Op 30 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie een concept van de herziene Bouwproductenverordening (CPR). Deze herziening moet de regels voor bouwproducten op de EU-markt vereenvoudigen. Het voorstel werd aangekondigd als onderdeel van het pakket circulaire economie.

Het voorstel wil een geharmoniseerd kader creëren om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en mee te delen. Nieuwe producteisen moeten ervoor zorgen dat het ontwerp en de vervaardiging van bouwproducten gebaseerd zijn op de stand van de techniek, zodat deze duurzamer, repareerbaar, recycleerbaar en gemakkelijker te herfabriceren zijn, en het werk van normalisatie-instellingen om gemeenschappelijke Europese normen op te stellen wordt vergemakkelijkt. Zij biedt ook digitale oplossingen om de administratieve lasten te verlichten, met name voor het mkb, zoals een databank voor bouwproducten en een digitaal productenpaspoort.

Naast een voorstel voor een verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, is er tevens een werkplan ecologisch ontwerp en energie-etikettering 2022-2024 gemaakt. De plannen zijn gericht op het verduurzamen van alle producten in de EU-markt. 

Klimaat en milieu

De CPR heeft tot doel een kader te scheppen om geharmoniseerde (technische) regels vast te stellen voor bouwproducten op de EU-markt waardoor de milieu- en klimaateffecten van producten teruggedrongen worden. De regels inzake milieu duurzaamheid zijn vastgesteld om de transitie naar een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie te versnellen.

De belangrijkste wijzigingen in de herziening zijn o.a.:

  • Zorgen voor een duidelijkere definitie van de reikwijdte en opname van hergebruikte en 3D-geprinte bouwproducten en geprefabriceerde huizen; 
  • Introductie van milieu-, functionele en veiligheidsproducteisen voor bouwproducten;
  • Verdere harmonisatie van de standaardisatie van bouwproducten en verbetering van het beoordelingsproces (het huidige wetgevingskader voorziet in geharmoniseerde regels voor de CE-markering van bouwproducten);
  • Invoering van een nieuwe verplichting voor fabrikanten om een verklaring van conformiteit (naleving van producteisen) naast een verklaring van prestaties; mogelijkheid om informatie langs elektronische weg te verstrekken, digitale tools, data en digitale productpaspoorten;
  • Verbetering van de circulariteit van bouwproducten en faciliteren hergebruik, recycling en reparatie;
  • Het opnemen van een lijst om duurzaamheid van bouwproducten vast te stellen, eventueel nader te definiëren per product familie;
  • Vereenvoudigings- en vrijstellingsbepalingen voor micro-ondernemingen (SME’s) invoeren en verbeteren 
  • Uitbreiding van de mogelijkheden van Commissie om in te grijpen op normalisatie en handhaving. Verbeteren van de klachten procedure.

De herziening sluit aan bij de Ecodesign for Sustainable Products-verordening inzake klimaat en ecologische duurzaamheid en op het digitale productpaspoort.