De kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten en meer bepaald patenten, kunnen hoog oplopen. Gelukkig hebben de federale, Vlaamse en Waalse overheden enkele maatregelen uitgevaardigd die uw bedrijf kunnen helpen in het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

kmo-portefeuille

Binnen de pijler advies van de kmo-portefeuille kan subsidie verkregen worden voor advies over intellectuele eigendom door in de kmo-portefeuille erkende dienstverleners (juristen, merk-, model- en octrooigemachtigden). De subsidie bedraagt 40% voor kleine ondernemingen (max. € 10.000) en 30% subsidie voor middelgrote ondernemingen (max. € 50.000).

Innovatiesubsidies

In een innovatiesubsidiedossier van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunnen de kosten voor de bescherming van het resultaat van het innovatiedossier door intellectuele eigendom opgenomen worden tot maximaal 20.000 euro. Het gaat over voorbereidingskosten, zoals een freedom to operate onderzoek en registratie-en opmaakkosten (uitz. Instandhoudingstaksen en kosten ikv juridisch geschil). De steun bedraagt tussen 35 en 80% steun, afhankelijk van het type dossier.

lees meer

IP steunmaatregelen in het Waals Gewest

De steun voor octrooiaanvragen dekt een deel van de kosten van de octrooiaanvragen (heffingen en belastingen) totdat het octrooi is verleend (met inbegrip van de kosten van nationale geldigverklaringen van het Europese octrooi).

De steun bestaat uit 3 delen:

 1. PATDE: indiening van de voorrangsaanvraag ;
 2. PATEX : formaliteiten na de eerste indiening, na analyse van het onderzoeksverslag, en procedures om de bescherming territoriaal uit te breiden met een beroep op het recht van voorrang en om de toelating in de aangewezen landen te verkrijgen.
 3. PATOP: formaliteiten die voortvloeien uit een oppositie op Europees niveau door een derde tegen een octrooi waarvoor PATEX-bijstand is verleend.

Meer informatie

Chèques Propriété Intellectuelle

BEGUNSTIGDE: Bedrijf


PERCENTAGE VAN DE STEUN: 75%


MAXIMUMBEDRAG OVER 3 JAAR: € 45.000 EXCL. BTW.


Indien u de auteur van een uitvinding bent, zou u waarschijnlijk willen weten of uw uitvinding octrooieerbaar is, dan wel of iemand zich ertegen zou kunnen verzetten.

Met de Intellectuele Eigendom Cheque kunt u zich in deze zaken laten bijstaan door onze expert, Madeleine Wéry, die u ook kan helpen om een overzicht te krijgen van alle bestaande octrooien en documenten op het gebied van uw uitvinding. Deze eerste "stand van de techniek" kan vervolgens leiden tot een "patent mapping" om alle referenties met betrekking tot uw uitvinding grondig te analyseren, om u te helpen bij uw strategische besluitvorming.

Deze cheque is voorbehouden aan kleine en middelgrote ondernemingen die als handelsonderneming bij de ECB zijn geregistreerd.

MW-cheques

Fiscale voordelen van IE

Innovatieaftrek

Via de innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen sinds 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Wie komt in aanmerking?

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Wat komt in aanmerking?

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • een octrooi
 • aanvullend beschermingscertificaat
 • kwekersrechten
 • auteursrechtelijk beschermde software
 • weesgeneesmiddelen
 • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

Berekening Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

Formule innovatieaftrek nl

Uitleg termen:

 • netto innovatie-inkomsten: innovatie-inkomsten – eigen kosten voor O&O met betrekking tot het betreffende intellectuele eigendomsrecht
 • kwalificerende uitgaven: uitgaven voor werkelijke O&O activiteiten die verband houden met het IP-recht (exclusief kosten voor verwerving en uitgaven O&O aan verbonden ondernemingen)
 • globale uitgaven: kwalificerende uitgaven + uitgaven voor verwerving van het intellectuele eigendomsrecht + uitgaven voor outsourcing O&O aan verbonden ondernemingen
 • *de kwalificerende uitgaven mogen vermenigvuldigd worden met 130%, echter met als maximum de ‘globale uitgaven’