interregVNL-financing

C-4CE versnelt de circulaire economie in de grensregio door de ontwikkeling van de benodigde competenties te stimuleren. Hiertoe identificeren we de competentie-behoefte van bedrijven, brengen we relevante opleidingen in kaart én helpen we opleidingsaanbieders in deze behoefte te voorzien.

Zo ontstaat er een betere en toekomstgerichte afstemming tussen arbeidsmarkt en bedrijven.

Context

De transitie naar een circulaire economie (CE) kan enkel slagen als professionals over de nodige competenties beschikken. 

Overheden gaan er prat op dat de CE veel werkgelegenheid zal creëren. Helaas stellen we vast dat er op dit ogenblik zeer weinig en vooral algemene, introducerende opleidingen in Zuid-Nederland en Vlaanderen worden aangeboden op het gebied van CE. 

Het bestaande aanbod is vooral technologisch gedreven en op de circulaire toepassing van materialen gericht. 

CE is echter breder en gaat niet alleen over procestechnologie en het gebruik van grondstoffen en materialen, maar ook over waardecreatie (value creation) en waardecaptatie (value capture) via circulaire businessmodellen. 

Doelstelling

C-4CE wil aansluiten bij de actualiteit en focussen op een breder spectrum van competenties voor de CE, het volledige scala van werknemers bereiken (van arbeiders tot en met management) en de behoeften die bedrijven hebben op het gebied van CE laten aansluiten op het aanbod aan competenties dat binnen de arbeidsmarkt aanwezig is of ontwikkeld kan worden.

Competenties zijn bovendien meer dan kennis en vaardigheden: ze omvatten het vermogen om te voldoen aan complexe eisen.

De transitie naar de CE kan worden versneld door inzicht te krijgen in de benodigde en gewenste competenties (nu en in de toekomst). 

Hiertoe zullen barrières, knelpunten en behoeften die organisaties ervaren op het gebied van CE worden geïdentificeerd. Zij vormen de basis voor het bepalen van (de beschikbaarheid van) competenties op het gebied van CE op de arbeidsmarkt en binnen het CE-opleidingsaanbod. Hierdoor krijgen we zicht op de aansluiting tussen het opleidingsaanbod en de arbeidsmarkt op basis waarvan we een CE-competentie- en opleidingstool ontwikkelen: C-4CE, Competenties Voor Circulaire Economie, die specifiek is gericht op bedrijven (KMO’s/MKB’s). 

Deze tool is ook nuttig voor aanbieders van opleidingen binnen de publieke en private onderwijsinfrastructuur op het gebied van CE door hen de mogelijkheden aan te geven voor het creëren van opleidingsaanbod op basis van marktinformatie (i.e. de knelpunten, barrières en behoeften van bedrijven). 

Dit project wil de CE naar een hoger niveau tillen door een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en bedrijven op het gebied van CE-competenties via het stimuleren van competentie-ontwikkeling door opleidingen vanuit een bredere oriëntatie op CE.

Het project zal daarom:

  • een CE-competentie- en opleidingstool ontwikkelen en beschikbaar maken die bedrijven helpt te identificeren aan welke CE-competenties zij behoefte hebben (mede op basis van hun ambitie en maturiteitsfase op het gebied van CE) en die hen begeleidt naar geschikte opleidingen om die competenties te ontwikkelen;
  • opleidingsaanbieders in staat stellen op basis van de ‘missing links’ in het opleidingsaanbod hun eigen opleidingen aan te passen en uit te breiden of in totaal nieuwe opleidingen te voorzien.

Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat (op korte en middellange termijn) meer bedrijven de transitie inzetten naar CE omdat ze een beter zicht hebben op wat CE kan betekenen voor hun bedrijf en op de competenties die zij daarvoor nodig hebben.  Bovendien stelt het hen beter in staat om geschikte profielen op de arbeidsmarkt in de grensregio vinden.

Raadpleeg de C-4CE documenten

Na het invullen en indienen van dit formulier wordt u doorgestuurd naar de webpagina waarop u de gewenste documenten kan downloaden.

Duidt de documenten aan die u wil consulteren

Project partners

project financing