Op 13 februari 2023 hebben de EU-lidstaten de tekst goedgekeurd van een REACH-beperking voor formaldehyde die vrijkomt uit voorwerpen. De tekst zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarna hij wet wordt. Er is voorzien in een vrij lange overgangsperiode, aangezien de verordening 48 maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing zal zijn op wegvoertuigen, en 36 maanden na de inwerkingtreding ervan op alle andere artikelen die onder het toepassingsgebied ervan vallen.

Formaldehyde is een chemische stof die op grote schaal wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de productie van kleefstoffen, harsen en textiel. Formaldehyde is echter ook een bekend a) carcinogeen, wat betekent dat het bij mensen kanker kan veroorzaken, en b) sensibiliserend, wat betekent dat het bij sommige mensen allergische reacties kan veroorzaken. 

Consumenten kunnen aan formaldehyde worden blootgesteld door lucht in te ademen die formaldehyde bevat dat uit consumentenartikelen vrijkomt. Er zijn echter ook natuurlijke bronnen van formaldehyde en blootstelling kan ook plaatsvinden door het eten van appels en het wandelen in een dennenbos. De eeuwenoude stelregel "dosis maakt het gif" is hier van toepassing. Te veel is schadelijk. 

Wegens de potentiële gezondheidsrisico's van formaldehyde uit consumentenartikelen heeft de Europese Unie (EU) een beperking op het gebruik van formaldehyde ingevoerd krachtens de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Door de emissie van formaldehyde uit artikelen te beperken, wil de EU de blootstelling van consumenten aan deze gevaarlijke stof tot een minimum beperken.

Volgens de tekst en de bijlage mogen formaldehyde en stoffen die formaldehyde afgeven niet in voorwerpen in de handel worden gebracht indien de concentratie hoger is dan

 • 0,062 mg/m3 voor meubelen en voorwerpen op houtbasis;
 • 0,080 mg/m3 voor andere voorwerpen dan meubelen en voorwerpen op houtbasis.

De beperking heeft een overgangsperiode van drie jaar en is niet van toepassing op:

 1. artikelen waarin formaldehyde of stoffen die formaldehyde vrijgeven uitsluitend van nature aanwezig zijn in de materialen waaruit de artikelen zijn vervaardigd
 2. artikelen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik buitenshuis onder te verwachten omstandigheden
 3. voorwerpen in constructies die uitsluitend buiten ruwbouw en het dampscherm worden gebruikt en die geen formaldehyde in de binnenlucht afgeven
 4. artikelen die uitsluitend voor industrieel of beroepsmatig gebruik bestemd zijn, tenzij het vrijgekomen formaldehyde onder te verwachten gebruiksomstandigheden tot blootstelling van de bevolking leidt
 5. voorwerpen waarvoor de beperking van punt 72 van toepassing is (CMR-beperking in kleding, textiel en schoeisel)
 6. voorwerpen die biociden zijn binnen het toepassingsgebied van de verordening inzake biociden
 7. hulpmiddelen die binnen het toepassingsgebied van de verordening betreffende medische hulpmiddelen vallen
 8. persoonlijke beschermingsmiddelen die binnen het toepassingsgebied van de PBM-verordening vallen
 9. voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen en die binnen het toepassingsgebied van de verordening inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen, vallen
 10. tweedehands artikelen.