Elk jaar circuleren in Europa ongeveer 28 miljard kledingstukken, waarvan 80% van buiten de EU en haar rechtsgebied wordt ingevoerd. Het is onvermijdelijk dat dergelijke enorme hoeveelheden een uitdaging vormen voor de markttoezichtautoriteiten, die ervoor moeten zorgen dat gevaarlijke producten die niet aan de eisen voldoen, uit de buurt van de EU-burgers worden gehouden.

De Europese Unie heeft de meest uitgebreide wetgeving ter wereld inzake chemische stoffen ter bescherming van de consument, het milieu en, in theorie, het concurrentievermogen van verantwoordelijke bedrijven.

De EU-wetgeving inzake chemische stoffen evolueert voortdurend, waardoor het toepassingsgebied en de ambitie ervan worden uitgebreid. Nieuwe beperkingen impliceren nieuwe wettelijke verplichtingen en extra kosten voor de autoriteiten en sectoren zoals de Europese textielwaardeketen.

Dit geavanceerde regelgevingskader wordt echter niet ondersteund door een even geavanceerd of doeltreffend controlesysteem voor de hele EU dat de naleving van de wetgeving kan waarborgen, vooral in het geval van ingevoerde producten.

Meer informatie

REACH4texiles projectlogo

Een goed functionerend EU-systeem voor markttoezicht is een essentiële voorwaarde voor de bescherming van burgers, het milieu en het concurrentievermogen van bedrijven met verantwoordelijkheidsbesef. Een sterke samenwerking tussen de autoriteiten, de textiel- en kledingindustrie en de testlaboratoria is dringend nodig om dit probleem aan te pakken. 

Bedrijven die in Europa textielproducten produceren en distribueren, moeten aan de REACH-verordening voldoen. 

Dit vergt een aanzienlijke inspanning op het gebied van het testen van chemische stoffen, management, onderzoek en innovatie om bepaalde chemische stoffen te vervangen door minder schadelijke, te veranderen, aan te passen of gewoon een andere productietechnologie te kiezen.

Verantwoordelijke bedrijven die textiel- en kledingproducten op de Europese markt produceren of verkopen, zorgen ervoor dat hun producten voldoen aan de grenswaarden voor chemische stoffen die in de REACH-verordening zijn vastgesteld. Als er echter producten op de markt worden gebracht die niet aan REACH voldoen, is de kans statistisch gezien erg klein dat die producten worden opgespoord.

Tot de uitdagingen kunnen behoren: een gebrek aan middelen, moeilijkheden bij het identificeren en testen van producten met een hoger risico, kosten en beheer van chemische tests, gebrek aan testmethoden en kennis van beste praktijken. Deze uitdagingen zullen waarschijnlijk toenemen met de nieuwe REACH-beperkingen die op het punt staan op de markt te komen en met de uitbreiding van de e-handel.


Het doel van de REACH-verordening van de EU is "een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, inclusief de bevordering van alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen, alsmede het vrije verkeer van stoffen op de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de innovatie te vergroten".

Doelstellingen

Het REACH4texiles-project beoogt oplossingen te verkennen voor een eerlijk en doeltreffend markttoezicht op textielproducten door de belangrijkste actoren samen te brengen en drie doelstellingen te verwezenlijken: 

  • Niet-conforme producten weghouden van de interne markt
  • Vaardigheden en kennis vergroten: een netwerk ondersteunen dat zich bezighoudt met chemische stoffen in textiel en de toepassing van de EU-verordening 2019/1020
  • In het tweejarige project zullen beste praktijken worden uitgewisseld, efficiënte benaderingen van niet-conforme producten worden vastgesteld, opleidingen worden aangeboden en steun worden verleend voor een doeltreffender toezicht en voor een gelijk speelveld. Het project verwelkomt samenwerking met de betrokken autoriteiten in de EU-lidstaten.

De eerste doelstelling van REACH4Textiles (niet-conforme producten weghouden van de EU-markt) zal worden nagestreefd door de kennis over de werking van het markttoezicht te vergroten en te werken aan een risicogebaseerde aanpak om producten met een hoger risico te identificeren.

De tweede doelstelling ondersteunt een netwerk om de specifieke kenmerken van chemische stoffen in textiel samen met markttoezichtautoriteiten en andere relevante belanghebbenden aan te pakken.

De derde doelstelling is gericht op het delen van kennis met markttoezichtactoren over textielproducten, een op risico's gebaseerde aanpak van textielmonsters en geschikte testmethoden.

Projectpartners

Coördinator:

Centexbel (België)

Projectpartners:

Euratex (Brussel, Europa), Textil + Mode (Duitsland), Tessile e Salute (Italië) en Centrocot (Italië)

Dankbetuiging

Europese Commissie, Directoraat Generaal XII
Tender EC Contract nr. S12.851459/S12.849063 (101064066)