PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) groepeert meer dan 6000 stoffen, waaronder perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluor-hexaansulfonzuur (PFHxS). PFAS worden in heel veel toepassingen gebruikt omwille van hun water-, vuil- en olieafstotende eigenschappen.


Helaas zijn deze stoffen persistent (waardoor ze zich over lange afstanden kunnen verspreiden), bioaccumulerend en toxisch.

Tijdens de raadszitting van juni jl. hebben de Europese milieuministers de Europese Commissie opgeroepen een plan te ontwikkelen om alle niet-essentiële gebruiken van PFAS te bannen.

PFAS wordt vaak gebruikt voor het behandelen van textiel

De Europese Commissie start begin 2020 een omvattende studie naar het gebruik van alle PFAS in de textielsector. Deze studie zal betrekking hebben op alle textielproducten, dus ook beschermende kleding en textiel voor medische toepassingen.

Doel van de studie

  • in kaart brengen van de gevaren en de emissies van alle PFAS en hun alternatieven
  • identificeren van kritische (essentiële) gebruiken waarvoor fluorgebaseerde chemicaliën nog steeds nodig zijn
  • bepalen van overgangsperiodes voor substitutie.

Op basis van deze studie zal de Europese Commissie aan het ECHA vragen om een restrictievoorstel uit te werken voor het gebruik van PFAS in de textielindustrie.

PFAS worden enkel nog toegelaten voor "essentiële gebruiken". Hieronder worden gebruiken verstaan die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de gezondheid en het milieu en/of “voor het functioneren van de maatschappij” én waarvoor nog geen (technische en/of economisch haalbare) alternatieven bestaan.

De Europese Commissie wil de studie uitvoeren in nauw overleg met de stakeholders. Zo wordt in de loop van januari 2020 een workshop georganiseerd, met aansluitend een heel gerichte enquête.

De beroepsfederatie Fedustria zal deze ontwikkeling opvolgen en de bedrijven vertegenwoordigen.


Indien u hieraan wenst mee te werken, neem dan contact op met