Om het productievolume van gerecycleerde bitumineuze dakbedekkingsmaterialen te verhogen, is het noodzakelijk om de historische aanwezigheid van teer te scheiden die nu hun recyclage verhinderen door het hoge gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid (kankerverwekkend agens). Deze in de teer aanwezige producten zijn sinds 2010 verboden. Als gevolg daarvan kan dakbedekkingsafval dat deze teer bevat niet meer worden hergebruikt en wordt het nu rechtstreeks naar een stortplaats van klasse I gestuurd, waar het enkel de hoeveelheid niet-gerecycleerde producten verhoogt. Om dit afval om te zetten in een nieuwe grondstof die in de productielijnen voor dakbedekkingsmembranen kan worden verwerkt, moeten een aantal belangrijke technologische uitdagingen worden opgelost.

Doelstelling

Hoe kunnen de met teer vervuilde fracties, eenmaal geïdentificeerd, worden gescheiden en gedecontamineerd? Het antwoord op deze vraag zou de industrie in staat stellen zich gedeeltelijk te bevrijden van de moeilijkheden bij de levering van nieuwe bitumen aan de Europese markt.

Het BitumClean-project beoogt daarom een industrieel proces te ontwikkelen dat de bitumineuze teerfractie scheidt van afgedankte dakbedekkingsmembranen tegen lage kosten en zonder gevolgen voor het milieu. 

Merk op dat alleen het PAK-gedeelte van de teer wordt ge-extraheerd. Dit project is zowel een technologische als een ecologische uitdaging. De beoogde oplossingen omvatten de scheiding van de verschillende fracties door middel van oplosmiddelextractie met regeneratie van deze laatste en/of door superkritisch CO2. De verwachte resultaten bestaan uit de terugwinning van de gescheiden edele fracties en de productie van nieuwe membranen uit de gedecontamineerde fractie.

 

bitumen schema

Ciruclaire aanpak

Verwachte resultaten

De voordelen van dit project zijn talrijk en gevarieerd. Vanuit milieuoogpunt is de recycling van dit afval een echte toegevoegde waarde en maakt het mogelijk om het gebruik van aardolieproducten te beperken. Wat het imago betreft, zal deze toegevoegde waarde door de deelnemende bedrijven worden benut om zich te onderscheiden van hun concurrenten, die tot nu toe geen recycling hebben doorgevoerd, en om een product met een positief milieueffect op de markt te brengen.

Benadrukt moet worden dat oplosmiddelen en/of CO2 die gebruikt worden voor de decontaminatie van afgedankte membranen zullen worden gerecycled, waardoor de milieubalans van de nieuwe membranen nog verder zal toenemen. Alleen teer zal niet worden hergebruikt en worden omgezet in een product dat voor dit project van belang is, hoewel er wel potentiële oplossingen bestaan. Mogelijk wordt hier in de toekomst een studie aan gewijd, terwijl het BitumClean-project zich richt op de haalbaarheid van decontaminatie. 

Het creëren van een nieuw recyclingkanaal voor dakbedekkingsmembraanafval zal leiden tot een toename van het productievolume. Er wordt een omzetstijging verwacht, zowel nationaal als internationaal, omdat de Scandinavische markt een sterke vraag heeft naar producten met een positieve ecologische balans.

Er worden ook positieve effecten op de werkgelegenheid verwacht in het bedrijf om de nieuwe recyclage-eenheid te ontwikkelen en te exploiteren en om de toename van het productievolume te verzekeren.

Projectpartners

Het BitumClean project wordt geleid door een consortium van 7 partners die de hele waardeketen omvatten:

  1. een grote onderneming (Imperbel N.V.), projectcoördinator en fabrikant van dakafdichtingsmembranen
  2. een KMO die actief is in de productie van sorteercontrolemachines (Rovi-Tech)
  3. een universitair onderzoekslaboratorium met expertise in superkritische CO2-extractie (ULiège - NCE)
  4. een onderzoekscentrum erkend omwille van zijn expertise op het gebied van textiel en oplosmiddelchemie (Centexbel)
  5. een KMO die erkend is voor de ontwikkeling van solventregeneratoren (Eco-Dec)
  6. een KMO (Jadition) met erkende expertise in hogedruk gasvormige media.
  7. een volledige levenscyclusanalyse van bestaande en toekomstige waterdichtingsmembranen zal worden uitgevoerd door ULiège-PEP's voor elke richting die door het project wordt beoogd.

Al deze partners zijn complementair in termen van knowhow en expertise en beschikken over alle analytische instrumenten, apparatuur en infrastructuren die hen in staat stellen om alle aspecten van het onderzoek te dekken en uit te voeren.