Met verordening 2016/26 van 13 januari 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe restrictie toegevoegd aan annex XVII van REACH. De restrictie geldt voor nonylfenoletoxylaten (NPE) in textielartikelen waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat ze tijdens hun normale levenscyclus zullen worden gewassen. Concreet betekent dit dat de concentratie van NPE in deze textielartikelen niet hoger mag zijn dan 0.01 gewichtsprocent. Wegens de zeer complexe, geglobaliseerde toeleveringsketen, krijgen de bedrijven voldoende tijd om de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan deze voorwaarden. De restrictie wordt daarom pas van kracht op 3 februari 2021. Deze restrictie geldt niet voor tweedehandstextielartikelen noch voor textielartikelen die uitsluitend zijn geproduceerd op basis van gerecycleerd textiel. Deze uitzondering is gebaseerd op de veronderstelling dat tweedehandsproducten of gerecycleerd textielmateriaal al aan (verschillende) wasbeurten werden onderworpen, zodat het product niet langer in een te hoge concentratie aanwezig is.

Waarom geldt de restrictie op NPE?

NPE gebruikt als oppervlakteactieve stof breekt af in water tot het schadelijke nonylfenol. Nonylfenol is persistent (het breekt niet af) en is toxisch voor de organismen die in het water leven. In Europa wordt de handel in en het gebruik van NPE als stof of in mengsels voor textieltoepassingen al langer beperkt op grond van bijlage XVII van REACH (vermelding 46). Het probleem bevindt zich daarom vooral in van buiten Europa geïmporteerde textielartikelen. Geïmporteerde garens en weefsels die in Europa tijdens het productieproces worden gewassen leiden tot de aanwezigheid van nonylfenol in het afvalwater, waardoor de bedrijven problemen krijgen met de lozingsvoorwaarden. Individuele bedrijven kunnen te weinig druk uitoefenen op hun buitenlandse leveranciers om NPE-vrije textielproducten te leveren. Dankzij de nieuwe wettelijke restrictie zullen de buitenlandse leveranciers - op termijn - verplicht worden NPE te weren uit hun productie. Voor meer informatie over REACH en het testen van textielproducten op gevaarlijke stoffen, contacteer Stijn Steuperaert Voor meer informatie over lozingsvoorwaarden en afvalwater, contacteer Dirk Weydts