Centexbel werd als eerste Belgische Notified Body (# 0493) erkend voor de toepassing van de nieuwe EU verordening 2016/425/EEG die de wetgeving van de EU-lidstaten met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen harmoniseert. Dit betekent dat alle PBM artikelen die door Centexbel worden gecertificeerd onmiddellijk in alle landen van de “Europese Economische Ruimte” vrij verkocht mogen worden.

Waarover gaat het nu weer?

De CE-markering, die sinds 1993 van kracht is, moet door de fabrikant of invoerder worden aangebracht. Door de markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant of invoerder dat hij alle voor de markering voorziene verplichtingen naleeft en wordt hij verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER). De markering toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. De markering is geldig voor de producten die in de EER worden gefabriceerd en voor de producten die erbuiten worden gefabriceerd en vervolgens in de EER op de markt worden gebracht.

Wanneer moet u als fabrikant of invoerder beroep doen op onze diensten als Notified Body?

Notified body’s treden vooral op tijdens de CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III. Voor PBM uit categorie I is geen formele interventie door een notified body vereist, maar deze laatste kan steeds optreden als adviseur of laboratorium.

Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System

Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State. read more