmateriaal uit dierproeven en/of menselijk onderzoek.

Verordening (EU) nr. 2018/1513 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor wat betreft bepaalde stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, zal op 1 november 2020 in werking treden.

Vanaf dat ogenblik is het niet langer toegelaten om de producten die hieronder worden opgesomd op de markt te brengen in de volgende artikelen

 • kleding of aanverwante accessoires
 • andere textielproducten dan kleding die onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden in contact komen met de menselijke huid in een mate die vergelijkbaar is met die van kleding
 • schoeisel

Bijlage 12 - Punt 72

De nieuwe beperking zijn van toepassing op:

 • Extraheerbare metalen (Cd, Cr VI, As, Pb)
 • Benzene + 8 PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
 • 3 gechloreerde toluenen
 • Formaldehyde 
 • 5 ftalaten
 • 3 aprotische solventen: DMF, NMP & DMAc
 • 3 disperse kleurstoffen
 • 4 afgeleide zouten van arylamines
 • Quinoline

De list met alle gelimiteerde substanties kunt u raadplegen op de ECHA website

Hoe kan Centexbel u helpen?

Testen door Centexbel

In ons chemisch labo screenen wij uw textielmaterialen en accesoires op de aanwezigheid van CMR chemicialiën en bepalen wij uiterst nauwkeurig hun concentratiewaarde per gewicht.

 • Extraheerbare metalen [ISO 16711-2(2015)]
 • Thermische extractie GCMS
 • Formaldehyde [ISO 14184-1 (2011)]
 • Disperse kleurstoffen [DIN 54231 (2005)]

We vermelden nog even dat textiel dat is getest en gecertificeerd volgens Standard 100 van OEKO-TEX® voldoet aan de criteria m.b.t. de maximum toegelaten concentratiegrenswaarde per gewicht!