Context

Ondanks het onderzoek naar het potentieel van met natuurlijke vezels versterkte thermoplasten, en de overeenkomstige positieve resultaten in termen van fysische eigenschappen en ecologische impact, ontbreekt het nog steeds aan een veralgemeende valorisatie van dit nieuwe materiaal.

De omschakeling naar grootschalige toepassingen is reeds met succes uitgevoerd in de buurlanden. Er is echter een belangrijk verschil in aanpak. Terwijl in de buurlanden steeds voor goedkope vezelmaterialen wordt gekozen, werden in Vlaanderen enkel de dure textiele vlasvezels onderzocht.

Bovendien is er nood aan duurzame en recycleerbare materialen en aan meer toepassingen voor de beschikbare grote hoeveelheden kunststofrecyclaten. Kunststofverwerkende bedrijven worden door hun klanten steeds meer aangespoord om nieuwe "groene" materialen aan te bieden voor hun eindtoepassingen. In sommige gevallen laat dit zelfs een beperkte kostprijsverhoging toe. Wanneer een dergelijk materiaal beschikbaar komt voor verwerkers, is er slechts een beperkte leercurve die moet worden doorlopen om het in een productieomgeving te gebruiken. Extra investeringen in machines zijn zelden nodig. 

Dankzij de kennis op het vlak van natuurlijke vezelversterkte thermoplasten die de KU Leuven ProPoLiS onderzoeksgroep en Centexbel-VKC in verschillende projecten (Flaxhemplast, Valorflax, Biocompal) hebben opgebouwd, kan nu een antwoord gegeven worden op de hierboven vermelde noden. 

Door het combineren van twee afvalstromen (strovlas ongeschikt voor textielproductie) en kunststof recyclaten, wordt een nieuw duurzaam en recycleerbaar materiaal ontwikkeld. De bij het project betrokken onderzoeksgroepen beschikken over de nodige kennis om de basisgrondstoffen te selecteren, de nieuwe verbindingen te produceren en deze te verwerken tot hoogwaardige spuitgietproducten. Deze kennis zal worden overgedragen aan de doelbedrijven. 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het RePlaFlax-project is de ontwikkeling en verspreiding van de nodige kennis om landbouwresidu's uit de vlasteelt effectief te gebruiken als versterkingsmateriaal in polyolefine- en PLA-kunststoffen. Uitgangspunt is het recycleren van materiaalstromen of virgin materialen in een gesloten kringloop kringloopsysteem. 

De beoogde kennis zal bedrijven in staat stellen restmaterialen te valoriseren in nieuwe toepassingen. 

Specifieke doelstellingen 

  • Bepalen van de relevante fysische eigenschappen van de geselecteerde vlas-gebaseerde afvalstromen. (meetmethoden, numerieke resultaten als de onvermijdelijke variaties op deze eigenschappen)
  • Onderzoek naar de adhesie tussen de thermoplastische recyclagematerialen en de vlasvezels. De adhesie zal zowel op micro-niveau als op meso-niveau bepaald worden. 
  • Een duidelijk protocol om de materiaalsamenstellingen (vlas-PP/PE en vlas-PLA) samen te stellen en te verwerken door middel van spuitgieten. Om structurele numerieke simulaties mogelijk te maken, wordt een elastoplastisch materiaalmodel van de samenstellingen ontwikkeld. 
  • Uitwerking van minstens 4 bedrijfsspecifieke case studies waarin de vlasversterkte samenstellingen op (semi-)industriële schaal worden toegepast

Beoogde bedrijven

De resultaten van het RePLaFlax-project zullen ons in staat stellen kennis te verschaffen die van economisch voordeel zal zijn voor ten minste 3 sectoren.

  • Vlasverwerkers zullen in staat zijn hun strovlas te valoriseren
  • Recyclers zullen nieuwe toepassingen krijgen voor plastic recyclaten
  • Kunststofverwerkers zullen een nieuw materiaal verkrijgen dat gebruikt kan worden in bestaande en nieuwe toepassingen

ProjectPartners